Quyết định 231/QĐ-UBND

Quyết định 231/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ia H’Drai và thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum để thực hiện dự án cấp bách (bổ sung)

Nội dung toàn văn Quyết định 231/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Ia H’Drai Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 231/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN IA H’DRAI VÀ THÀNH PHỐ KON TUM ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN CẤP BÁCH (BỔ SUNG)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Căn cứ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Kon Tum và của huyện Ia H’Drai được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 và Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 29/10/2018;

Căn cứ nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trong năm 2019 của huyện Ia H’Drai và thành phố Kon Tum;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 112/TTr-STNMT ngày 11/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ia H’Drai và thành phố Kon Tum để thực hiện dự án cấp bách (bổ sung), với tổng diện tích đất thực hiện là 223,74ha/3dự án (có biểu danh mục dự án kèm theo).

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, UBND huyện Ia H’Drai và UBND thành phố Kon Tum có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện và thành phố để thực hiện dự án cấp bách theo đúng quy định;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. UBND huyện Ia H’Drai và UBND thành phố Kon Tum cập nhật diện tích đất được phê duyệt để thực hiện các dự án cấp bách vào chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện, trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định;

5. Định kỳ hàng quý báo cáo việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện và thành phố về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum, Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NNTN1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

DANH MỤC

DỰ ÁN CẤP BÁCH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA H’DRAI VÀ THÀNH PHỐ KON TUM (BỔ SUNG)
(Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh)

STT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Diện tích

(ha)

Cơ sở pháp lý

I

Thành phố Kon Tum

 

 

 

1

Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp

Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum

106

Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh; Thông báo số 04/TB-HĐND ngày 25/01/2019 của Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư

 

Trong đó:

 

-

Xây dựng Khu công nghiệp Hòa Bình giai đoạn 2

70

-

Xây dựng Cụm công nghiệp Thanh Trung II

36

2

Chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp

Xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum

116,64

Thông báo số 202/TB-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh; Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về Danh mục các dự án cần thu hồi đất

 

Trong đó:

 

-

Xây dựng Khu công nghiệp Sao Mai

116,64

II

Huyện Ia H’Drai

 

 

 

1

Bến xe và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Ia H’Drai

Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai

1,1

Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương dự án đầu tư

 

Tổng cộng

 

223,74

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 231/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu231/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2019
Ngày hiệu lực13/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 231/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 231/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Ia H’Drai Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 231/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Ia H’Drai Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu231/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLê Ngọc Tuấn
        Ngày ban hành13/03/2019
        Ngày hiệu lực13/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 231/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Ia H’Drai Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 231/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Ia H’Drai Kon Tum

            • 13/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực