Quyết định 2304/QĐ-BYT

Nội dung toàn văn Quyết định 2304/QĐ-BYT 2023 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2304/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 11/2021/TT-BYT NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP BÁCH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 05 thủ tục hành chính được quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BYT ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 trong trường hợp cấp bách, đã công bố tại Quyết định số 4034/QĐ-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. (Danh mục cụ thể tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - VPCP;
- Văn phòng Bộ - Phòng KSTTHC;
- Cổng thông tin điện tử - Bộ Y tế;
- Website của Cục QLD;
- Lưu: VT, QLD (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 11/2021/TT-BYT NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số: 2304/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1.

1.010143

Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19

Thông tư số 11/2021/TT-BYT ngày 19/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 trong trường hợp cấp bách

Dược phẩm

Cục Quản lý Dược

2.

1.010144

Thủ tục gia hạn giấy đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 (bao gồm cả vắc xin chuyển giao công nghệ, đóng gói thứ cấp tại Việt Nam)

3.

1.010161

Thủ tục thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 (bao cả vắc xin chuyển giao công nghệ, đóng gói thứ cấp)

4.

1.010165

Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 chuyển giao công nghệ

5.

1.010166

Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 đóng gói thứ cấp đối với vắc xin chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hoặc có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam đã hết hiệu lực

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2304/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2304/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(27/05/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2304/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 2304/QĐ-BYT 2023 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2304/QĐ-BYT 2023 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2304/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýĐỗ Xuân Tuyên
        Ngày ban hành25/05/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (27/05/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2304/QĐ-BYT 2023 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2304/QĐ-BYT 2023 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm

              • 25/05/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực