Quyết định 2303/QĐ-UBND

Quyết định 2303/QĐ-UBND năm 2017 về công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 2303/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thực hiện qua bưu chính Sở Xây dựng Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2303/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN, KHÔNG THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH TRÀ VINH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này là danh mục 18 thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, 29 thủ tục hành chính không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh (kèm theo phụ lục danh mục thủ tục hành chính, được gửi trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành dùng chung của tỉnh (IDESK), đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập sử dụng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng Trà Vinh, Thủ trưởng các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hoàng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2303/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC

I.                    Lĩnh vực xây dựng: 18 TTHC

1

Sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng III

Qua Đường Bưu điện

2

Sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng II

3

Sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng III

4

Sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II

5

Sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng hạng III

6

Sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng hạng II

7

Sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III

8

Sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II

9

Sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng III

10

Sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng II

11

Sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng III

12

Sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng II

13

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng; thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; giám sát thi công xây dựng kiểm định xây dựng; định giá xây dựng (đối với trường hợp chứng chỉ cũ bị rách, nát; chứng chỉ bị thất lạc)

14

Cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng; thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; giám sát thi công xây dựng kiểm định xây dựng; định giá xây dựng (đối với trường hợp chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng; điều chỉnh, bổ sung nội dung hành nghề)

15

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

16

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

17

Cấp phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư trên địa bàn tỉnh

18

Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2303/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC

I.                    Lĩnh vực xây dựng: 11 TTHC

1

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

2

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo

3

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình quảng cáo

4

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng

5

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến

6

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến

7

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình

8

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình

9

Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng

10

Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng

11

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng

II. Lĩnh vực phát triển hạ tầng: 01 TTHC

1

Lấy ý kiến của Sở Xây dựng đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh

III. Lĩnh vực quy hoạch xây dựng: 17 TTHC

1

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện

2

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù

3

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù

4

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu chức năng đặc thù

5

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị

6

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị

7

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị

8

Thẩm định nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng

9

Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện

10

Thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù

11

Thẩm định đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù

12

Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu chức năng đặc thù

13

Thẩm định đồ án quy hoạch chung đô thị

14

Thẩm định đồ án quy hoạch phân khu đô thị

15

Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết đô thị

16

Thẩm định đồ án thiết kế đô thị riêng

17

Thẩm định công tác khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2303/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2303/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2017
Ngày hiệu lực14/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2303/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2303/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thực hiện qua bưu chính Sở Xây dựng Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2303/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thực hiện qua bưu chính Sở Xây dựng Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2303/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýNguyễn Trung Hoàng
        Ngày ban hành14/12/2017
        Ngày hiệu lực14/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2303/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thực hiện qua bưu chính Sở Xây dựng Trà Vinh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2303/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thực hiện qua bưu chính Sở Xây dựng Trà Vinh

            • 14/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực