Quyết định 230/QĐ-UBND

Quyết định 230/QĐ-UBND Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 230/QĐ-UBND chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ninh Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/-UBND

Ninh Bình, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Ninh Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các S, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh
ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh

- Lưu: VT; các VP; TT Ti
n học-Công báo.
PH/01

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Dung

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 230/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

STT

Tên văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Cơ quan chủ trì son thảo

Cơ quan phi hợp son thảo

1

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Tam Điệp

UBND thành phố Tam Điệp

Sở Xây dựng

2

Quyết định

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

Sở Tài chính

Sở Nội vụ

3

Quyết định

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố

4

Quyết định

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Nội vụ

5

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố về quản lý y tế trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế

UBND các huyện, thành phố

6

Quyết định

Xây dựng định mức chi y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế

Sở Tài chính

7

Quyết định

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tchức của Sở Y tế

SY tế

Sở Nội vụ

8

Quyết định

Quy định quản lý và đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành ph

9

Quyết định

Quy định trách nhiệm của tchức, cá nhân trong việc quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng phương tiện do nhóm 2 trên địa bàn tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở. ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố

10

Quyết định

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tchức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Nội vụ

11

Quyết định

Ban hành Bộ quy tc ứng xử đi với nời làm du lịch và khách du lịch trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố

12

Quyết định

Ban hành Quy định chính sách khuyến khích ưu đãi phát triển công nghiệp htrợ trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương

Các S, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố

13

Quyết định

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ nhân thủ công mỹ nghệ tỉnh

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố

14

Quyết định

Ban hành Quy chế phi hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố

15

Quyết định

Ban hành Bộ đơn giá xây dựng, công trình - phần xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

16

Quyết định

Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần lp đặt trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

17

Quyết định

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý cht lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

S Giao thông vận tải, S Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, SCông Thương, UBND các huyện, thành phố.

18

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tnh

Sở Xây dựng

Các Sở. ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố

19

Quyết định

Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền về cp giy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố

20

Quyết định

Ban hành Quy định về phân cp, ủy quyn vcp giấy phép quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố

21

Quyết định

Ban hành Quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trong, quá trình xây dựng các công trình tại tỉnh

Công an tỉnh

Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải

22

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chng, tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh

Công an tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

23

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Công an tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

24

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của UBND tỉnh

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Các Sở, ban, ngành có liên quan

25

Quyết định

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tchức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội vụ

26

Quyết định

Htrợ thêm mức đóng; bảo hiểm y tế cho một số đối tượng theo quy định tại Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế

27

Quyết định

Xâv dựng Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đt trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Cục thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố

28

Quyết đnh

Sửa đổi, bổ sung, một số điều của Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện công b, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Các Sở. ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn

29

Quyết định

Ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bn quy phạm pháp luật trên địa bàn tnh

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành của tỉnh: UBND các huyện, thành phố

30

Quyết định

Quy định đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp rà soát, hệ thống hóa văn bản trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố

31

Quyết định

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tchức của Văn phòng, UBND tỉnh

Văn phòng UBND tnh

Sở Nội vụ

32

Quyết định

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn, cơ cấu tchức của Sở Thông tin và Truyn thông.

SThông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ

33

Quyết định

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức ca Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

SLao động, - Thương, binh và Xã hội

Sở Nội vụ

34

Quyết định

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn, cơ cấu tchức của Đài Phát thanh và Truyền hình tnh

Đài Phát thanh và Truyền hình tnh

Sở Nội vụ

35

Quyết định

Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phn biện và giám định xã hội

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tnh

Sở Tư pháp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 230/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu230/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2016
Ngày hiệu lực28/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 230/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 230/QĐ-UBND chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ninh Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 230/QĐ-UBND chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ninh Bình 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu230/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýLê Văn Dung
        Ngày ban hành28/01/2016
        Ngày hiệu lực28/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 230/QĐ-UBND chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ninh Bình 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 230/QĐ-UBND chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ninh Bình 2016

         • 28/01/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/01/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực