Quyết định 2310/QĐ-UBND

Quyết định 2310/QĐ-UBND năm 2019 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 2310/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2310/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ, MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ TRONG PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019;

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Quyết định s 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi;

Căn cứ Chỉ thị s 55-CT/TU ngày 31/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn hiệu quả bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Theo Văn bản 2320/UBND-KT ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức hỗ trợ cho các hộ sản xuất chăn nuôi có heo phải tiêu hủy bắt buộc do dịch bệnh năm 2019;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 207/TTr-SNN ngày 02/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Đối tượng, mức hỗ trợ, nguyên tắc, trình tự, thủ tục hỗ trợ được thực hiện theo khoản 1, 2, 3, 4 Điều 1 Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

2. Cơ chế hỗ trợ được thực hiện theo Điều 2 Quy định kèm theo Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Định.

3. Mức hỗ trợ tiền công cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật:

- Mức: 200.000 đồng/người/ngày làm việc;

- Mức: 400.000 đồng/người/ngày làm việc đối với ngày nghỉ, ngày lễ, Tết.

Kinh phí hỗ trợ tiền công cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật của các địa phương do ngân sách cấp huyện chi trả; trường hợp vượt quá ngân sách địa phương thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Riêng tiền công của lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật cấp tỉnh do ngân sách tỉnh hỗ trợ.

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

Trường hợp tiêu hủy lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trước ngày Quyết định này có hiệu lực, việc hỗ trợ cho chủ vật nuôi thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 và Văn bản số 2320/UBND-KT ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh Bình Định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- PVPKT
- Lưu: VT, K7, K10.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2310/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2310/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2019
Ngày hiệu lực05/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2310/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2310/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2310/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2310/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành05/07/2019
        Ngày hiệu lực05/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2310/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2310/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Bình Định

            • 05/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực