Quyết định 231/QĐ-UBND

Quyết định 231/QĐ-UBND năm 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 231/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Yên Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 231/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN TÂN YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh thông qua Danh mục các công trình, dự án được phép thu hồi đất; các công trình, dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của: UBND huyện Tân Yên tại Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 02/4/2018; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 201/TTr-TNMT ngày 6/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Yên, như sau:

1. Điều chỉnh diện tích 1.500 m2 đất trồng lúa sang đất công trình năng lượng.

Địa điểm: thôn Trong Giữa, xã Việt Lập.

Lý do điều chỉnh: Thực hiện Công văn số 4357/UBND-ĐT ngày 14/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc cho phép thực hiện dự án đầu tư của Doanh nghiệp tư nhân Minh Huy Bắc Giang.

2. Điều chỉnh diện tích 10.000 m2 đất (gồm đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm) sang đất thương mại, dịch vụ.

Địa điểm: thôn Lục Liễu Trên và thôn Hòa An, xã Hợp Đức.

Lý do điều chỉnh: Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh.

3. Điều chỉnh diện tích 34.500 m2 đất trồng lúa sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Địa điểm: thôn Trong Hạ, xã Cao Thượng; thôn Ba Làng, xã Quế Nham; thôn Hoà Sơn, xã Cao Thượng.

Lý do điều chỉnh: Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh.

4. Điều chỉnh diện tích 370.000 m2 đất trồng lúa sang đất ở để thực hiện dự án khu đô thị An Huy.

Địa điểm: thị trấn Cao Thượng, xã Cao Thượng, xã Cao Xá, xã Việt Lập.

Lý do điều chỉnh: Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh; Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 và Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị An Huy thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

5. Điều chỉnh diện tích 799.300 m2 đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm sang đất ở để thực hiện các dự án dân cư tại các xã, thị trấn, huyện Tân Yên.

Lý do điều chỉnh: Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh.

6. Điều chỉnh diện tích 5.000 m2 đất trồng lúa, trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm tại khu Nguộn, khu Vườn Đình, thị trấn Cao Thượng.

Lý do điều chỉnh: Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh.

7. Điều chỉnh diện tích 2.600 m2 đất trồng lúa, cây hàng năm sang đất cơ sở văn hóa (để xây dựng nhà văn hóa thôn Chùa Nguộn, xã Nhã Nam; nhà văn hóa khu Đông, thị trấn Cao Thượng).

Địa điểm: thôn Chùa Nguộn, xã Nhã Nam; khu Đông, thị trấn Cao Thượng

Lý do điều chỉnh: Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh.

8. Điều chỉnh diện tích 19.500 m2 đất trồng lúa, trồng cây hàng năm sang đất công trình năng lượng để thực hiện Dự án chống quá tải lưới điện; đường dây và trạm biến áp 110 kV Tân Yên.

Địa điểm: các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Lý do điều chỉnh: Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh.

9. Điều chỉnh diện tích 20.000 m2 đất trồng lúa, đất lâm nghiệp sang đất bãi thải, xử lý chất thải.

Địa điểm: xã An Dương, xã Việt Lập.

Lý do điều chỉnh: Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND huyện Tân Yên công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Đất đai.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Tân Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TN.Thắng.
- Trung tâm Thông tin.
B
n điện t:
- VP UBND tỉnh: LĐVP, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 231/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu231/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2018
Ngày hiệu lực12/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 231/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 231/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Yên Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 231/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Yên Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu231/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành12/04/2018
        Ngày hiệu lực12/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 231/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Yên Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 231/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Yên Bắc Giang

            • 12/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực