Quyết định 2300/QĐ-UBND

Quyết định 2300/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Tư pháp áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 2300/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửaTư pháp Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2300/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG LĨNH VỰC TƯ PHÁP ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Ttrình số 569/TTr-VP ngày 22/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Tư pháp áp dụng tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong đó:

Phụ lục 1. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (gồm 27 quy trình);

Phụ lục 2. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (gồm 42 quy trình).

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp; UBND cấp huyện và UBND cấp xã căn cứ quy trình được phê duyệt, thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thành ph, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Giám đc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm tin học t
nh;
- Lưu: VT, KSTTHC, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2300/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 ca Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bưc thực hiện

Thi gian chi tiết

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

I. Lĩnh vực hộ tịch: 16 TTHC

1

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

BTP-QTR-277242

Trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quvào ngày làm việc tiếp theo

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

2 giờ

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

2 giờ

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả

2 giờ

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

2 giờ

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 6

Trkết quả cho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

2

Thủ tục đăng lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

BTP-QTR-277257

- A: 05 ngày làm việc, ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- B: Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 13 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Kiểm tra, xác minh hồ sơ, dự tho kết quả giải quyết

- A: 2 ngày

- B: 10 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, xác nhận dthảo kết quả giải quyết trước khi trình lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

1 ngày

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả

1 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

3

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

BTP-QTR-277258

- A: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- B: Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 13 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Kim tra, xác minh hsơ, dự thảo kết quả giải quyết

- A: 2 ngày

- B: 10 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

1 ngày

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả

1 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

4

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ con có yếu tố nước ngoài

BTP-QTR-Thủ tục đăng

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Thẩm tra hồ sơ, xác minh, niêm yết thông báo, dự thảo kết quả giải quyết

10 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

2 ngày

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả

1 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND

Bước 5

Ghi TTHC vào Sổ hộ tịch

1 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

5

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tnước ngoài

BTP-QTR-277243

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

B phn TN&TKQ UBND cp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Thẩm tra hồ sơ, xác minh, dự thảo kết quả giải quyết

10 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

2 ngày

Phòng Tư pháp

Lãnh đo Phòng Tư pháp

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả

1 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND

Bước 5

Ghi TTHC vào Shộ tịch

1 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

6

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

BTP-QTR-277259

- A: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- B: Trường hp cần phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 13 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Thẩm tra hồ sơ, xác minh, dự thảo kết qugiải quyết

- A: 2 ngày

- B: 10 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

0,5 ngày

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Ký phê duyệt kết qu TTHC

1 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND

Bước 5

Ghi TTHC vào Sổ hộ tịch

0,5 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

7

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

BTP-QTR-277248

- A: Trong ngày làm việc sau khi nhận đủ giấy thợp lệ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo.

- B: Trong trường hợp cn xác minh, thời hạn nói trên được kéo dài không quá 03 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 giờ

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Kiểm tra, xác minh hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết

- A: 1,5 giờ

- B: 17,5 giờ

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

2 giờ

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả TTHC

2 giờ

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND

Bước 5

Tiếp nhận kết qu

2 giờ

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

8

Thtục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

BTP-QTR-277260

- A: 05 ngày làm việc, ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- B: Trường hợp cần phi xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Kiểm tra, xác minh hồ sơ, dự thảo kết qugiải quyết

- A: 2 ngày

- B: 7 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

1 ngày

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả TTHC

1 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

9

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

BTP-QTR-277249

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TK&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Thẩm tra hồ sơ, xác minh, niêm yết thông báo, dự thảo kết quả giải quyết

10 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

2 ngày

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả TTHC

1 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND

Bước 5

Ghi TTHC vào Shộ tịch

1 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

10

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

BTP-QTR-277251

- A: Trường hợp đối với việc đăng ký giám hộ cử: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- B: Trường hợp đối với việc đăng ký giám hộ đương nhiên: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

A: 0,5 ngày

B: 0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Kim tra, xác minh hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết

A: 2 ngày

B: 1 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

A: 1 ngày

B: 0,5 ngày

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả TTHC

A: 1 ngày

B: 1 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

A: 0,5 ngày

B: 0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

11

Thủ tục đăng ký chấm dứt-giám hộ có yếu tố nước ngoài

BTP-QTR-277252

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ, đối với việc đăng ký chấm dứt giám hộ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Kiểm tra, xác minh hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết

0,5 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

0,5 ngày

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả TTHC

0,5 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

12

Thtục thay đi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

BTP-QTR-277253

- A: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đhồ sơ hợp lệ đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc;

- B: trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Kiểm tra, xác minh hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết

- A: 1 ngày

- B: 4 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

0,5 ngày

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả TTHC

0,5 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

 

 

Đối với việc bổ sung hộ tịch: giải quyết trong ngày làm việc; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quvào ngày làm việc tiếp theo

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Kiểm tra, xác minh hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết

0,25 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả TTHC

0,25 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

13

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn ca công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

BTP-QTR-277254

12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Kiểm tra, xác minh hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết

7 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

3 ngày

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả TTHC

1 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

14

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

BTP-QTR-277255

12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Kiểm tra, xác minh hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết

7 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

3 ngày

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả TTHC

1 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

15

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đi hộ tịch; khai t)

BTP-QTR-277256

- A: Trong ngày làm việc, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo.

- B: Trong trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Kim tra, xác minh hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết

- A: 0,25 ngày

- B: 2 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Ký phê duyệt kết qu TTHC

0,25 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

16

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

BTP-QTR-277284

Trong ngày làm việc. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong làm việc tiếp theo

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết

0,25 ngày

Phòng Tư pháp

Chun viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả TTHC

0,25 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

II. Lĩnh vực chứng thực: 12 TTHC

17

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tchức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

BTP-QTR-276596

Trong ngày làm việc. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Xem xét, kiểm tra, xlý hồ sơ

0,25 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, ký phê duyệt kết qugiải quyết

0,25 ngày

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 5

Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

18

Thtục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bn (áp dụng cho ctrường hợp chứng thực điểm chvà trường hợp người yêu cu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

BTP-QTR-276597

Trong ngày làm việc. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Xem xét, kim tra, xlý hồ sơ

0,25 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết

0,25 ngày

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 5

Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

19

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

BTP-QTR-276609

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Xem xét, kiểm tra, xử lý hồ sơ

1 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét ký phê duyệt kết quả giải quyết

0,5 ngày

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 5

Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

20

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bsung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch

BTP-QTR-276598

Trong ngày làm việc. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Xem xét, kiểm tra, xử lý hồ sơ

0,25 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết

0,25 ngày

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 5

Trkết qucho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

21

Thtục sửa li sai sót trong hợp đồng, giao dịch

BTP-QTR-276599

Trong ngày làm việc. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Xem xét, kiểm tra, xử lý hồ sơ

0,25 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết

0,25 ngày

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 5

Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

22

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dch đã được chứng thc

BTP-QTR-276600

Trong ngày làm việc. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Xem xét, kiểm tra, xử lý hồ sơ

0,25 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết

0,25 ngày

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 5

Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

III. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước: 02 TTHC

23

Phục hồi danh dự (cấp huyện)

BTP-QTR-277446

- Trường hợp chủ động phục hồi danh dự: 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản có ý kiến đồng ý của người bị thiệt hại

Bước 1

Thông báo bằng văn bản cho người bị thiệt hại về việc Nhà nước chủ động tổ chức thực hiện phục hồi danh dự

1 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

- TH1: Người bị thiệt hại từ chối quyền được phục hồi danh dự theo quy định của Luật thì không còn quyền yêu cầu phục hồi danh dự, việc từ chối phải được thể hiện bằng văn bản. Trong trường hợp người bị thiệt hại từ chối quyền được phục hồi danh dự bng lời nói thì cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại lập biên bản, trong đó ghi rõ việc từ chối quyền được phục hồi danh dự của người bị thiệt hại, biên bản phải có chữ ký hoặc điểm chcủa người bị thiệt hại.

- TH2: Người bị thiệt hại chết thì cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại đăng báo xin lỗi và cải chính công khai theo quy định.

- TH3: Sau khi nhận được văn bản có ý kiến đồng ý của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại tổ chức trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai và/hoặc đăng báo xin lỗi và cải chính công khai theo quy định

15 ngày

Cơ quan trực tiếp qun lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Chuyên viên/ Lãnh đạo cơ quan

 

 

- Trường hợp phục hồi danh dự theo yêu cầu cầu người bị thiệt hại: 15 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Chuyên viên

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

2 ngày

Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, xử lý hồ sơ

8 ngày

Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Chuyên viên

Bước 4

Phê duyệt kết quả

5 ngày

Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Lãnh đạo

Bước 5

Tổ chức trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai và/hoặc đăng báo xin li và cải chính công khai theo quy định

Sau khi nhận được văn bản có ý kiến đồng ý của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự

Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Lãnh đạo/ Chuyên viên

24

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)

BTP-QTR-277445

Đối vi vụ việc thông thường: Từ 35 đến 45 ngày làm việc (tùy theo thỏa thuận giữa người yêu cầu bồi thường và người giải quyết bồi thường)

Bước 1

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì cơ quan giải quyết bồi thường phải thông báo bằng văn bản về việc nhận hồ sơ cho người yêu cầu bồi thường

2 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Thụ lý hồ sơ

2 ngày

Cơ quan có trách nhiệm bồi thưng

Chuyên viên

Bước 3

Xử lý hồ sơ:

- Cử người giải quyết bồi thường

- Tạm ứng kinh phí bồi thường thiệt hại (nếu được yêu cầu)

- Xác minh thiệt hại

- Báo cáo xác minh thiệt hại

- Tiến hành thương lượng việc bi thường

- Hoàn thành việc thương lượng

- 30 ngày

- 40 ngày

Cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Lãnh đạo/ Chuyên viên

Bước 4

Ra quyết định giải quyết bồi thường

1 ngày

Cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Lãnh đạo và Chuyên viên

Bước 5

Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

 

 

Đối với vụ việc phức tạp cần thời gian để xác minh và thương lượng: Từ 55 - 80 ngày làm việc (Tùy theo thỏa thuận giữa người yêu cầu bồi thường và người giải quyết bồi thường)

Bước 1

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì cơ quan giải quyết bồi thường phải thông báo bằng văn bản về việc nhận hồ sơ cho người yêu cầu bồi thường

2 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Thụ lý hồ sơ

2 ngày

Cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Chuyên viên

Bước 3

Xử lý hồ sơ:

- Cử người giải quyết bồi thường

- Tạm ứng kinh phí bồi thường thiệt hại (nếu được yêu cầu)

Xác minh thiệt hại

- Báo cáo xác minh thiệt hại

- Tiến hành thương lượng việc bồi thường

- Hoàn thành việc thương lượng

- 50 ngày

- 75 ngày

Cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Lãnh đạo/ Chuyên viên

Bước 4

Ra quyết định giải quyết bồi thường

1 ngày

Cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Lãnh đạo

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

IV. Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật: 03 TTHC

25

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện

BTP-QTR-277370

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật có đầy đủ thông tin theo quy định

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Kiểm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết

2 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

1 ngày

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả TTHC

1 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đo UBND

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết qucho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

26

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện

BTP-QTR-277370

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị miễn nhiệm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Kiểm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết

2 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

1 ngày

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả TTHC

1 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

27

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện)

BTP-QTR-276588

11 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Kiểm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết

6 ngày

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Bước 3

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình lãnh đạo UBND ký phê duyệt kết quả

3 ngày

Phòng Tư pháp

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả TTHC

1 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Tổng cộng: 27 quy trình

 

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tnh)

Số TT

Tên TTHC

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

I. Lĩnh vực hộ tịch: 23 TTHC

1

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

BTP-QTR-277284

Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 giờ

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

1,5 giờ

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

2 giờ

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chtịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

2

Thủ tục đăng ký khai sinh

BTP-QTR-277261

Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 giờ

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

1,5 giờ

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

2 giờ

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chtịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

3

Thtục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

BTP-QTR-277280

- A: 05 ngày làm việc.

- B: Trường hợp phải có văn bn xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 13 ngày làm việc (không tính thời gian gửi văn bản yêu cu xác minh và thời gian gi văn bản trả lời kết quả xác minh qua hệ thống bưu chính).

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

X lý hồ sơ

- A: 4 ngày

- B: 12 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

0,5 ngày

Lãnh đạo UBND

Chtịch/Phó Chủ tịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

4

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

BTP-QTR-277264

- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

2 ngày

4 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

0,5 ngày

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chủ tịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

5

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

BTP-QTR-277278

- A: 05 ngày làm việc.

- B: Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 13 ngày làm việc (không tính thời gian gi văn bản yêu cầu xác minh và thời gian gửi văn bản trả lời kết quả xác minh qua hệ thng bưu chính).

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

X lý hồ sơ

- A: 4 ngày

- B: 12 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

0,5 ngày

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chủ tịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

6

Thủ tục đăng ký khai t

BTP-QTR-277265

- A: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

- B: Trường hợp cn xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 giờ

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

- A: 1,5 gi

- B: 2,5 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

2 giờ

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chủ tịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

7

Thủ tục đăng ký lại khai tử

BTP-QTR-277283

- A: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- B: Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

Thời gian gửi văn bản yêu cầu xác minh và thời gian trả lời kết quả không tính vào thời hạn giải quyết.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

- A: 4 ngày

- B: 9 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

0,5 ngày

Lãnh đạo UBND

Chtịch/Phó Chủ tịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

8

Thủ tục đăng ký kết hôn

BTP-QTR-277262

- A: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

- B: Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 giờ

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

- A: 1,5 giờ

- B: 4,5 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

2 giờ

Lãnh đo UBND

Chủ tịch/Phó Chtịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

9

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

BTP-QTR-277282

- A: 05 ngày làm việc.

- B: Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 13 ngày làm việc (không tính thời gian gửi văn bản yêu cu xác minh và thời gian gửi văn bản trả lời kết quả xác minh qua hệ thống bưu chính)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

- A: 4 ngày

- B: 12 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

0,5 ngày

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chủ tịch

Bước 4

Trkết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

10

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

BTP-QTR-277277

- A: 03 ngày làm việc.

- B: Trường hợp phải gửi văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 06 ngày làm việc (không tính thời gian gửi văn bản yêu cầu xác minh và thời gian gửi văn bản trả lời kết quả xác minh qua hệ thống bưu chính).

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

- A: 2 ngày

- B: 5 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

0,5 ngày

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chủ tịch

Bước 4

Trkết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

11

Thtục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

BTP-QTR-277275

- Trường hợp 1: 03 ngày làm việc đối với yêu cầu thay đổi, ci chính hộ tịch; trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 06 ngày làm việc.

- Trường hợp 2: Ngay trong ngày làm việc đối với yêu cầu bổ sung hộ tịch, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 giờ

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

- TH1:

+ 2,5 ngày.

+ Nếu cần xác minh: 5,5 ngày

- TH2: 1,5 giờ

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

2 giờ

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chtịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

12

Thtục đăng ký giám hộ

BTP-QTR-277273

03 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

2 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

0,5 ngày

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chtịch

Bước 4

Trkết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

13

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

BTP-QTR-277274

- Trường hợp 1: 02 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với việc đăng ký chấm dứt giám hộ;

- Trường hợp 2: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với việc đăng ký thay đổi giám hộ (gồm 02 ngày đăng ký chấm dứt giám hộ trước đó và 03 ngày đăng ký giám hộ mới)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

- TH1: 01 ngày

- TH2: 04 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

0,5 ngày

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chủ tịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

14

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

BTP-QTR-277263

- A: 03 ngày làm việc

- B: Trường hợp cn xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 8 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

- A: 2 ngày

- B: 7 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

0,5 ngày

Lãnh đạo UBND

Chtịch/Phó Chtịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

15

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

BTP-QTR-277266

5 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 2

X lý hồ sơ

3 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

1 ngày

nh đạo UBND

Chtịch/Phó Chtịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

16

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

BTP-QTR-277268

5 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

3 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

1 ngày

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chủ tịch

Bước 4

Trkết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

17

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

BTP-QTR-277267

5 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

3 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

1 ngày

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chủ tịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

18

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

BTP-QTR-276670

A: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định.

- Tại UBND xã: 2 ngày

- Tại Cơ quan BHXH: 13 ngày. B: Nếu cơ quan BHXH cách UBND xã trên 50km thì được gia hạn kéo dài thêm nhưng không quá 5 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Đăng ký khai sinh

0,5 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

1 ngày

nh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chtịch

Bước 4

Lập và chuyển hồ sơ và nhận kết quả cấp thẻ BHYT

- A: 13 ngày

- B: 18 ngày

Bộ phận chuyên môn

Công chức Chuyên môn

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

19

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

BTP-QTR-276665

A: 20 ngày làm việc

- Tại UBND xã: 2 ngày

- Tại Cơ quan Công an: 5 ngày

- Tại Cơ quan BHXH: 13 ngày.

B: Nếu cơ quan Bo hiểm xã hội cấp huyện hoặc cơ quan Công an cấp huyện cách UBND xã trên 50km thì được gia hạn kéo dài thêm nhưng không quá 5 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Đăng ký khai sinh

0,5 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

1 ngày

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chtịch

Bước 4

Lập và chuyển h sơ đăng ký thường trú, nhận kết quả từ cơ quan Công an

- A: 5 ngày

- B: 8 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 5

Lập và chuyển hồ sơ và nhận kết quả cấp thẻ BHYT

- A: 13 ngày

- B: 15 ngày

Bộ phận chuyên môn

Công chức Chuyên môn

Bước 6

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

20

Thtục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

BTP-QTR-277269

Ngay trong ngày làm việc, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 giờ

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

X lý hồ sơ

1,5 giờ

Bộ phận TP-HT

Công chức Tư pháp -hộ tịch

Bước 3

Ký duyệt

2 giờ

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chủ tịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

21

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

BTP-QTR-277270

- A: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ.

- B: Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Bước 2

X lý hồ sơ

- A: 2 ngày

- B: 7 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Bước 3

Ký duyệt

0,5 ngày

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chủ tịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

22

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ti khu vực biên giới

BTP-QTR-277271

- A: 07 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- B: Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 12 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức Tư pháp -hộ tịch

Bước 2

X lý hồ sơ

- A: 6 ngày

- B: 11 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Bước 3

Ký duyệt

0,5 ngày

Lãnh đạo UBND

Chtịch/Phó Chủ tịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

23

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

BTP-QTR-277272

- A: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

- B: Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 giờ

Bộ phận TN&TKQ

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Bước 2

Xử lý hồ sơ

- A: 1,5 giờ

- B: 21,5 giờ

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Bước 3

Ký duyệt

2 giờ

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chủ tịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

II. Lĩnh vực nuôi con nuôi: 03 TTHC

24

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

BTP-QTR-277304

30 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

26 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

3 ngày

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chtịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức VP-TK

25

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

BTP-QTR-277305

05 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

3,5 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

1 ngày

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chủ tịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

26

Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

QTR-274704

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

(Thời gian UBND cấp xã gi hồ sơ xin ý kiến của Sở Tư pháp và thời gian Sở Tư pháp gửi văn bản trlời không tính vào thời hạn giải quyết)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

01 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức Tư pháp -Hộ tịch

Bước 2

Xử lý hồ sơ

28 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức Tư pháp -Hộ tịch

Bước 3

Ký duyệt

1 ngày

Lãnh đạo UBND

Chtịch/Phó Chủ tịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

III. Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật: 06 TTHC

27

Thủ tc thanh toán thù lao cho hòa giải viên

BTP-QTR-277451

5 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

3,5 ngày

Công chức Kế toán-Ngân sách

Công chức Kế toán-Ngân sách

Bước 3

Ký duyệt

1 ngày

Lãnh đạo UBND

Chtịch

Bước 4

Trkết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

28

Thủ tục công nhận ttrưởng thòa giải

BTP-QTR-277452

5 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

X lý hồ sơ

3,5 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

1 ngày

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

29

Thủ tục công nhận hòa giải viên

BTP-QTR-277449

5 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

3,5 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

1 ngày

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch

Bước 4

Trkết qu

Không tính thời gian

B phn TN&TKQ

Công chức TP-HT

30

Thủ tục thôi làm hòa gii viên

BTP-QTR-277450

5 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

3,5 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

1 ngày

Lãnh đạo UBND

Chtịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

31

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

BTP-QTR-277372

Trong thời hạn 05 ngày làm việc ktừ ngày nhận được danh sách đnghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật của công chức tư pháp - hộ tịch.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Lập danh sách người đủ tiêu chuẩn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận

3,5 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

1 ngày

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch UBND phường

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

32

Thtục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

BTP-QTR-277373

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của công chức tư pháp - hộ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phn TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Lập danh sách, trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định

1,5 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

1 ngày

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch UBND phường

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

IV. Lĩnh vực chứng thực: 09 TTHC

33

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bn (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chvà trường hợp người yêu cu chứng thực không thể ký, không thể đim chđược)

BTP-QTR-276597

Trong ngày, nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15h thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 giờ

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

1,5 giờ

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

2 giờ

Lãnh đạo UBND

Chtịch/Phó Chủ tịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

34

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sn, quyền sử dụng đất, nhà ở

BTP-QTR 276614

Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hsơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

1 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

0,5 ngày

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chtịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

35

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

BTP-QTR-276598

Ngay trong ngày làm việc hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 giờ

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

1,5 giờ

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

2 giờ

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chủ tịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

36

Thủ tục sửa li sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

BTP-QTR-276599

Ngay trong ngày làm việc hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cu sau 15 giờ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 giờ

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

1,5 giờ

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

2 giờ

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chủ tịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

37

Thủ tục cấp bn sao có chứng thực từ bn chính hp đồng, giao dịch đã được chứng thực

BTP-QTR-276600

Ngay trong ngày làm việc hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 giờ

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý h

1,5 giờ

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

2 giờ

Lãnh đạo UBND

Chtịch/Phó Chtịch

Bước 4

Trkết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

38

Thtục chứng thực di chúc

BTP-QTR-276616

Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đhồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

1 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

0,5 ngày

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chủ tịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

39

Thủ tục chứng thực văn bản từ chi nhận di sản

BTP-QTR-276618

Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ h sơ yêu cu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

1 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

0,5 ngày

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chủ tịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

40

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản/khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà

BTP-QTR-276620

Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

1 ngày

Bộ phận TP-HT

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

0,5 ngày

Lãnh đạo UBND

Chtịch/Phó Chủ tịch

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

41

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

BTP-QTR-276594

- Ngay trong ngày tiếp nhn yêu cu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cu sau 15 giờ.

- Được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm vic hoc có th dài hơn theo thỏa thuận bng văn bản với người yêu cầu chứng thực

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 giờ

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Xử lý hồ sơ

1,5 giờ

1,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 3

Ký duyệt

2 giờ

Lãnh đạo UBND

Chtịch/Phó Chtịch

Bước 4

Trả kết qu

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

V. Lĩnh vực bồi thường nhà nước: 01 TTHC

42

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)

BTP-QTR-277447

Đi vi vụ việc thông thường: (A) Từ 35 đến (B) 45 ngày làm việc (tùy theo thỏa thuận giữa người yêu cầu bồi thường và người giải quyết bồi thường)

Bước 1

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì cơ quan giải quyết bồi thường phải thông báo bng văn bản về việc nhận hồ sơ cho người yêu cầu bồi thường

02 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Thụ lý hồ sơ

02 ngày

Bộ Phận Tư pháp - Hộ tịch

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Bước 3

Xử lý hồ sơ:

- Cử người giải quyết bồi thường

- Tạm ứng kinh phí bồi thường thiệt hại (nếu được yêu cầu)

- Xác minh thiệt hại

- Báo cáo xác minh thiệt hại

- Tiến hành thương lượng việc bồi thường

- Hoàn thành việc thương lượng

- A: 30 ngày

- B: 40 ngày

Lãnh đạo UBND

Bộ Phận Tư pháp - Hộ tịch

Chủ tịch/Phó Chủ tịch

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Bước 4

Ra quyết định giải quyết bồi thường

01 ngày

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chtịch

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

 

 

Vụ việc phức tạp cần thời gian để xác minh và thương lượng: Từ (A) 55 - (B) 80 ngày làm việc (Tùy theo thỏa thuận giữa người yêu cầu bồi thường và người giải quyết bồi thường)

Bước 1

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì cơ quan giải quyết bồi thường phải thông báo bằng văn bản về việc nhận hồ sơ cho người yêu cầu bồi thường

02 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 2

Thụ lý hồ sơ

02 ngày

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Bước 3

Xử lý hồ sơ:

- Cử người giải quyết bồi thường

- Tạm ứng kinh phí bồi thường thiệt hại (nếu được yêu cầu)

- Xác minh thiệt hại

- Báo cáo xác minh thiệt hại

- Tiến hành thương lượng việc bồi thường

- Hoàn thành việc thương lượng

- A: 50 ngày

- B: 75 ngày

Lãnh đạo UBND

Bộ Phận Tư pháp - Hộ tịch

Chủ tịch/Phó Chủ tịch

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Bước 4

Ra quyết định giải quyết bồi thường

01 ngày

Lãnh đạo UBND

Chủ tịch/Phó Chủ tịch

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ

Công chức TP-HT

Tổng cộng: 42 quy trình

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2300/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2300/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2019
Ngày hiệu lực30/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2300/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2300/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửaTư pháp Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2300/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửaTư pháp Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2300/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành30/08/2019
        Ngày hiệu lực30/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2300/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửaTư pháp Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2300/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửaTư pháp Quảng Trị

            • 30/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực