Quyết định 2304/QĐ-UBND

Quyết định 2304/QĐ-UBND năm 2015 đính chính Quyết định 31/2015/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Quyết định 2304/QĐ-UBND đính chính Quyết định 31/2015/QĐ-UBND Bà Rịa Vũng Tàu 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 20/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 23/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 2304/QĐ-UBND đính chính Quyết định 31/2015/QĐ-UBND Bà Rịa Vũng Tàu 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2304/QĐ-UBND

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2015/QĐ-UBND NGÀY 03/08/2015 CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT, XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 2447/STC-QLGCS ngày   /0  /2015 về việc đề nghị ban hành Quyết định đính chính một số nội dung của Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Đính chính một số nội dung của Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 03/08/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, như sau :

1. Đính chính phần địa danh như sau:

Bà Rịa, ngày 03 tháng 8 năm 2015

2. Đính chính phần nội dung trích yếu Quyết định như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đt, xác định giá khi điểm đấu giá cho thuê đt trên đa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

3. Đính chính phần viện dn tại căn cứ th8 và thứ 9 như sau:

Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại văn bản số 275/HĐND-VP ngày 01/07/2015 V/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tại Tờ trình số 1069/TTrLN-STC-STNMT-CT ngày 27/04/2015 về quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,

4. Đính chính phần nội dung tại Điều 2 viện dẫn trích yếu của Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 như sau:

Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất và thu tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, giao đất tái định cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 03/08/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Website Chính phủ;
- TTr.TU, TTr.HĐND tỉnh (để b/c);
- CT & Các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN Tỉnh;
- Các Đoàn thcấp Tỉnh;
- Sở Tư pháp (theo dõi);
- Đài P.thanh-Truyền hình Tỉnh;
- Báo BR-VT;
- Trung tâm Công báo Tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT-TH-PC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2304/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2304/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2015
Ngày hiệu lực28/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/06/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2304/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2304/QĐ-UBND đính chính Quyết định 31/2015/QĐ-UBND Bà Rịa Vũng Tàu 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2304/QĐ-UBND đính chính Quyết định 31/2015/QĐ-UBND Bà Rịa Vũng Tàu 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2304/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýTrần Ngọc Thới
       Ngày ban hành28/09/2015
       Ngày hiệu lực28/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/06/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2304/QĐ-UBND đính chính Quyết định 31/2015/QĐ-UBND Bà Rịa Vũng Tàu 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2304/QĐ-UBND đính chính Quyết định 31/2015/QĐ-UBND Bà Rịa Vũng Tàu 2015