Quyết định 2315/QĐ-UBND

Quyết định 2315/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 2315/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ Huế đã được thay thế bởi Quyết định 2337/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Nội vụ Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 19/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2315/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2315/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

1. Cập nhật các thủ tục hành chính được công bố vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định.

2. Công bố công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

3. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) (gửi qua mạng);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh (gửi qua mạng);
- Các PCVP UBND t
nh, các CV, CTTĐT;
- Lưu: VT, NC, DN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

1

Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh

Thi đua, khen thưởng

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

UBND tỉnh

2

Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo chuyên đề

Thi đua, khen thưởng

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

UBND tnh

3

Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”

Thi đua, khen thưởng

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

UBND tỉnh

4

Tặng danh hiệu “Tập th Lao động xuất sc”, “Đơn vị Quyết thắng”

Thi đua, khen thưng

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

UBND tỉnh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2315/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2315/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2017
Ngày hiệu lực06/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/10/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2315/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2315/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2315/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2315/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành06/10/2017
        Ngày hiệu lực06/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/10/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2315/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2315/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ Huế