Quyết định 2307/QĐ-UBND

Quyết định 2307/QĐ-UBND năm 2011 phân công thụ lý đơn khiếu nại và tranh chấp đất đai do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 2307/QĐ-UBND năm 2011 phân công thụ lý đơn khiếu nại tranh chấp đất đã được thay thế bởi Quyết định 1095/QĐ-UBND năm 2012 phân công thụ lý đơn khiếu nại và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 2307/QĐ-UBND năm 2011 phân công thụ lý đơn khiếu nại tranh chấp đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2307/QĐ-UBND

An Giang, ngày 22 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG THỤ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Luật Đất đai được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003 và Điều 264 Luật Tố tụng hành chính sửa đổi bổ sung Điều 136, Điều 138 Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 192/TTT-P3 ngày 9/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phân công thẩm quyền thụ lý đơn khiếu nại và tranh chấp đất đai của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh nhận và thụ lý các vụ việc khiếu nại đối với quyết định hành chính và hành vi hành chính chuyên ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh phát sinh trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo chuyên ngành.

2. Thanh tra tỉnh nhận và thụ lý đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với:

a) Quyết định tranh chấp đất đai;

b) Quyết định thu hồi đất; quyết định bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế theo Khoản 1 Điều 38 Luật Đất đai.

Điều 2. Thủ trưởng cơ quan tham mưu giải quyết khiếu nại và người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải tuân thủ các yêu cầu sau:

1. Việc thụ lý, tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị phương án giải quyết phải theo đúng trình tự thủ tục. Đơn thuộc thẩm quyền phải ra thông báo thụ lý, quyết định phân công vụ việc, tiến hành xác minh, báo cáo kết quả xác minh phải được thông qua người ký quyết định phân công.

2. Mỗi quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có khiếu nại phải được giải quyết bằng một quyết định giải quyết khiếu nại.

3. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi thụ lý thẩm tra vụ việc:

a) Nếu thấy quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, quyết định giải quyết khiếu nại quyết định hành chính của cơ quan cấp dưới đã giải quyết đúng pháp luật, lập tờ trình kèm theo dự thảo quyết định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành quyết định giải quyết.

b) Đối với các vụ việc của cơ quan cấp dưới đã giải quyết chưa phù hợp quy định pháp luật hoặc có tình tiết mới thì làm việc với cơ quan cấp dưới nếu thống nhất kết luận sửa đổi quyết định thì Ủy ban nhân dân đã ban hành quyết định sửa đổi quyết định hành chính theo kết luận thống nhất đó. Quyết định sửa đổi phải đúng Điểm g Khoản 2 Điều 45 Luật Khiếu nại, tố cáo.

d) Đối với các vụ việc Thủ trưởng cơ quan thụ lý và cơ quan đã giải quyết cấp dưới chưa thống nhất sửa đổi hoặc vụ việc phức tạp Thủ trưởng cơ quan thụ lý lập danh sách báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đăng ký thông qua hồ sơ giải quyết khiếu nại với Phòng Nội chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

đ) Trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu cơ quan thụ lý phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại theo quy định của pháp luật. Đăng ký đối thoại với Phòng Tiếp Công dân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Cơ quan thụ lý soạn thảo dự thảo văn bản giải quyết thông qua Phòng Tiếp Công dân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành đối với những vụ việc đã được kết luận phải ban hành văn bản.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1981/QĐ-CT-UB ngày 13/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, P. TH, NC, TD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2307/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2307/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2307/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2307/QĐ-UBND năm 2011 phân công thụ lý đơn khiếu nại tranh chấp đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2307/QĐ-UBND năm 2011 phân công thụ lý đơn khiếu nại tranh chấp đất
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2307/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýHuỳnh Thế Năng
        Ngày ban hành22/12/2011
        Ngày hiệu lực01/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2307/QĐ-UBND năm 2011 phân công thụ lý đơn khiếu nại tranh chấp đất

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2307/QĐ-UBND năm 2011 phân công thụ lý đơn khiếu nại tranh chấp đất