Quyết định 2311/QĐ-UBND

Quyết định 2311/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch điểm đấu nối với Quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 2311/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch điểm đấu nối Quốc lộ Hải Dương 2015


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2311/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 10 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI VỚI CÁC QUỐC LỘ QUA ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/NĐ-CP">39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Văn bản số 3403/TCĐBVN-ATGT ngày 02/7/2015 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc thoả thuận quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ qua địa phận tỉnh Hải Dương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1027/TTr-SKHĐT-QHTH ngày 19/8/2015 và Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1616/TTr-SGTVT ngày 20/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối với các Quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch các điểm đấu nối với các Quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Cơ quan chủ trì lập quy hoạch: Sở Giao thông vận tải Hải Dương

3. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng hạ tầng 808

4. Đối tượng, phạm vi quy hoạch

Quy hoạch các điểm đấu nối và đường gom trên các tuyến Quốc lộ 5, 18, 37, 38 và Quốc lộ 38B đi qua địa bàn tỉnh Hải Dương.

Phạm vi không quy hoạch bao gồm một số đoạn thuộc nội thành, nội thị và Quốc lộ 10 do chiều dài đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Hải Dương ngắn (1km). Riêng Quốc lộ 38 và 38B hướng tuyến khảo sát, lập quy hoạch theo hướng tuyến mới đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư xây dựng (tránh thị trấn Kẻ Sặt và tránh thị trấn Thanh Miện), cụ thể như sau:

STT

Tên Quốc lộ

Chiều dài Quốc lộ qua địa bàn tỉnh (km)

Chiều dài đoạn quy hoạch (km)

Chiều dài đoạn nội thành, nội thị không quy hoạch (km)

Ghi chú

1

Quốc lộ 5

44,11

30,49

13,620

Nội thành

TP Hải Dương (Km46+000 - Km59+620)

2

Quốc lộ 18

19,87

15,77

4,10

Nội thị thị xã

Chí Linh (Km35+400 - Km39+500)

3

Quốc lộ 37

64,73

50,965

13,765

Nội thành TP Hải Dương (Km54+335 - Km62+000) + nội thị thị xã Chí Linh (Km78+200 - Km84+300)

4

Quốc lộ 38

14,34

14,34

0

 

5

Quốc lộ 38B

19,64

19,64

0

 

Tổng cộng

162,69

131,205

31,485

 

5. Phương án quy hoạch

5.1. Nguyên tắc bố trí đường gom và các vị trí đấu nối vào Quốc lộ

a) Nguyên tắc đấu nối đường nhánh với Quốc lộ

Nguyên tắc đấu nối đường nhánh với Quốc lộ được xác định theo thứ tự ưu tiên cấp đường, các điểm giao cắt đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt làm điểm khống chế để xác định các điểm đầu nối khác và đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các điểm đấu nối theo quy định tại Thông tư số 11/2010/NĐ-CP">39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải; chỉ cho phép đấu nối với khoảng cách nhỏ hơn quy định đối với các điểm giao cắt giữa Quốc lộ với Quốc lộ, đường tỉnh, trạm dừng nghỉ đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, đường vào khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các vị trí đấu nối khác được đấu nối thông qua hệ thống đường gom.

b) Nguyên tắc bố trí đường gom và quy mô đường gom

* Nguyên tắc bố trí đường gom:

- Đường gom các dòng giao thông từ các tuyến nhánh (mà không được phép nối trực tiếp với Quốc lộ) để nhập vào Quốc lộ tại vị trí đấu nối thích hợp đảm bảo an toàn giao thông. Vị trí đường gom bố trí phù hợp với mặt bằng thực tế; khi đủ điều kiện qua các khu vực có đủ quỹ đất thì đường gom hoàn chỉnh phải bố trí nằm ngoài hành lang an toàn giao thông (HLAT) của tuyến chính.

- Trường hợp khó khăn về mặt bằng, phần đất ngoài hành lang, không đảm bảo phạm vi để bố trí đường gom (khối lượng giải phóng mặt bằng lớn; ảnh hưởng đến các công trình tôn giáo, kiến trúc, di tích,…) thì cho phép đặt đường gom nằm trong hành lang an toàn đường bộ hoặc xây dựng đường bên (như là một bộ phận của đường chính và thay thế làn xe thô sơ theo TCVN 4054-2005) sát với mặt đường chính. Khi đó HLAT được tính từ mép ngoài cùng của đường bên này.

* Quy mô đường gom: Tùy theo lưu lượng, đường gom được thiết kế 01đến 02 làn xe cơ giới theo tiêu chuẩn thiết kế công trình giao thông. Trường hợp hạn chế về mặt bằng và lưu lượng xe ít thì có thể thiết kế 1 làn xe và có điểm tránh xe cách nhau không quá 300m. Đường gom kết hợp phục vụ công nghiệp và dân cư phải có hè phố như đường đô thị.

5.2. Quy hoạch các điểm đấu nối với các Quốc lộ và quy hoạch đường gom

a) Quy hoạch các điểm đấu nối

- Quốc lộ 5 (tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp II, có dải phân cách giữa): Phương án quy hoạch bố trí 21 vị trí đấu nối trực tiếp với QL5 (trong đó: Giữ nguyên 18/148 vị trí hiện trạng; bổ sung 03 vị trí mới theo quy hoạch có liên quan) trên chiều dài tuyến quy hoạch là 30,49 km, các vị trí đấu nối khác sẽ đóng lại và đấu nối thông qua đường gom (vị trí đấu nối chi tiết như trong phụ lục 1 kèm theo).

- Quốc lộ 18 (tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III): Phương án quy hoạch bố trí 11 vị trí đấu nối trực tiếp với QL18 (trong đó: Giữ nguyên 07/94 vị trí; bổ sung 04 vị trí mới theo quy hoạch được duyệt) trên chiều dài tuyến quy hoạch là 15,77 km, các vị trí đấu nối khác sẽ đóng lại và đấu nối thông qua đường gom (vị trí đấu nối chi tiết như trong phụ lục 2 kèm theo).

- Quốc lộ 37 (tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III): Phương án quy hoạch bố trí 29 vị trí đấu nối trực tiếp với QL37 (trong đó: Giữ nguyên 20/162 vị trí; bổ sung 09 vị trí đấu nối mới theo quy hoạch được duyệt) trên chiều dài tuyến quy hoạch là 50,965 km, các vị trí đấu nối khác sẽ đóng lại và đấu nối thông qua đường gom (vị trí đấu nối chi tiết như trong phụ lục 3 kèm theo)

- Quốc lộ 38 (tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III): Phương án quy hoạch bố trí 08 vị trí đấu nối trực tiếp với QL38 (trong đó: Giữ nguyên 05/43 vị trí; bổ sung 03 vị trí đấu nối mới theo quy hoạch được duyệt) trên chiều dài tuyến quy hoạch là 14,335 km, các vị trí đấu nối khác sẽ đóng lại và đấu nối thông qua đường gom (vị trí đấu nối chi tiết như trong phụ lục 4 kèm theo).

- Quốc lộ 38B (tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III): Phương án quy hoạch bố trí 13 vị trí đấu nối trực tiếp với QL38B (trong đó: Giữ nguyên 10/77 vị trí; bổ sung 03 vị trí đấu nối mới theo quy hoạch có liên quan) trên chiều dài tuyến quy hoạch là 19,64 km, các vị trí đấu nối khác sẽ đóng lại và đấu nối thông qua đường gom (vị trí đấu nối chi tiết như trong phụ lục 5 kèm theo).

b) Quy hoạch đường gom

Đường gom được bố trí ngoài hành lang an toàn giao thông đường bộ; tuy nhiên tùy theo điều kiện mặt bằng hiện trạng, đường gom có thể bố trí trong hành lang an toàn đường bộ hoặc sát với phần nền mặt đường của Quốc lộ, cụ thể như sau:

TT

Nội dung

Chiều dài các đoạn đường gom (Km)

Quốc lộ 5

Quốc lộ 18

Quốc lộ 37

Quốc lộ 38

Quốc lộ 38B

Trái

Phải

Trái

Phải

Trái

Phải

Trái

Phải

Trái

Phải

1

Đường gom nằm ngoài HLATGT

15,719

15,932

0

14,87

34,24

32,145

0

0

4,58

7,86

2

Đường gom nằm trong HLATGT

12,775

10,44

15,77

0,9

16,415

18,57

12,86

12,86

15,06

11,78

3

Đường gom đã có

0,788

3,31

0

0

0,31

0,25

0

 

0

0

 

Tổng

29,282

29,682

15,77

15,77

50,965

50,965

12,86

12,86

19,64

19,64

5.3. Lộ trình xóa bỏ các đường nhánh đấu nối trực tiếp

a) Các đường nhánh phải đấu nối với Quốc lộ tại các vị trí quy hoạch hoặc thông qua đường gom, cụ thể:

- Đối với đường nhánh xây dựng mới: Chỉ được đấu nối với Quốc lộ tại các vị trí quy hoạch được duyệt hoặc phải xây dựng đường gom từ vị trí đường nhánh đến vị trí đấu nối trực tiếp với Quốc lộ theo quy hoạch được duyệt;

- Đối với các đường nhánh hiện có (tồn tại trước khi quy hoạch được duyệt) trong khi chưa xây dựng được đường gom, cho phép tồn tại và giữ nguyên hiện trạng cho đến khi đường gom được bố trí hai bên các Quốc lộ. Bắt đầu từ năm 2016, tiến hành từng bước xây dựng đường gom nhằm xoá bỏ các đường nhánh không có trong quy hoạch.

b) Các cửa hàng xăng dầu: Phải đấu nối thông qua đường gom, cụ thể:

- Đối với cửa hàng xăng dầu xây dựng mới: Đảm bảo phù hợp với quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu và phải đấu nối thông qua đường gom hoặc tại vị trí đấu nối được phê duyệt.

- Các cửa hàng xăng dầu hiện trạng: Xóa bỏ các vị trí không phù hợp với quy hoạch các điểm bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt. Các trường hợp khác đã đảm bảo điều kiện về kinh doanh được giữ nguyên theo hiện trạng cho đến khi đường gom được bố trí hai bên các Quốc lộ.

5.4. Nhu cầu sử dụng đất

Tổng nhu cầu sử dụng quỹ đất: 1.080,11 ha, cụ thể như sau:

TT

Nội dung

Diện tích (ha)

Quốc lộ 5

Quốc lộ 18

Quốc lộ 37

Quốc lộ 38

Quốc lộ 38B

1

Quỹ đất dành cho việc nâng cấp cải tạo các vị trí đấu nối hiện có (phương án giao cùng mức)

7,20

2,80

8,00

2,80

4,00

2

Quỹ đất dành cho các vị trí đấu nối mới theo quy hoạch (phương án giao cùng mức)

48,00

64,00

576,00

16,00

48,00

3

Quỹ đất dành cho xây dựng đường gom quy hoạch mới

65,84

37,84

121,64

30,85

47,14

 

Tổng cộng

121,04

104,64

705,64

49,65

99,14

6. Nhu cầu vốn đầu tư

6.1. Nhu cầu vốn đầu tư

Tổng khái toán nhu cầu vốn đầu tư: 7.675,80 tỷ đồng, cụ thể:

TT

Nội dung

Vốn đầu tư (tỷ đồng)

Quốc lộ 5

Quốc lộ 18

Quốc lộ 37

Quốc lộ 38

Quốc lộ 38B

1

Vốn đầu tư đường gom trong quy hoạch

1.354,505

696,06

2.600,18

467,15

867,90

2

Vốn đầu tư các điểm đấu nối trong quy hoạch

420

305

505

225

235

Tổng cộng:

1.774,505

1.001,06

3.105,18

692,15

1.102,9

6.2. Phân kỳ đầu tư và nguồn vốn đầu tư

TT

Giai đoạn

Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)

Ngân sách Nhà nước (tỷ đồng)

Doanh nghiệp

(tỷ đồng)

1

Từ nay đến 2020

1.257,64

314,36

943,28

2

2020 - 2025

2.436,47

675,90

1.760,57

3

2025 - 2030

3.981,69

960,54

3.021,15

Tổng cộng

7.675,80

1.950,80

5.725

7. Các cơ chế chính sách, giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch

- Cơ chế chính sách, giải pháp xóa bỏ các đường nhánh và các cửa hàng xăng dầu không có trong quy hoạch: Trước mắt, các vị trí đấu nối vào Quốc lộ hiện có được giữ nguyên và được tổ chức giao thông theo hiện trạng. Bắt đầu từ năm 2016, tiến hành từng bước xây dựng đường gom nhằm xoá bỏ các đường nhánh không có trong quy hoạch. Lộ trình xóa bỏ đường nhánh không có trong quy hoạch được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020. Tạm thời giữ nguyên hiện trạng các cửa hàng xăng dầu đã có trên tuyến; hết năm 2015 thực hiện theo quy hoạch từng bước sẽ đấu nối vào hệ thống đường gom;

- Giải pháp về kỹ thuật và công nghệ;

- Giải pháp đảm bảo môi trường;

- Cơ chế, chính sách về nguồn vốn thực hiện:

+ Đối với hệ thống đường gom sát mặt Quốc lộ và các điểm đấu nối từ các Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường vành đai phát triển kinh tế xã hội sẽ do ngân sách nhà nước đầu tư;

+ Đối với hệ thống đường gom trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ, các điểm đấu nối đường vào khu công nghiệp sẽ khuyến khích, thu hút nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, các hình thức xã hội hóa khác.

8. Tổ chức thực hiện

- Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quản lý, tổ chức thực hiện Quy hoạch các điểm đấu nối với các Quốc lộ qua địa bàn tỉnh;

- Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ban, ngành khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các công việc có liên quan Quy hoạch các điểm đấu nối với các quốc lộ qua địa bàn tỉnh;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã thực hiện quản lý quy hoạch đường gom và các vấn đề khác liên quan đảm bảo thực hiện hiệu quả theo quy hoạch này.

Chi tiết như Hồ sơ Quy hoạch các điểm đấu nối với các Quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng hạ tầng 808 lập, Sở Giao thông vận tải trình; Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình; được Tổng cục Đường bộ Việt Nam thỏa thuận kèm theo.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch được phê duyệt; tổ chức công bố Quy hoạch cho các đơn vị, cá nhân liên quan biết để thực hiện, đồng thời gửi lưu trữ hồ sơ Quy hoạch được duyệt theo quy định; hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GTVT;
- Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Tổng cục Đường bộ VN;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- L.đ VP UBND tỉnh (Ô: Khương, Chén, Q.Hải, Khuyến);
- TT Công báo - Tin học (VP UBND tỉnh);
- Lưu: VP, Khanh (45b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 


Phụ lục 1. Tổng hợp quy hoạch các vị trí đấu nối trên QL5

(Kèm theo Quyết định số: 2311 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Hải Dương)

STT

Vị trí

Kiểu nút giao

Khoảng cách

Nút giao hiện có

Nút giao mới

Tên đường đấu nối

Ghi chú

Lý trình

Bên trái

Bên phải

Bên trái

Bên phải

Đảm bảo

Không đảm bảo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Đoạn ngoài đô thị, đường cấp II đồng bằng (Km33+720 - Km46+00)

1

Km33+730

 

x

Ngã tư

 

 

 

 

x

 

Nút giao cầu vượt QL38: Bên trái đi Cẩm Giàng; bên phải đi Kẻ Sặt

 

x

 

 

 

 

 

x

 

2

Km35+702

x

 

Ngã ba

1972

 

 

x

 

x

Điểm đấu nối vào KCN Cẩm Điền - Lương Điền được thỏa thuận theo Văn bản 9410/BGTVT-KCHT ngày 25/12/2008 của Bộ GTVT

 

3

Km37+175

 

x

Ngã ba

 

3445

x

 

 

x

ĐT.394B mở mới

 

4

Km37+740

 

x

Ngã ba

 

565

 

x

x

 

Đường vào KCN Phúc Điền. Hiện tại cho phép mở đấu nối này, khi dự án ĐT.394B mở mới được hoàn thành thì phải đấu nối vào điểm đấu nối ĐT.394B

 

5

Km39+123

x

 

Ngã ba

3421

 

x

 

x

 

Đường huyện Lương Điền - Cẩm Phúc (Nối QL5 với QL38)

 

6

Km40+150

 

x

Ngã tư

 

2410

 

x

 

x

Đường vành đai 2 mới quy hoạch

 

 

x

 

1027

 

 

x

 

x

7

Km41+262

 

x

Ngã ba

 

1112

 

x

x

 

KCN Tân Trường

 

8

Km41+945

x

 

Ngã ba

1795

 

 

x

x

 

Đường huyện ĐH.194C (Ngã ba Quý Dương)

 

9

Km43+878

 

x

Ngã tư

 

2616

x

 

x

 

Nút giao cầu vượt ĐT394

 

x

 

1933

 

 

x

x

 

10

Km45+878

 

x

Ngã tư

 

2000

 

x

x

 

Đường vào KCN Đại An và đường huyện 194B

 

x

 

2000

 

 

x

x

 

Thành phố Hải Dương đoạn Km46+000-Km59+620 qua nội thành thành phố, dài L=13,620km không quy hoạch

Đoạn ngoài đô thị, đường cấp II đồng bằng (Km59+620 - Km77+830)

11

Km60+020

 

x

Ngã tư

 

 

 

 

x

 

ĐT.390B

 

x

 

 

 

 

 

x

 

12

Km60+900

x

 

Ngã ba

880

 

 

x

x

 

Đường vào KCN Lai Vu. Đấu nối được thỏa thuận theo VB 1248/TCĐBVN-ATGT ngày 19/3/2015

 

13

Km63+030

x

 

Ngã ba

2130

 

 

x

x

 

ĐT.389

 

14

Km63+170

 

x

Ngã ba

 

3150

x

 

x

 

Đường đi vào thôn Lai Khê

 

15

Km65+700

 

x

Ngã tư

 

2530

 

x

x

 

Nút giao đường trục Bắc Nam và đường vào KCN Kim Thành + Cụm công nghiệp xã Cổ Dũng.

Đấu nối đã được thỏa thuận theo công văn số 1759/BGTVT-KCHTGT ngày 14/3/2012 

x

 

2670

 

 

x

x

 

16

Km67+272

x

 

Ngã ba

1572

 

 

x

x

 

Đường huyện đi vào xã Tuấn Hưng - Việt Hưng.

 

17

Km68+944

 

x

Ngã ba

 

3244

x

 

x

 

Đường đi vào thôn Thiện Đáp, xã Kim Xuyên

 

18

Km69+123

x

 

Ngã ba

1851

 

 

x

x

 

Đường vào Làng Phạm, xã Tuấn Hưng. Đấu nối để phát triển KTXH

 

19

Km73+580

 

x

Ngã ba

 

4636

x

 

x

 

Đường vào ga Phú Thái (ĐT.388)

 

20

Km74+293

x

 

Ngã ba

5170

 

x

 

x

 

Đường tỉnh ĐT.388

 

21

Km76+750

 

x

Ngã tư

 

3170

x

 

x

 

Cầu vượt QL5

 

 

Phụ lục 2. Tổng hợp quy hoạch các vị trí đấu nối trên QL18

(Kèm theo Quyết định số: 2311/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Hải Dương)

STT

Vị trí

Kiểu nút giao

Khoảng cách

Nút giao hiện có

Nút giao mới

Tên đường đấu nối

Ghi chú

Lý trình

Bên trái

Bên phải

Bên trái

Bên phải

Đảm bảo

Không đảm bảo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Đoạn ngoài đô thị, đường cấp III đồng bằng (Km26+433 - Km35+400)

1

Km27+405

 

x

Ngã tư

 

 

 

 

x

 

Công ty CP nhiệt điện Phả Lại - Chí Linh

 

x

 

 

 

 

 

x

 

2

Km30+000

 

x

Ngã tư

 

2595

 x

 

x

 

ĐH.17B (T) và quy hoạch ĐT.390 kéo dài

 

x

 

2595

 

 x

 

x

 

3

Km31+400

 

x

Ngã ba

 

1400

 

 x

 

x

Đường đi vào phường Văn An và bến xe khách phía đông TX.Chí Linh được phê duyệt theo Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 29/8/2012

 

4

Km32+210

 

x

Ngã tư

 

810

 

 x

x

 

Đường WB3 Trại Sen -Văn An (P) và đường tỉnh 398(T)

 

x

 

2210

 

 

 x

x

 

5

Km35+350

 

x

Ngã ba

 

3140

 x

 

x

 

Đường vào khu đô thị mới Mật Sơn

 

Địa phận nội thị TX Chí Linh (Km35+400 - Km39+500); dài L=4,10km không quy hoạch

Đoạn ngoài đô thị, đường cấp III đồng bằng (Km39+500 - Km46+300)

6

Km39+867

 

x

Ngã ba

 

 

 

 

 

x

Đường vào khu đô thị phía Đông TX Chí Linh. Đấu nối đã được Bộ GTVT chấp thuận theo văn bản số 5869/BGTVT-KCHT ngày 19/7/2012.

 

7

Km40+887

 

x

Ngã ba

 

1020

 

 x

x

 

Đường vào KCN Cộng Hòa. Đấu nối được Bộ GTVT chấp thuận theo văn bản số 5869/BGTVT-KCHT ngày 19/7/2012.

 

8

Km41+370

x

 

Ngã ba

483

 

 

 x

x

 

Đường tỉnh ĐT.398B và quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên hệ thống QL tại Quyết định 2753/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2013

 

9

Km42+600

 

x

Ngã tư

 

1713

 

 x

 

x

Đường quy hoạch vành đai 5 được phê duyệt theo Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 28/12/2010

 

x

 

1230

 

 

 x

 

x

10

Km43+500

x

 

Ngã ba

900

 

 

 

 

x

Đấu nối vào cửa hàng xăng dầu Công ty TNHH Vận tải Việt Thanh đã được cấp phép theo Văn bản số 4700/BGTVT-KCHT ngày 26/4/2014 của Bộ Giao thông vận tải

 

11

Km45+240

 

x

Ngã ba

 

1740

 

 

x

 

Đường đi vào xã Hoàng Tiến

 

 

Phụ lục 3. Tổng hợp quy hoạch các vị trí đấu nối trên QL37

(Kèm theo Quyết định số: 2311/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Hải Dương)

STT

Vị trí

Kiểu nút giao

Khoảng cách

Nút giao hiện có

Nút giao mới

Tên đường đấu nối

Ghi chú

Lý trình

Bên trái

Bên phải

Bên trái

Bên phải

Đảm bảo

Không đảm bảo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Đoạn ngoài đô thị, đường cấp III đồng bằng (Km26+480 - Km54+335)

I

ĐOẠN QL 37 TRÁNH TUYẾN MỚI

1

Km26+828

 

x

Ngã tư

 

 

 

 

 

x

ĐT.391

 

x

 

 

 

 

 

 

x

2

Km29+098

 

x

Ngã tư

 

2270

x

 

 

x

Kéo dài ĐT.396

 

x

 

2270

 

x

 

 

x

3

Km32+030

x

 

Ngã ba

2932

 

x

 

 

x

Nút giao nhập với QL37 hiện trạng. Trùng với Km36+030 QL37 hiện trạng

 

II

ĐOẠN QL 37 HIỆN TRẠNG

3

Km36+030

 

x

Ngã ba

 

 

 

 

 

x

Nút giao nhập với QL37 nâng cấp tránh tuyến. Ngã ba quy hoạch trùng với Km32+030 điểm tránh tuyến

 

4

Km37+005

 

x

Ngã tư

 

975

 

x

x

 

Đường đi vào xã Tân Hương, Nình Thành

 

x

 

975

 

 

x

x

 

5

Km38+600

 

x

Ngã tư

 

1595

x

 

x

 

ĐT.392

 

x

 

1595

 

x

 

x

 

6

Km40+120

 

x

Ngã tư

 

1520

x

 

x

 

Đường đi vào xã Quyết Thắng và xã Ninh Hòa (ngã tư chợ Đọ)

 

x

 

1520

 

x

 

x

 

7

Km41+672

 

x

Ngã tư

 

1552

x

 

x

 

Đường đi vào xã Quyết Thắng

 

x

 

1552

 

x

 

x

 

8

Km43+200

 

x

Ngã tư

 

1528

x

 

 

x

Nút giao đường VĐ5 và đường đi vào thôn Ngái

 

x

 

1528

 

x

 

 

x

9

Km45+175

 

x

Ngã ba

 

1975

x

 

x

 

Đường đi vào xã Dân Chủ

 

10

Km46+700

 

x

Ngã tư

 

1525

x

 

x

 

ĐH.191C

 

x

 

3500

 

x

 

x

 

11

Km49+095

 

x

Ngã tư

 

2395

x

 

 

x

Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

 

x

 

2395

 

x

 

 

x

12

Km50+425

x

 

Ngã ba

1330

 

 

x

x

 

ĐT.393

 

13

Km50+800

 

x

Ngã tư

 

1705

 

x

x

 

ĐT.395

 

x

 

375

 

 

x

x

 

14

Km51+950

 

x

Ngã tư

 

1150

 

x

x

 

Quốc lộ QL.38B và đường 62m đã hoàn chỉnh

 

x

 

1150

 

 

x

x

 

15

Km53+800

 

x

Ngã ba

 

1850

x

 

 

x

Đường vào KCN Gia Lộc

 

Địa phận nội thành Tp Hải Dương (Km54+335 - Km62+00; L=7,665Km) không quy hoạch

Đoạn ngoài đô thị, đường cấp III đồng bằng (Km62+00 - Km78+200)

16

Km63+050

 

x

Ngã tư

 

 

 

 

x

 

Nút giao vào đường dẫn nút giao lập thể QL5

 

x

 

 

 

 

 

x

 

17

Km64+560

 

x

Ngã tư

 

1510

x

 

x

 

Đường đi vào T.T Nam Sách (Đường Trần Hưng Đạo)

 

x

 

1510

 

x

 

x

 

18

Km67+190

 

x

Ngã tư

 

2630

x

 

x

 

Đường vào T.T Nam Sách và đường quy hoạch vành đai 2 – Thành phố Hải Dương

 

x

 

2630

 

x

 

x

 

19

Km69+550

 

x

Ngã tư

 

2360

x

 

 

x

Đường đi vào xã Quốc Tuấn

 

x

 

2360

 

x

 

 

x

20

Km72+230

 

x

Ngã tư

 

2680

x

 

x

 

Đường đi vào xã Hợp Tiến

 

x

 

2680

 

x

 

x

 

21

Km73+180

x

 

Ngã ba

950

 

 

x

 

x

Quy hoạch ĐT.397 được phê duyệt theo Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh

 

22

Km75+450

 

x

Ngã tư

 

3220

x

 

 

x

Đường quy hoạch đi vào xã Tân Dân

 

X

 

2270

 

x

 

 

x

23

Km77+600

 

x

Ngã tư

 

2150

x

 

x

 

Đường đi vào Đền Cao - An Lạc (P) và đường đi vào phường Chí Minh (T)

 

x

 

2150

 

x

 

x

 

Địa phận nội thị TX Chí Linh (Km78+200 - Km84+300; L=6,10km) không quy hoạch

Đoạn ngoài đô thị, đường cấp III đồng bằng (Km84+300 - Km95+180)

24

Km85+660

 

x

Ngã tư

 

 

 

 

x

 

ĐT.398

 

x

 

 

 

 

 

x

 

25

Km86+700

 

x

Ngã ba

 

1040

 

x

x

 

ĐT.398

 

26

Km88+350

 

x

Ngã tư

 

1650

x

 

x

 

ĐT.398

 

x

 

2690

 

x

 

x

 

27

Km90+990

x

 

Ngã ba

2640

 

x

 

x

 

Đường đi vào làng Thanh Tảo

 

28

Km92+980

 

x

Ngã tư

 

4630

x

 

x

 

Đường huyện đi vào làng An Mỗ + Dự kiến trùng với đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long

 

x

 

1990

 

x

 

x

 

29

Km94+480

 

x

Ngã ba

 

1500

x

 

x

 

Đường huyện đi vào thôn Trung Quê

 

 

Phụ lục 4. Tổng hợp quy hoạch các vị trí đấu nối trên QL38

(Kèm theo Quyết định số: 2311/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Hải Dương)

STT

Vị trí

Kiểu nút giao

Khoảng cách

Nút giao hiện có

Nút giao mới

Tên đường đấu nối

Ghi chú

Lý trình

Bên trái

Bên phải

Bên trái

Bên phải

Đảm bảo

Không đảm bảo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Đoạn ngoài đô thị, đường cấp III đồng bằng (Km22+465 - Km36+800)

1

Km24+750

x

 

Ngã ba

 

 

 

 

x

 

Đường đi vào xã Ngọc Liên

 

2

Km27+480

x

 

Ngã ba

2730

 

 x

 

x

 

Đường đi thị trấn Thứa nối với ĐT.280 Bắc Ninh

 

3

Km28+650

x

 

Ngã ba

1170

 

 

 x

x

 

Đường đi vào làng Bình Long

 

4

Km30+600

 

x

Ngã tư

 

1950

 x

 

x

 

Đường đi vào thôn Bái Dương, xã Lương Điền

 

x

 

1950

 

 x

 

x

 

5

Km32+250

 

x

Ngã tư

 

1650

 x

 

 

x

Nút giao với QL5

 

x

 

1650

 

 x

 

 

x

6

Km32+850

 

x

Ngã tư

 

600

 

 x

 

x

Đường quy hoạch QL.38 tránh thị trấn Kẻ Sặt

 

x

 

600

 

 

 x

 

x

7

Km34+850

 

x

Ngã tư

 

2000

 x

 

x

 

ĐT.392

 

x

 

2000

 

 x

 

x

 

8

Km36+800

 

x

Ngã ba

 

1950

 x

 

 

x

Đường quy hoạch QL.38 tránh thị trấn Kẻ Sặt

 

 

Phụ lục 5. Tổng hợp quy hoạch các vị trí đấu nối trên QL38B

(Kèm theo Quyết định số: 2311/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Hải Dương)

STT

Vị trí

Kiểu nút giao

Khoảng cách

Nút giao hiện có

Nút giao mới

Tên đường đấu nối

Ghi chú

Lý trình

Bên trái

Bên phải

Bên trái

Bên phải

Đảm bảo

Không đảm bảo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Đoạn ngoài đô thị, đường cấp III đồng bằng (Km0+00 - Km19+640)

1

Km0+000

 

x

Ngã tư

 

 

 

 

x

 

Nút giao QL.37 và đường 62m đã hoàn thiện

 

x

 

 

 

 

 

x

 

2

Km1+035

 

x

Ngã tư

 

1035

 

 x

x

 

ĐT.395

 

x

 

1035

 

 

 x

x

 

3

Km1+630

 

x

Ngã tư

 

595

 

 x

x

 

ĐT.393

 

x

 

595

 

 

 x

x

 

4

Km2+250

 

x

Ngã tư

 

620

 

 x

 

x

Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

 

x

 

620

 

 

 x

 

x

5

Km3+500

 

x

Ngã tư

 

1250

 

 x

x

 

Nút giao đường Trục Bắc Nam. Đấu nối được thỏa thuận theo Văn bản số 1759/BGTVT-KCHTGT ngày 14/3/2012 của Bộ GTVT

 

x

 

1250

 

 

 x

x

 

6

Km6+530

 

x

Ngã tư

 

3030

 x

 

x

 

ĐH.191C

 

x

 

3030

 

 x

 

x

 

7

Km8+680

 

x

Ngã ba

 

2150

 x

 

x

 

ĐH.20C (Đồng Quang - Nhật Tân)

 

8

Km10+230

 

x

Ngã tư

 

1550

 x

 

x

 

ĐT.392 (Ngã tư Bóng)

 

x

 

3700

 

 x

 

x

 

9

Km12+000

 

x

Ngã ba

 

1770

 x

 

 

x

Đường quy hoạch mới QL.38B tách ra từ ĐT.399

 

10

Km13+700

 

x

Ngã tư

 

1700

 x

 

x

 

Đường quy hoạch mới QL.38B tách ra từ ĐT.392B

 

x

 

1700

 

 x

 

x

 

11

Km15+700

x

 

Ngã ba

2000

 

 x

 

 

x

Vị trí nhập ĐT.399 với QL.38B quy hoạch

 

12

Km17+520

 

x

Ngã tư

 

3820

 x

 

x

 

Đường đi vào thôn Phạm Khê và thôn Cộng Hòa

 

x

 

1820

 

 x

 

x

 

13

Km19+250

 

x

Ngã tư

 

1730

 

 

x

 

Đường huyện Cao Thắng - Tiền Phong

 

x

 

1730

 

 

 

x

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2311/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2311/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/09/2015
Ngày hiệu lực 10/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2311/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2311/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch điểm đấu nối Quốc lộ Hải Dương 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2311/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch điểm đấu nối Quốc lộ Hải Dương 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2311/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hải Dương
Người ký Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành 10/09/2015
Ngày hiệu lực 10/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2311/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch điểm đấu nối Quốc lộ Hải Dương 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2311/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch điểm đấu nối Quốc lộ Hải Dương 2015

  • 10/09/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/09/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực