Quyết định 23/QĐ-TA

Quyết định 23/QĐ-TA năm 2014 áp dụng hệ thống phần mềm số hóa tài liệu trong hồ sơ vụ án hiện đang lưu trữ tại kho lưu trữ dùng cho Tòa án nhân dân các cấp do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 23/QĐ-TA 2014 phần mềm số hóa hồ sơ vụ án


TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/QĐ-TA

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM NỘI BỘ SỐ HÓA MỘT SỐ TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ ÁN HIỆN ĐANG LƯU TRỮ TẠI KHO LƯU TRỮ DÙNG CHUNG CHO TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤP

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-TA ngày 16/9/2013 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu “Xây dựng, phát triển, cung cấp, lắp đặt, đào tạo, chuyển giao thiết bị văn phòng, phần mềm nội bộ số hóa một số tài liệu trong hồ sơ án hiện đang lưu trữ tại kho lưu trữ Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị trong ngành Tòa án nhân dân”;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-TA ngày 02/05/2012 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thư điện tử và các phần mềm nội bộ của ngành Tòa án nhân dân;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý dự án và Vụ trưởng Vụ Thống kê - Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao tại Tờ trình ngày 12/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng hệ thống phần mềm nội bộ số hóa một số tài liệu trong hồ sơ án hiện đang lưu trữ tại kho lưu trữ dùng chung cho Tòa án nhân dân các cấp (sau đây gọi tắt là hệ thống phần mềm số hóa) từ ngày 01/03/2014.

Điều 2. Vụ Thống kê - Tổng hợp và Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ:

1. Làm đầu mối hỗ trợ nghiệp vụ và kỹ thuật cho Tòa án nhân dân các cấp triển khai, áp dụng có hiệu quả hệ thống phần mềm số hóa.

2. Giúp lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao kiểm tra, đôn đốc các Tòa án nhân dân trong việc triển khai, áp dụng hệ thống phần mềm số hóa.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao (liên quan đến hệ thống phần mềm số hóa), Chánh án Tòa án nhân dân các cấp có nhiệm vụ:

1. Tổ chức áp dụng thống nhất, có hiệu quả hệ thống phần mềm số hóa;

2. Chấp hành nghiêm các quy định của Tòa án nhân dân tối cao về việc quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống phần mềm nội bộ dùng chung cho Tòa án nhân dân các cấp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Thống kê - Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Các PCA TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu VT; Vụ TK-TH.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/QĐ-TA

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/QĐ-TA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2014
Ngày hiệu lực19/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 23/QĐ-TA 2014 phần mềm số hóa hồ sơ vụ án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/QĐ-TA 2014 phần mềm số hóa hồ sơ vụ án
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/QĐ-TA
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Sơn
        Ngày ban hành19/02/2014
        Ngày hiệu lực19/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 23/QĐ-TA 2014 phần mềm số hóa hồ sơ vụ án

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/QĐ-TA 2014 phần mềm số hóa hồ sơ vụ án

            • 19/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực