Quyết định 2303/QĐ-UBND

Quyết định 2303/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Ban Quản lý dự án Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang thành Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 2303/QĐ-UBND Chức năng và đổi tên Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường Nha Trang


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2303/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ ĐỔI TÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢI THIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ NHA TRANG THÀNH BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Ban Quản lý dự án Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ như sau:

1. Đổi tên Ban Quản lý dự án Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang thành Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa (tên tiếng Anh: Khanh Hoa Development Project Management Unit, viết tắt KHANH HOA DPM hoặc KDPM):

2. Vị trí chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa:

a) Vị trí chức năng:

- Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa thực hiện chức năng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực theo quy định Điều 63 Luật Xây dựng năm 2014 và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

- Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật .

- Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các sở, ban, ngành có liên quan.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư và làm chủ đầu tư theo quy định đối với: các dự án đầu tư khu vực tỉnh Khánh Hòa; các dự án đầu tư phát triển đô thị theo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hoà; các dự án ODA theo Hiệp định với các nhà tài trợ và các dự án khác do UBND tỉnh giao.

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 68, 69 Luật Xây dựng năm 2014 và nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

- Chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật trong quá trình quản lý, điều hành dự án đầu tư và xử lý các vấn đề liên quan theo thông lệ quốc tế và hiệp định có liên quan đã được Chính phủ Việt Nam ký kết với nhà tài trợ.

- Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan để giải quyết các vấn đề bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến các dự án được giao.

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn quản lý dự án về đầu tư và xây dựng công trình, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm tra, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn đấu thầu và xét thầu, và các dịch vụ tư vấn khác theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo thực hiện chế độ thông tin, lưu trữ, bảo mật và báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao hoặc ủy quyền.

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý dự án Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang có trách nhiệm bàn giao tài sản, tài chính, lao động, hồ sơ và tài liệu liên quan đến các nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang cho Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa theo đúng nguyên tắc và thủ tục nhà nước đã quy định.

Điều 3. Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm:

1) Sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự của Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa bảo đảm nguyên tắc và thủ tục hiện hành.

2) Ban hành quy chế quy định cụ thể mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa với các cơ quan, đơn vị có liên quan; chỉ đạo, quản lý việc tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả.

3) Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, trình UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ thẩm định) ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước;
- Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam;
- TT Tnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tnh ủy;
- CT và các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Các Phòng: TH, KT, VX, NC;
- Lưu: VT, VC, CN, MN, HgP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2303/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2303/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2015
Ngày hiệu lực21/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2303/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2303/QĐ-UBND Chức năng và đổi tên Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường Nha Trang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2303/QĐ-UBND Chức năng và đổi tên Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường Nha Trang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2303/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành21/08/2015
        Ngày hiệu lực21/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2303/QĐ-UBND Chức năng và đổi tên Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường Nha Trang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2303/QĐ-UBND Chức năng và đổi tên Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường Nha Trang

            • 21/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực