Quyết định 2303/2005/QĐ-BXD

Quyết định 2303/2005/QĐ-BXD đính chính Thông tư hướng dẫn Nghị định 127/2005/NĐ-CP thực hiện Nghị quyết 23/2003/QH11 và Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 về việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2303/2005/QĐ-BXD giải quyết nhà đất trước 01/07/1991 đính chính Nghị định 127/2005/NĐ-CP hướng dẫn NQ 23/2003/QH11 755/2005/NQ-UBTVQH11


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2303/2005/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2005/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 23/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003 CỦA QUỐC HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 755/2005/NQ-UBTVQH11 NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2005 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI QUY ĐỊNH VIỆC GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ VỀ NHÀ ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NHÀ ĐẤT VÀ CHÍNH SÁCH CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 1991

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội (sau đây gọi chung là Nghị quyết số 23/2003/QH11) và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 (sau đây gọi chung là Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11);
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đính chính Phụ lục 2 (áp dụng để UBND cấp tỉnh ra Quyết định xác lập sở hữu toàn dân) của Thông tư 127/2005/NĐ-CP">19/2005/TT-BXD ngày 01/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Đã in là: “QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH (THÀNH PHỐ)…”

Sửa lại là: “QUYẾT ĐỊNH”

Điều 2. Các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thi hành thực hiện Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Tống Văn Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2303/2005/QĐ-BXD

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2303/2005/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/12/2005
Ngày hiệu lực 31/12/2005
Ngày công báo 16/12/2005
Số công báo Từ số 19 đến số 20
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2303/2005/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 2303/2005/QĐ-BXD giải quyết nhà đất trước 01/07/1991 đính chính Nghị định 127/2005/NĐ-CP hướng dẫn NQ 23/2003/QH11 755/2005/NQ-UBTVQH11


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2303/2005/QĐ-BXD giải quyết nhà đất trước 01/07/1991 đính chính Nghị định 127/2005/NĐ-CP hướng dẫn NQ 23/2003/QH11 755/2005/NQ-UBTVQH11
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2303/2005/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Tống Văn Nga
Ngày ban hành 14/12/2005
Ngày hiệu lực 31/12/2005
Ngày công báo 16/12/2005
Số công báo Từ số 19 đến số 20
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2303/2005/QĐ-BXD giải quyết nhà đất trước 01/07/1991 đính chính Nghị định 127/2005/NĐ-CP hướng dẫn NQ 23/2003/QH11 755/2005/NQ-UBTVQH11

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2303/2005/QĐ-BXD giải quyết nhà đất trước 01/07/1991 đính chính Nghị định 127/2005/NĐ-CP hướng dẫn NQ 23/2003/QH11 755/2005/NQ-UBTVQH11

 • 14/12/2005

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 16/12/2005

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 31/12/2005

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực