Quyết định 230/QĐ-UBND

Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 230/QĐ-UBND 2018 phê duyệt bản mô tả công việc vị trí việc làm Sở Lao động Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 02 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC, KHUNG NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 ca Chính phvề vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức:

Căn cQuyết định số 2053/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc SNội vụ tại Tờ trình số 95/TTr-SNV ngày 12 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại các Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2:
- Bộ Nội vụ (b/c);
- CT, c
ác PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tnh:
- Lưu
: VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

PHỤ LỤC 1

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh)

STT

Tên vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiu

Nhiệm vụ chính của vị trí việc làm

I

Nhóm lãnh đạo, qun lý, điều hành

1

Giám đốc Sở

Chuyên viên chính

Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chung các mặt hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2

Phó Giám đốc Sở

Chuyên viên chính

Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chđạo một số mặt công tác của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

3

Trưởng phòng thuộc Sở

Chuyên viên

Tham mưu lãnh đạo Sở các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng theo quy định

4

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

Chuyên viên

Giúp Trưởng phòng qun một số lĩnh vực công việc do Trưởng phòng phân công

5

Chánh Văn phòng

Chuyên viên

Tham mưu về công tác thông tin, tổng hp, điều phối hoạt động của Sở

6

Phó Chánh văn phòng

Chuyên viên

Giúp Chánh Văn phòng qun lý một số lĩnh vực công việc

7

Chánh thanh tra Sở

Thanh tra viên

Tham mưu về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

8

Phó Chánh thanh tra Sở

Thanh tra viên

Giúp Chánh Thanh tra qun lý một số lĩnh vực công việc được giao

II

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

1

Qun lý tài chính - kế toán

Chuyên viên

QLNN kinh phí tự ch và các chế đBHXH của CBCCVC; QLNN kinh phí không tự ch; Quản lý kinh phí chương trình trem; Tổng hợp quyết toán ngân sách địa phương;...

2

Qun lý kế hoạch - thống kê

Chuyên viên

Tham mưu cho lãnh đạo phòng trong việc xây dựng kế hoạch, dự toán và các văn bản ngân sách địa phương hàng năm: QLNN kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và nông thôn mới: Tng hợp tăng gim người công hàng tháng: Qun lý các nguồn tin gửi: xã hội khác, quỹ đền ơn đáp nghĩa, lệ phí cp phép...; Tổng hợp vào sdự toán các nguồn ngân sách địa phương;...

3

Quản lý tiền lương

Chuyên viên

Tham mưu Qun lý tiền lương

4

Quản lý v bo hiểm xã hội

Chuyên viên

Tham mưu qun lý vbảo hiểm xã hội.

5

Quản lý về việc làm, xuất khu lao động

Chuyên viên

Tham mưu triển khai Quản lý về việc làm, xuất khẩu lao động

6

Quản lý về an toàn lao động, vệ sinh lao đng

Chuyên viên

Tham mưu công tác quản lý về an toàn lao động, vệ sinh lao động

7

Quản lý về đào tạo nghề

Chuyên viên

Quản lý công tác đào tạo nghề; chủ động đề xuất lãnh đạo phòng Dạy nghề gii quyết công việc được giao. Chịu trách nhim trước lãnh đạo Phòng dạy ngh.... trước pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ. quyền hạn được giao phụ trách.

8

Quản lý chính sách người có công

Chun viên

Tham mưu quản lý chính sách Người có công; qun công tác Mộ - Nghĩa trang liệt sĩ; Quản lý Chính sách người có công:...

9

Quản lý hồ sơ người có công

Chuyên viên

Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác về gii quyết chế độ đối với người có công chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Giám đốc Sở... và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

10

Quản lý thực hiện chính sách bo trợ xã hội

Chuyên viên

Tham mưu quản lý, hướng dẫn các chính sách, chế độ thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội

1 1

Quản lý công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em

Chuyên viên

- Tham mưu xây dựng, hướng dẫn, trin khai thực hiện và quản lý các chương trình sự nghiệp trem theo các quyết định của Thtướng chính phủ; các quyết định, chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về: Thực hiện Cơng trình quốc gia bảo vệ trem tại tnh; thực hiện phòng chống HIV trong trem tại tnh; thực hiện phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết tại tnh; phòng ngừa lao động sớm trong trẻ em tại tnh; phòng ngừa HIV/AIDS trong trẻ em; chương trình trẻ em vi phạm pháp luật trở về cộng đồng; phòng chng tội phạm trong trem; phòng ngừa giảm thiểu ứng phó thiên tai trong tr em;

- Tham mưu tập huấn, qun lý, hướng dẫn chuyên môn, kthuật cho các mô hình dịch vụ bảo vệ trem các cấp, Hthống bảo vệ trem tại cộng đồng (gồm cả trong quản lý trường hợp tr em đặc biệt khó khăn);...

- Chuyên viên tng hp, tham mưu thực hin hợp phần hoạt động về BVTE trong Dự án phát triển toàn diện tr thơ tỉnh Kon Tum (2017-2021).

- Công tác tổng hợp báo cáo chuyên đề có liên quan đến các chương trình sự nghiệp tr em; báo cáo tháng, quý của lĩnh vực tr em; quản lý, tổng hợp sliệu về các đi tượng tr em có hoàn cnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt;

- Thực hiện công tác ISO của phòng BVCSTE&BĐG; thủ tục hành chính lĩnh vực tr em.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Sở và trước pháp luật nhiệm vụ được phân công. Thực hiện công việc và mối quan hệ công việc theo quy định, quy chế cơ quan.

12

Quản lý về bình đẳng giới

Chuyên viên

- Tham mưu xây dựng, hướng dẫn, triển khai thực hiện và qun các chương trình công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tnh theo Luật Bình đng giới, các văn bản dưới luật; các quyết định của Th tướng Chính ph; các quyết định, chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về: Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia v bình đẳng gii; phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới; Chương trình công tác hàng năm của Ban VSTBCPN tỉnh; Tháng hành động về bình đẳng giới; các mô hình, hoạt động truyền thông, tập san;

- Thực hiện đánh giá các NQ của Bộ chính trị, các kế hoạch của Tnh ủy về BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về BĐG; báo cáo:...

13

Theo dõi công tác dạy nghề -lao động sản xuất tại các trung tâm cho đối tượng nghiện ma túy, mại dâm

Chuyên viên

Phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công c cai nghiện ma túy, tchức và quản lý công tác cai nghiện, giáo dục, dạy nghề cho người nghiện ma túy; lồng chép các hoạt động cai nghiện, phục hồi chức năng và tái hòa nhập cộng đng cho người nghiện ma túy.

14

Phòng, chống tệ nạn xã hội

Chuyên viên

Tham mưu, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kiểm tra, đánh gnh hình thực hiện công tác phòng, chng tệ nạn xã hội trên địa bàn tnh.

15

Thanh tra

Thanh tra viên

Tham mưu thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại t cáo trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

16

Pháp chế

Chuyên viên

Tham mưu công tác pháp chế cơ quan

17

Theo dõi công tác giảm nghèo bền vng

Chuyên viên

Tham mưu triển khai các nhiệm vụ Chương trình MTQG gim nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh

III

Nhóm hỗ tr, phục vụ

 

 

1

Tổ chức nhân sự

Chuyên viên

Tham mưu vcông tác nhân sự cơ quan

2

Hành chính tổng hợp

Chuyên viên

Tham mưu công tác tổng hợp

3

Hành chính một ca

Cán sự

phụ trách một cửa và CCHC cơ quan

4

Qun trị công sở

Cán sự

Tham mưu công tác hành chính qun trị cơ quan

5

Công nghệ thông tin

Chuyên viên hoặc tương đương

Tham mưu quản lý về công nghệ thông tin của cơ quan

6

Kế toán

Kế toán viên trung cp

Tham mưu công tác tài chính cơ quan

7

Thủ quỹ

Nhân viên

Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt cơ quan

8

Văn t

Nhân viên

Tham mưu công tác văn thư cơ quan

9

Lưu trữ

Nhân viên hoặc tương đương

Tham mưu công tác lưu trữ cơ quan

10

Nhân viên kỹ thuật

 

Thực hiện nhiệm vụ sử dụng vận hành máy chvà mạng nội bộ cơ quan

11

Lái xe

 

Thực hiện nhiệm vụ lái xe cơ quan

12

Phục vụ

 

Thực hiện nhiệm vụ vệ sinh cơ quan

13

Bảo vệ

 

Thực hiện công tác bảo v cơ quan

 

PHỤ LỤC 2

KHUNG NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh)

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

Tên vị trí việc làm: Giám đốc S

1

Năng lực, kỹ năng

- Năng lực về pháp luật;

- Năng lực về chính trị.

- Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo.

- Quản lý hành chính nhà nước.

- Quản lý điều hành tổ chức; qun lý mục tiêu.

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án.

- Nghiên cứu, tổng hp, đánh giá, thuyết phục, tchức trin khai, tổng kết thực tin, cụ th hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của tnh và Bộ LĐ-TBXH về xây dựng và phát triển ngành, quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động - TBXH trong tnh.

- Có khnăng tập hợp; quy tụ công chức.

- K năng lãnh đạo, chđạo điều hành.

- Kh năng lập kế hoạch, thiết kế cơ cấu tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự, phân công, trao quyền đối với từng vị trí công việc.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc; Kh năng gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng; khả năng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đy tất cvà từng thành viên nỗ lực hành động.

- Lãnh đạo, quản lý; Xử lý nh huống; Khả năng phân tích; K năng giao tiếp; K năng phi hợp; Kỹ năng giải quyết mâu thun.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Lao động - TB&XH

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Kinh tế, Công tác xã hội, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên chính trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Giám đốc Sở

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- K năng lãnh đạo, chđạo điều hành.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc; Kh năng gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng; khả năng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đy tất cvà từng thành viên nỗ lực hành động.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Lao động-TB&XH

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Kinh tế, Công tác xã hội, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên chính trở lên

n vị trí việc làm: Trưởng phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- K năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc; Kh năng gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng; khả năng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đy tất cvà từng thành viên nỗ lực hành động.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Lao động-TB&XH

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Kinh tế, Công tác xã hội, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Chánh Thanh tra

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- K năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc; Kh năng gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng; khả năng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đy tất cvà từng thành viên nỗ lực hành động.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Lao động-TB&XH

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Kinh tế Lao động, Luật, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Thanh tra viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Chánh Văn phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- K năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc; Kh năng gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng; khả năng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đy tất cvà từng thành viên nỗ lực hành động.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Lao động-TB&XH

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Kinh tế, Công tác xã hội, Quản lý xã hội, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Thanh tra viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Trưởng phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- K năng điều hành và làm việc nhóm

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Lao động-TB&XH

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Kinh tế, Công tác xã hội, Quản lý xã hội, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Chánh Thanh tra

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- K năng điều hành và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Lao động-TB&XH

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Quản lý xã hội, Luật, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Thanh tra viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Chánh Văn phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- K năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Lao động-TB&XH

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Kinh tế, Công tác xã hội, Quản lý xã hội, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vtrí việc làm: Qun lý i chính - kế toán

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thẩm định văn bn

- K năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tt

- Kỹ năng x lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cp nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành liên quan đến kế toán, phân bổ, cấp phát dự toán

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các phần mềm kế toán vào qun lý tài chính.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học trlên

Chuyên ngành: Kế toán, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý kế hoạch - thống kê

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thẩm định, tổng hợp số liệu từ các đơn vị cấp dưới

- K năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tt

- Kỹ năng x lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cp nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành liên quan đến kế hoạch, tổng hợp thống kê.

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các phần mềm kế toán vào qun lý tài chính.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý tiền lương

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thẩm định văn bản

- K năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Kỹ năng cp nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Nội vụ.

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý về bảo hiểm hội

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thẩm định văn bản

- K năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Kỹ năng cp nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn về bảo hiểm xã hội.

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý về việc làm, xut khẩu lao động

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thẩm định văn bản

- K năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Kỹ năng cp nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn về việc làm xuất khẩu lao động.

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Kinh tế, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý về an toàn lao động, vệ sinh lao động

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thẩm định văn bản

- K năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Kỹ năng cp nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiu biết về các lĩnh vực về an toàn lao động, vệ sinh lao động và các ngành khác liên quan.

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Luật, Bảo hộ lao động, CTXH, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý đào tạo nghề

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thẩm định văn bản

K năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tt

Kỹ năng x lý và phân tích số liệu

Kỹ năng cp nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Nắm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành dạy nghề, giáo dục nghề nghiệp

Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý chính sách người có công

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chđạo một số mặt công tác vgiải quyết chế đđối với người có công, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Giám đốc S... và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Có năng lực điều hành và phối hợp, kết hợp hoạt động chung của Phòng, Xây dựng các Đề án, Chương trình, Kế hoạch, báo cáo...

- Gii quyết các vn đề phát sinh trong thực tế của lĩnh vực được giao.

- Nm bt, triển khai tốt nhiệm vụ chuyên môn, tng hợp, phân tích và đề xut, kiến nghị các giải pháp tổ chức triển khai tốt nhiệm vụ.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiu biết về chính sách đối với Người có công.

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

n vtrí việc làm: Quản lý hsơ người có công

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Giải quyết các vn đphát sinh trong thực tế của lĩnh vực được giao.

- Có kiến thức quản lý về khoa học qun lý; có kỹ năng vphân tích, thẩm định văn bản.

- Knăng điều hành và làm việc nhóm.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành.

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Kế toán, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc m: Qun lý thực hiện chính sách bo trợ hội

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- kiến thức qun lý về khoa học qun lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- K năng nm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn bảo trợ xã hội.

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Bảo trợ xã hội; Kinh tế; Kỹ thuật Nông-Lâm nghiệp; Công tác xã hội hoặc các lĩnh vực tương đương, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Theo dõi công tác giảm nghèo bền vng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có knăng về phân tích, thm định văn bn

- Kỹ năng nm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Lao động-TBXH.

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Kinh tế; Kỹ thuật Nông-Lâm nghiệp; Bảo trợ xã hội; Công tác xã hội hoặc các lĩnh vực tương đương, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên v trí việc làm: Quản lý công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- khả năng quy tụ công chức;

- Có kiến thức quản lý về công tác xã hội, khoa học xã hội học; knăng về phân tích, soạn thảo văn bản; xử lý tình huống; kỹ năng phối hợp; knăng giao tiếp; kỹ năng thuyết trình; quan sát; k năng tổng hợp;

- K năng điều hành và làm việc nhóm;

- Có kỹ năng công tác xã hội, kỹ năng tham vn.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Thời gian, kinh nghiệm công tác cần thiết cho vị trí này từ 02-03 năm

Các bng cấp, chứng chchuyên môn và kiến thức khác cần thiết cho vị trí công việc này; Bằng Đại học; được đào tạo các kiến thc, k năng chuyên môn về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành công tác xã hội;...

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Xã hội học; công tác xã hội; Hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý về bình đẳng giới

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về công tác xã hội, khoa học xã hội hội hoặc hành; knăng về phân tích, soạn thảo văn bản; xử lý tình huống; kỹ năng phối hợp; knăng giao tiếp; kỹ năng thuyết trình; quan sát; k năng tổng hợp;

- K năng điều hành và làm việc nhóm;

- Có kỹ năng công tác xã hội, kỹ năng tham vn.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Thời gian, kinh nghiệm công tác cn thiết cho vị trí này từ 02 năm trở lên;

- Được đào tạo các kiến thức, k năng chuyên môn về bình đng giới;

- Nắm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành công tác xã hội;...

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công ngh thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Công tác xã hội, hoặc Luật, Hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Theo dõi công tác dạy nghề - lao động sn xuất tại các trung tâm cho đối tượng nghiện ma túy, mại dâm

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức k năng về phân tích, thẩm định văn bản

- K năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tt

- Kỹ năng x lý và phân tích công việc.

- Kỹ năng cp nhật thông tin và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn.

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Kinh tế Lao động, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vtrí việc làm: Phòng, chng tệ nạn xã hội

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức k năng về phân tích, thẩm định văn bản

- K năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tt

- Kỹ năng x lý và phân tích công việc.

- Kỹ năng cp nhật thông tin và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn.

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Kinh tế Lao động, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Thanh tra

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chtrương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp dân, gii quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Có năng lực quản lý, phối hợp tốt với các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Có khả năng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hiệu qu và công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tcáo và phòng, chống tham nhũng. Có kiến thức qun lý vkhoa học quản lý; knăng về phân tích, thm định văn bản

- K năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng các chủ trương, đường li, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của ngành Thanh tra.

- Nắm vng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ quản lý nhà nước v công tác thanh tra, tiếp dân, gii quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Nắm vững quy trình nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chng tham nhũng.

- Sdụng thành thạo tin học Văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công ngh thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Luật, Kinh tế, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Thanh tra viên hoặc tương đương trở lên

Tên vị trí việc làm: Pháp chế

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- K năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tt

- Kỹ năng x lý và phân tích công việc.

- Kỹ năng cp nhật thông tin và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Lao động-TB&XH và các ngành khác liên quan.

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Công tác xã hội, Luật, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Tổ chức nhân s

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- K năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tt

- Kỹ năng x lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cp nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn tổ chức nhân sự và các ngành khác liên quan đến tổ chức nhân sự.

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Trình độ chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, kinh tế, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vtrí việc làm: Hành chính tổng hợp

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- K năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tt

- Kỹ năng x lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cp nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn hành chính và các ngành khác liên quan đến hành chính.

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Trình độ chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, kinh tế, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Hành chính một cửa

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- K năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tt

- Kỹ năng x lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cp nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính.

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Công nghệ thông tin

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- K năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tt

- Kỹ năng x lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cp nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn về công nghệ thông tin và các ngành khác liên quan đến công nghệ thông tin.

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên hoặc tương đương trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun trị công sở

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- K năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tt

- Kỹ năng x lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cp nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính.

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Kế toán

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- K năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tt

- Kỹ năng x lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cp nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tài chính.

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Thủ quỹ

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý;

- K năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tt

- Kỹ năng x lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cp nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tài chính.

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Quản trị văn phòng

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Văn thư

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về văn thư và các ngành khác liên quan đến Văn thư lưu trữ

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Quản trị văn phòng, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoi ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Lưu tr

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về lưu trữ và các ngành khác liên quan đến Văn thư lưu trữ

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Văn thư lưu trữ, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoi ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Lái xe

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

kiến thức kthuật về ô tô; khả năng phán đoán và đánh giá tình huống; k năng lái xe an toàn

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lái xe; sửa cha thông thường về ô tô

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Bng lái xe ô tô

Chuyên ngành: lái xe ô

Trình đluận chính trị: Theo quy định

Tin học: Không

Ngoại ngữ: Không

Kiến thức qun lý nhà nước: Không

Tên vị trí việc làm: Bảo vệ

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Nm vng nguyên tc, tổ chức hoạt động của lực lượng bo vệ và bin pháp nghiệp vụ bảo vệ

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Không

Chuyên ngành: Không

Trình đluận chính trị: Không

Tin học: Không

Ngoại ngữ: Không

Kiến thức qun lý nhà nước: Không

Tên vị trí việc làm: Phục vụ

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Không

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Không

Chuyên ngành: Không

Trình đluận chính trị: Không

Tin học: Không

Ngoại ngữ: Không

Kiến thức qun lý nhà nước: Không

Tên vị trí việc làm: Nhân viên kỹ thuật

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Nắm vững kiến thức về sửa chữa các thiết bị máy móc phục vụ cho công tác chuyên môn như máy pho tô, máy in..

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Phù hợp với vị trí việc làm

Chuyên ngành: Phù hợp với vị trí việc làm

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Không

Ngoại ngữ: Không

Kiến thức quản lý nhà nước: Không

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 230/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu230/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2018
Ngày hiệu lực02/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 230/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 230/QĐ-UBND 2018 phê duyệt bản mô tả công việc vị trí việc làm Sở Lao động Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 230/QĐ-UBND 2018 phê duyệt bản mô tả công việc vị trí việc làm Sở Lao động Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu230/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hòa
        Ngày ban hành02/03/2018
        Ngày hiệu lực02/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 230/QĐ-UBND 2018 phê duyệt bản mô tả công việc vị trí việc làm Sở Lao động Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 230/QĐ-UBND 2018 phê duyệt bản mô tả công việc vị trí việc làm Sở Lao động Kon Tum

           • 02/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực