Quyết định 23/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 23/QĐ-UBND 2023 công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực Quận 10 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 10
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/QĐ-UBND

Quận 10, ngày 09 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC, CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 NĂM 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận 10 tại Tờ trình số 10/TTr-TP ngày 06 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực, còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10 năm 2022 (đính kèm Danh mục văn bản).

Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10 chịu trách nhiệm niêm yết, đăng tải Quyết định này tại trụ sở và trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 10.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND TpHCM;
- Sở Tư pháp TpHCM;
- Công báo TpHCM;
- Quận ủy Q10;
- UBND Q10: CT, các PCT;
- P. Tư pháp Q10;
- Lưu: VT, H.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hường

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10)

A.VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2022

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu, lực, ngưng hiệu lực

1.

Quyết định

004/2011/QĐ-UBND; ngày 08/3/2011

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 10.

Thay thế bằng Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND Quận 10.

05/9/2022

2.

Quyết định

01/2021/QĐ- UBND, ngày 15/11/2021

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 10.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND Quận 10.

05/9/2022

B.VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2022

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Không có

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10)

A.VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2022

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

01

Quyết định

003/2011/QĐ-UBND, ngày 14/02/2011

bãi bỏ một phần Quyết định số 003/QĐ-UBND ngày 14/02/2011 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 10

Bởi Quyết định 01/2022/QĐ- UBND, ngày 26/08/2022

05/9/2022

B.VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2022

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Không có

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10)

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

Văn bản của Ủy ban nhân dân Quận 10

1

Quyết định

003/2009/QĐ-UBND, ngày 27/3/2009

Thành lập và ban hành Quy chế tổ chức - hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn Quận 10.

27/3/2009

2

Quyết định

007/2010/QĐ-UB, ngày 10/12/2010

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị Quận 10.

16/12/2010

3

Quyết định

003/2011/QĐ-UBND, ngày 14/02/2011

V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 10.

20/02/2011

4

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND, ngày 10/01/2014

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị trực thuộc Phòng Quản lý đô thị Quận 10.

17/01/2014

5

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND, ngày 05/9/2017

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 10.

12/9/2017

6

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND, ngày 05/9/2017

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 10.

12/9/2017

7

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND, ngày 17/10/2017

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 10.

17/10/2017

8

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND, ngày 24/11/2017

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 10.

30/11/2017

9

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND, ngày 19/3/2018

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10.

27/3/2018

10

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND, ngày 26/3/2018

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10.

03/4/2018

11

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND, ngày 09/4/2018

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội Quận 10.

18/4/2018

12

Quyết định

01/2019/QĐ-UBND, ngày 07/5/2019

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 10.

07/5/2019

13

Quyết định

02/2019/QĐ-UBND, ngày 16/12/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn Quận 10 ban hành kèm theo Quyết định số 003/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của Ủy ban nhân dân Quận 10.

26/12/2019

14

Quyết định

01/2020/QĐ-UBND, ngày 19/3/2020

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 10.

30/3/2020

15

Quyết định

01/2022/QĐ-UBND, ngày 26/08/2022

Bãi bỏ một phần Quyết định số 003/QĐ-UBND ngày 14/02/2011 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 10

05/9/2022

16

Quyết định

02/2022/QĐ-UBND, ngày 26/8/2022

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 10.

05/9/2022

Tổng số văn bản do UBND quận ban hành: 16 văn bản

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/QĐ-UBND 2023 công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực Quận 10 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/QĐ-UBND 2023 công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực Quận 10 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhQuận 10
        Người kýNguyễn Thị Thu Hường
        Ngày ban hành09/01/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 23/QĐ-UBND 2023 công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực Quận 10 Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/QĐ-UBND 2023 công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực Quận 10 Hồ Chí Minh

              • 09/01/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực