Quyết định 2313/QĐ-UBND

Quyết định 2313/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 2313/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2313/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (Phụ lục I kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (Phụ lục II kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, V
ăn phòng Chính ph;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch và các PCT UBND
tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: Đ/c Trường;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT, Huongn
t.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (đồng)

Căn cứ pháp lý

 

Lĩnh vực Đo đc và bản đ

1

Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

- Khi nhận được thủ tục cung cấp thông tin, dliệu đo đạc và bản đồ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện việc cung cấp ngay trong ngày làm việc.

- Nếu khối lượng thông tin, dữ liệu quá lớn mà không thể thực hiện việc cung cấp trong ngày thì Sở Tài nguyên và Môi trường phải thông báo cụ thể về thời gian cung cấp.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Địa chỉ: Số 132, Đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Mức phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bn đồ được quy định cụ thể tại Biểu mức thu phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ ban hành kèm theo Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

- Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.

- Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ.

- Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT

Tên thủ tục

Lĩnh vực đo đc và bản đồ

1

Cấp giấy phép hot đng đo đạc và bản đồ

2

Cấp bổ sung ni dung giấy phép hot động đo đạc và bản đ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2313/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2313/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2018
Ngày hiệu lực06/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2313/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2313/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2313/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2313/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành06/08/2018
        Ngày hiệu lực06/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2313/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2313/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên Thái Nguyên

            • 06/08/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực