Quyết định 23/2019/QĐ-UBND

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2019/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 64/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ về quy định quy chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình tại Tờ trình số 60/CAT-PA08, ngày 06 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng chính phủ;
- Bộ Công an, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tinh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH (NT60b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH.
(Ban hành kèm theo Quyết định s 23/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định mục tiêu, nguyên tắc, hình thức, nội dung, trách nhiệm phối hợp thực hiện giữa các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi tắt là Sở, Ban, Ngành).

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện).

3. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân mời và bảo lãnh người nước ngoài.

Điều 3. Mục tiêu phối hợp

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật có yếu tố nước ngoài.

3. Tạo điều kiện cho người nước ngoài thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của Pháp luật, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, ổn định, thuận lợi đối với người nước ngoài, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là người nước ngoài.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản, quy định khác của pháp luật có liên quan hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Đảm bảo tính chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời trong quá trình phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, không chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và công tác chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan liên quan. Thực hiện theo nguyên tắc Công an tỉnh chủ trì quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy có trách nhiệm phối hợp; UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện thống nhất ở địa phương.

4. Công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động phải đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời, không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra nhằm tránh phiền hà đến người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Hình thức phối hợp

1. Thông tin có yếu tố nước ngoài được trao đổi, cung cấp bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

2. Thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ và đột xuất.

3. Thông qua các Hội nghị sơ kết và tổng kết.

4. Thông qua thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành.

5. Thông qua quy chế phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành theo Quyết định của UBND tỉnh.

6. Thông qua các hình thức khác phù hợp với quy định của cấp có thẩm quyền.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 6. Phối hợp trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tham mưu UBND tỉnh trong việc xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Các Sở, Ban, Ngành và UBND cấp huyện trao đổi, lấy ý kiến của Công an tỉnh trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quản lý nhà nước có nội dung liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tư pháp ngoài trách nhiệm quy định tại Khoản 2 Điều này, nghiên cứu, thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trước khi trình UBND tỉnh ký ban hành.

Điều 7. Phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài.

Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Điều 8. Phối hợp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài

1. Công an tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm:

a) Chủ trì phối hợp các Sở, Ban, Ngành và UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội có liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh;

b) Cấp, gia hạn, hủy bỏ các loại giấy tờ liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài theo phân cấp của Bộ Công an;

c) Thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài. Giao Công an xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm rà soát, trực tiếp nắm tình hình, quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn phụ trách;

d) Phối hợp các cơ quan chức năng đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xác định khu vực cấm, địa điểm cấm người nước ngoài đi lại, cư trú; cấp giấy phép cho người nước ngoài vào khu vực cấm, địa điểm cấm;

đ) Phối hợp trao đổi thông tin cư trú, hoạt động của người nước ngoài:

- Cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình và các đơn vị liên quan thông tin người nước ngoài được Công an tỉnh cấp thẻ tạm trú, cấp thị thực, gia hạn tạm trú làm việc cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà thầu (sau đây gọi chung là tổ chức), cá nhân trên địa bàn tỉnh theo chức năng quản lý từng đơn vị;

- Cung cấp cho sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Cục Thống kê tỉnh, UBND cấp huyện thông tin người nước ngoài khai báo tạm trú trên địa bàn.

2. Các Sở, Ban, Ngành có trách nhiệm:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp cho Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, UBND cấp huyện thông tin các tổ chức có yếu tố nước ngoài mới thành lập, thay đổi nội dung đăng ký hoặc thu hồi, giải thể; thông tin nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư kinh doanh theo chức năng quản lý của từng đơn vị;

b) Sở Ngoại vụ cung cấp cho Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện thông tin tổ chức phi chính phủ nước ngoài, người nước ngoài hoạt động dưới hình thức tình nguyện viên theo các chương trình dự án do nhà tài trợ vốn ODA, vốn vay ưu đãi hoặc tổ chức phi chính phủ nước ngoài phái cử; thông tin các đoàn quốc tế đến Hòa Bình tổ chức hội nghị, hội thảo; thông tin tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm và làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức, cá nhân nước ngoài được tỉnh Hòa Bình khen thưởng;

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp cho Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Cục Thuế tỉnh, UBND cấp huyện thông tin người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, giấy xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động theo chức năng quản lý từng đơn vị;

d) Ban Quản lý các Khu công nghiệp cung cấp cho Công an tỉnh, Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện thành phố có Khu công nghiệp thông tin các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài mới thành lập, thay đổi nội dung đăng ký hoặc thu hồi, giải thể; danh sách người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; Tham mưu UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý tạm trú của người lao động nước ngoài làm việc trong các Khu công nghiệp;

đ) Sở Công Thương cung cấp cho Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Cục Thuế tỉnh, UBND cấp huyện thông tin Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, cụm công nghiệp có yếu tố nước ngoài mới thành lập, điều chỉnh, cấp lại, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép và thông tin về Trưởng văn phòng theo chức năng quản lý từng đơn vị;

e) Sở Tư pháp cung cấp cho Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin lao động là người nước ngoài được cấp lý lịch tư pháp; hồ sơ về quốc tịch, hồ sơ kết hôn, giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài theo chức năng quản lý từng đơn vị;

g) Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng có trách nhiệm cung cấp cho Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, UBND cấp huyện thông tin các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động, kinh doanh ngành nghề đặc biệt, ngành nghề có điều kiện; giấy phép lái xe; thông tin nhà thầu và người nước ngoài làm việc được cấp mới, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép theo chức năng quản lý từng đơn vị;

h) Cục Thuế tỉnh cung cấp cho Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, UBND cấp huyện thông tin các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài ngừng kinh doanh nhưng không thông báo, nợ thuế, trốn thuế theo chức năng quản lý từng đơn vị;

i) Ngân Hàng nhà nước Việt Nam tỉnh Hòa Bình cung cấp cho Công an tỉnh thông tin các giao dịch chuyển tiền nghi có liên quan đến hoạt động khủng bố, rửa tiền, tội phạm quốc tế và các khoản nợ xấu của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

k) UBND cấp huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, thành phố trong việc quản lý cư trú của người nước ngoài trên địa bàn; Bên cạnh đó cung cấp cho các Sở, Ban, Ngành thông tin các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài hoạt động thực tế tại địa bàn.

3. Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện chỉ đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài quản lý hoạt động của người nước ngoài theo đúng mục đích nhập cảnh, phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người nước ngoài, phối hợp với cơ sở lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú.

4. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân mời và bảo lãnh người nước ngoài

a) Có trách nhiệm bảo lãnh, mời người nước ngoài nhập cảnh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Là đầu mối chịu trách nhiệm bảo lãnh đề nghị cấp Giấy phép lao động, đề nghị cấp, sửa đổi, hủy bỏ thẻ tạm trú, thị thực, chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài được đơn vị mời đón;

b) Phối hợp, cung cấp cho Công an tỉnh, UBND cấp huyện, các Sở, Ban, Ngành thông tin, số liệu về người nước ngoài đang lao động, làm việc tại đơn vị mình;

c) Quản lý hoạt động của người nước ngoài theo đúng mục đích nhập cảnh, phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người nước ngoài, phối hợp với cơ sở lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú.

5. Chế độ trao đổi thông tin

a) Cung cấp thông tin bằng văn bản định kỳ hàng tháng (mốc số liệu từ ngày 16 tháng trước đến ngày 15 tháng tiếp theo làm báo cáo) hoặc khi có yêu cầu đột xuất;

b) Các cơ quan chức năng chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu có yếu tố nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường chia sẻ cơ sở dữ liệu với nhau, đảm bảo đủ điều kiện kết nối, hướng tới xây dựng dữ liệu dùng chung về người nước ngoài của tỉnh.

Điều 9. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

1. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm:

a) Tham mưu, giúp UBND tỉnh trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra; thống kê theo dõi kế hoạch kiểm tra trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài; có trách nhiệm đối chiếu các kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị chức năng để giảm thiểu trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra trong cùng thời gian;

b) Phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, Ban, Ngành liên quan và UBND cấp huyện tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và UBND cấp huyện thống nhất kế hoạch thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn quản lý.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, Ban, Ngành liên quan và UBND cấp huyện tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các quy định của Bộ Luật Lao động đối với người nước ngoài lao động, làm việc tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài được thực hiện theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo.

Điều 10. Phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh

1. Đối với các vụ việc vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài do cơ quan chức năng phát hiện và xử lý theo thẩm quyền, nếu có tình tiết phức tạp thì trao đổi với cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh để phối hợp xử lý; trao đổi và cung cấp thông tin theo Điều 8 quy chế này.

2. Trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam nhưng thuộc diện ưu đãi, miễn trừ thì thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

3. Công an tỉnh thông báo cho các cơ quan chức năng, Sở, Ban, Ngành liên quan và UBND cấp huyện về phương thức, thủ đoạn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài để chủ động phối hợp, phòng ngừa, phát hiện, xử lý.

Điều 11. Phối hợp trong việc thống kê nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh

1. Công an tỉnh thực hiện thống kê nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; định kỳ 6 tháng, 1 năm gửi số liệu thống kê cho Cục Thống kê và Sở Ngoại vụ theo quy định.

2. Các Sở Ban Ngành và UBND cấp huyện thống kê số liệu người nước ngoài và tổ chức liên quan theo chức năng quản lý theo Điều 8 của Quy chế này qua Công an tỉnh để báo cáo UBND tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Kinh phí triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp

Kinh phí bảo đảm cho công tác phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành và UBND cấp huyện trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp hiện hành.

Điều 13. Trách nhiệm thực hiện

1. Giám đốc, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn chủ động tổ chức phối hợp triển khai thực hiện nghiêm Quy chế này và các quy định pháp luật khác liên quan.

2. UBND tỉnh giao Công an tỉnh là đơn vị đầu mối, có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện nội dung Quy chế và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trao đổi với Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh để tập hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2019
Ngày hiệu lực24/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành27/06/2019
        Ngày hiệu lực24/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài Hòa Bình

           • 27/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực