Quyết định 23/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2023/QĐ-UBND phối hợp vận hành duy trì hệ thống thông tin về nhà ở Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2023/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 03 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP VẬN HÀNH, DUY TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN, CHIA SẺ, CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29 ngày 6 tháng 2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp vận hành, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Cần Thơ, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ, các chủ đầu tư dự án, các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- BT, PBTTT.Thành ủy;
- TT.HĐNDTP;
- CT, PCT.UBNDTP;
- UBMTTQ và các đoàn thể;
- Sở, ban ngành TP;
- UBND quận, huyện;
- VP.UBNDTP (3DB);
- Báo Cần Thơ;
- Công báo TP;
- Cổng TTĐTTP;
- Lưu: VT,Phát.
(+16024+14 phiếu góp ý)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tấn Hiển

QUY CHẾ

PHỐI HỢP VẬN HÀNH, DUY TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN, CHIA SẺ, CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Kèm theo Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, cơ chế và điều kiện đảm bảo trong công tác phối hợp vận hành, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phối hợp vận hành, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện thường xuyên; phân định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức chủ trì, cơ quan, tổ chức phối hợp; đảm bảo tính kịp thời, tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan và quy định tại Quy chế này.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực trong việc vận hành, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ do cơ quan, tổ chức, cá nhân đó thực hiện.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp trong vận hành và duy trì hệ thống thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

2. Phối hợp trong chia sẻ, cung cấp thông tin và dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Phối hợp trong vận hành và duy trì hệ thống thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

1. Sở Xây dựng căn cứ quy định pháp luật hiện hành thực hiện phối hợp và vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương; được phép thuê hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đấu thầu; xây dựng và thực hiện các giải pháp về an ninh, an toàn thông tin; trực tiếp hoặc giao tổ chức có đủ điều kiện năng lực đảm nhận thực hiện quản lý, vận hành các máy chủ, thiết bị tin học, mạng máy tính, bảo đảm sự vận hành của hệ thống; cấp và giao quyền truy cập cho cơ quan, tổ chức, cá nhân để kê khai, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

2. Sở Tài chính căn cứ quy định pháp luật hiện hành tiến hành thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ bố trí kinh phí từ Ngân sách thành phố đảm bảo cho các hoạt động xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ vận hành; điều tra, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do thành phố thực hiện.

3. Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy định pháp luật hiện hành hướng dẫn Sở Xây dựng thực hiện đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ cho Hệ thống thông tin chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của Chính phủ. Tổng hợp cơ sở dữ liệu từ Sở Xây dựng tích hợp vào cơ sở dữ liệu dùng chung trên cơ sở Quy chế quản lý, chia sẻ, khai thác Cơ sở dữ liệu dùng chung thành phố Cần Thơ.

4. Hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

5. Các đơn vị phối hợp cung cấp thông tin và dữ liệu sẽ được cung cấp tài khoản đăng nhập để thực hiện việc báo cáo cơ sở dữ liệu cho Sở Xây dựng.

6. Trường hợp chỉnh sửa thông tin, dữ liệu trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, trên cơ sở văn bản của các cơ quan, tổ chức đề nghị được chỉnh sửa thông tin, dữ liệu đã chia sẻ, cung cấp, Sở Xây dựng phối hợp kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung nhằm đảm bảo tính phù hợp, đầy đủ, chính xác của thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp tình hình thực tế.

Điều 5. Phối hợp trong chia sẻ, cung cấp thông tin và dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

1. Việc cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thực hiện theo các Biểu mẫu được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29 ngày 6 tháng 2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; đồng thời, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành của các đơn vị, cụ thể như sau:

a) Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Sở Xây dựng cung cấp các thông tin, dữ liệu về:

+ Chứng chỉ môi giới bất động sản đã cấp trong kỳ theo Biểu mẫu số 4;

+ Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và kết quả thực hiện phát triển nhà ở; các trường hợp phát triển nhà ở theo Biểu mẫu số 5.

+ Cung cấp cơ sở dữ liệu sau khi tổng hợp từ các dữ liệu theo nội dung quy định, chuyển Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp vào cơ sở dữ liệu dùng chung trên cơ sở Quy chế quản lý, chia sẻ, khai thác Cơ sở dữ liệu dùng chung thành phố Cần Thơ.

+ Chia sẻ, cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật.

- Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Biểu mẫu số 6.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin, dữ liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo Biểu mẫu số 7.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện cung cấp thông tin, dữ liệu về số lượng và diện tích nhà ở, dân số khu vực đô thị, nông thôn theo Biểu mẫu số 9.

b) Đối với các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố Cần Thơ:

- Cục Thuế thành phố Cần Thơ phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo Biểu mẫu số 8.

- Cục Thống kê thành phố Cần Thơ phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về dân số khu vực đô thị (theo quận), dân số khu vực nông thôn (theo huyện), chốt số liệu cung cấp tại tháng 10 trong năm báo cáo; đồng thời cung cấp số liệu dự đoán dân số khu vực đô thị, nông thôn của năm kế tiếp năm báo cáo. Thời gian cung cấp trong tháng 10 của năm báo cáo.

c) Đối với các chủ đầu tư dự án bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ:

- Các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ (gồm: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; Dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê; Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khách sạn; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Dự án đầu tư xây dựng bất động sản khác):

+ Cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản và sản phẩm bất động sản đủ điều kiện giao dịch trong kỳ báo cáo theo Biểu mẫu số 10.

+ Kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch bất động sản của dự án trong kỳ báo cáo theo Biểu mẫu số 12.

+ Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thì chủ đầu tư nhận chuyển nhượng thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu theo Biểu mẫu số 11.

+ Đối với các dự án bất động sản (dự án tái định cư) do Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch bất động sản của dự án theo Biểu mẫu số 12 gửi Sở Xây dựng tổng hợp.

- Các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ cung cấp thông tin, dữ liệu về bất động sản phát sinh giao dịch theo Biểu mẫu số 13 gửi Sở Xây dựng tổng hợp.

2. Chế độ, thời hạn phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu

a) Chế độ phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu:

- Định kỳ hàng quý: thực hiện các biểu mẫu số: 4; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13.

- Định kỳ hàng năm: thực hiện các biểu mẫu số: 5; 9.

b) Thời hạn gửi biểu mẫu cung cấp thông tin, dữ liệu:

- Định kỳ hàng quý: gửi trước ngày 10 tháng cuối cùng của quý báo cáo.

- Định kỳ hàng năm: gửi trước ngày 10 tháng cuối cùng của năm báo cáo.

c) Thời hạn chốt số liệu: 05 ngày trước ngày thực hiện báo cáo.

Điều 6. Điều kiện đảm bảo cho công tác phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Ngân sách thành phố đảm bảo cho các hoạt động xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ vận hành; điều tra, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do thành phố thực hiện.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy chế này.

3. Quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(09/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2023/QĐ-UBND phối hợp vận hành duy trì hệ thống thông tin về nhà ở Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2023/QĐ-UBND phối hợp vận hành duy trì hệ thống thông tin về nhà ở Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýDương Tấn Hiển
        Ngày ban hành03/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (09/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 23/2023/QĐ-UBND phối hợp vận hành duy trì hệ thống thông tin về nhà ở Cần Thơ

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2023/QĐ-UBND phối hợp vận hành duy trì hệ thống thông tin về nhà ở Cần Thơ

              • 03/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực