Quyết định 23/2020/QĐ-UBND

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND bổ sung Khoản 3, Điều 8 Quy định Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025 kèm theo Quyết định 38/2019/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2020/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 38/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2020/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 05 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG KHOẢN 3, ĐIỀU 8 QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2019-2025 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2019/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 150/TTr-SNN ngày 08/5/2020 và của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 91/BC-STP ngày 06/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung khoản 3, Điều 8 Quy định Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019- 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

“3. Đối với các dự án, kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết sản xuất lúa giống

a) Diện tích liên kết bằng hoặc lớn hơn 100ha, chủ trì liên kết phải lập dự án liên kết.

b) Diện tích liên kết nhỏ hơn 100ha, chủ trì liên kết lập kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết.

c) Thẩm quyền phê duyệt thực hiện theo khoản 1 và khoản 2 Điều này.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN&PTNT; Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở Tư pháp; Báo BĐ, Đài PTTH BĐ;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lãnh đạo VP, CV;
- Lưu: VT, K10.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2020
Ngày hiệu lực25/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2020/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 38/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2020/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 38/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành12/05/2020
        Ngày hiệu lực25/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 23/2020/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 38/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Định

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2020/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 38/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Định

              • 12/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực