Quyết định 2308/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 2308/QĐ-UBND 2023 quy trình nội bộ an toàn bức xạ Sở Khoa học Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2308/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 09 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT 07 QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Càn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1459/TTr-SKHCN ngày 27 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 07 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung 07 quy trình nội bộ (số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07) được ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 07 quy trình nội bộ thay thế và 07 quy trình nội bộ bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

Điều 3. Căn cứ quy trình nội bộ đã được phê duyệt tại Quyết định này, giao Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị liên quan sửa đổi quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh:
- Các PCVP.UBND tỉnh:
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Phòng: KSTT, KT. TTPVHCC;
- Cổng TTĐT tỉnh:
- Lưu:VT, Nh.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tam

PHỤ LỤC I

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE
(Kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên quy trình thủ tục hành chính

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính

Quy trình số

Lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ và hạt nhân

01

Cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong Y tế)

Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

01

02

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

02

03

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

03

04

Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

04

05

Bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

05

06

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

06

07

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

07

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE
(Kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Quy trình số 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: “CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ (ĐỐI VỚI NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN CƠ SỞ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 2

- Phòng Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ.

- Công chức chuyên môn phụ trách thẩm định hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt hoặc cần bổ sung thì thông báo những phần phải khắc phục để tổ chức/cá nhân bổ sung theo yêu cầu. Sau khi khắc phục tổ chức/cá nhân thông báo lại cho Phòng Quản lý chuyên ngành để Phòng thẩm định lại các nội dung cần khắc phục.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Công chức chuyên môn phụ trách trình lãnh đạo phòng.

Công chức chuyên môn phụ trách

05 ngày làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng kiểm tra, ký nháy và trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Phòng Quản lý chuyên ngành

1,5 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

1,5 ngày làm việc

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Bộ phận Văn thư của Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 6

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 10 ngày làm việc

Quy trình số 02

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: “CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ-SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 2

- Phòng Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ.

- Công chức chuyên môn phụ trách thẩm định hồ sơ và cùng lãnh đạo phòng kiểm tra thực tế.

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt hoặc cần bổ sung thì thông báo những phần phải khắc phục để tổ chức/cá nhân bổ sung theo yêu cầu. Sau khi khắc phục tổ chức/cá nhân thông báo lại cho Phòng Quản lý chuyên ngành để Phòng thẩm định lại các nội dung cần khắc phục.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Công chức chuyên môn phụ trách trình lãnh đạo phòng.

Công chức chuyên môn phụ trách

17 ngày

Bước 3

Lãnh đạo phòng kiểm tra, ký nháy và trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng Quản lý chuyên ngành

03 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

02 ngày

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Bộ phận Văn thư của Sở Khoa học và Công nghệ

02 ngày

Bước 6

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 25 ngày

Quy trình số 03

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: “GIA HẠN GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ-SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 2

- Phòng Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ.

- Công chức chuyên môn phụ trách thẩm định hồ sơ và cùng lãnh đạo phòng kiểm tra thực tế.

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt hoặc cần bổ sung thì thông báo những phần phải khắc phục để tổ chức/cá nhân bổ sung theo yêu cầu. Sau khi khắc phục tổ chức/cá nhân thông báo lại cho Phòng Quản lý chuyên ngành để Phòng thẩm định lại các nội dung cần khắc phục.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Công chức chuyên môn phụ trách trình lãnh đạo phòng.

Công chức chuyên môn phụ trách

17 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng kiểm tra, ký nháy và trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Phòng Quản lý chuyên ngành

03 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

02 ngày

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Bộ phận Văn thư của Sở Khoa học và Công nghệ

02 ngày

Bước 6

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 25 ngày

Quy trình số 04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: “SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ-SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 2

- Phòng Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ.

- Công chức chuyên môn phụ trách thẩm định hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt hoặc cần bổ sung thì thông báo những phần phải khắc phục để tổ chức/cá nhân bổ sung theo yêu cầu. Sau khi khắc phục tổ chức/cá nhân thông báo lại cho Phòng Quản lý chuyên ngành để Phòng thẩm định lại các nội dung cần khắc phục.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Công chức chuyên môn phụ trách trình lãnh đạo phòng.

Công chức chuyên môn phụ trách

4,5 ngày làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng kiểm tra, ký nháy và trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng Quản lý chuyên ngành

02 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

1,5 ngày làm việc

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Bộ phận Văn thư của Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 6

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 10 ngày làm việc

Quy trình số 05

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: “BỔ SUNG GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ-SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nấu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 2

- Phòng Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ.

- Công chức chuyên môn phụ trách thẩm định hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt hoặc cần bổ sung thì thông báo những phần phải khắc phục để tổ chức/cá nhân bổ sung theo yêu cầu. Sau khi khắc phục tổ chức/cá nhân thông báo lại cho Phòng Quản lý chuyên ngành để Phòng thẩm định lại các nội dung cần khắc phục.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Công chức chuyên môn phụ trách trình lãnh đạo phòng.

Công chức chuyên môn phụ trách

16 ngày

Bước 3

Lãnh đạo phòng kiểm tra, ký nháy và trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Phòng Quản lý chuyên ngành

03 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

02 ngày

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Bộ phận Văn thư của Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày

Bước 6

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 23 ngày

Quy trình số 06

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: “CẤP LẠI GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ-SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 2

- Phòng Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ.

- Công chức chuyên môn phụ trách thẩm định hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt hoặc cần bổ sung thì thông báo những phần phải khắc phục để tổ chức/cá nhân bổ sung theo yêu cầu. Sau khi khắc phục tổ chức/cá nhân thông báo lại cho Phòng Quản lý chuyên ngành để Phòng thẩm định lại các nội dung cần khắc phục.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Công chức chuyên môn phụ trách trình lãnh đạo phòng.

Công chức chuyên môn phụ trách

05 ngày làm việc

Bước 3

Lãnh đạo phòng kiểm tra, ký nháy và trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Phòng Quản lý chuyên ngành

1,5 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

1,5 ngày làm việc

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Bộ phận Văn thư của Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 6

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 10 ngày làm việc

Quy trình số 07

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: “KHAI BÁO THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 2

- Phòng Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ.

- Công chức chuyên môn phụ trách thẩm định hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt hoặc cần bổ sung thì thông báo những phần phải khắc phục để tổ chức/cá nhân bổ sung theo yêu cầu. Sau khi khắc phục tổ chức/cá nhân thông báo lại cho Phòng Quản lý chuyên ngành để Phòng thẩm định lại các nội dung cần khắc phục.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Công chức chuyên môn phụ trách trình lãnh đạo phòng.

Công chức chuyên môn phụ trách

1,5 ngày làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng kiểm tra, ký nháy và trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Phòng Quản lý chuyên ngành

01 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Bộ phận Văn thư của Sở

0,5 ngày làm việc

Bước 6

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2308/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2308/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(18/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2308/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2308/QĐ-UBND 2023 quy trình nội bộ an toàn bức xạ Sở Khoa học Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2308/QĐ-UBND 2023 quy trình nội bộ an toàn bức xạ Sở Khoa học Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2308/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýTrần Ngọc Tam
        Ngày ban hành09/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (18/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2308/QĐ-UBND 2023 quy trình nội bộ an toàn bức xạ Sở Khoa học Bến Tre

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2308/QĐ-UBND 2023 quy trình nội bộ an toàn bức xạ Sở Khoa học Bến Tre

              • 09/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực