Quyết định 2301/QĐ-UBND

Quyết định 2301/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2301/QĐ-UBND 2012 Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2301/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 15 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 4413/QĐ-BTP ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 1197/KH-STP ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Sở Tư pháp về Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (đính kèm).

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp căn cứ vào nội dung Kế hoạch đã được phê duyệt, chủ động phối hợp các ngành chức năng có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cơ quan đại diện BTP tại TP HCM;
- Cục trợ giúp pháp lý;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh;
- Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Lưu: VT, KSTTHC.NCT
(D:\camtu\2012\vanbanthamdinh)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2301/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2301/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2012
Ngày hiệu lực15/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2301/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2301/QĐ-UBND 2012 Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2301/QĐ-UBND 2012 Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý Hậu Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2301/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýTrần Công Chánh
        Ngày ban hành15/11/2012
        Ngày hiệu lực15/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2301/QĐ-UBND 2012 Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý Hậu Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2301/QĐ-UBND 2012 Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý Hậu Giang

            • 15/11/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực