Quyết định 2315/QĐ-UBND

Quyết định 2315/QĐ-UBND năm 2013 công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài, dự án thuộc kế hoạch khoa học công nghệ năm 2010 - 2011 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2315/QĐ-UBND năm 2013 kết quả nghiệm thu khoa học công nghệ Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2315/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ NGHIỆM THU VÀ CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ NĂM 2010 - 2011

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại tờ trình số 56/TTr-KHCN ngày 29/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài, dự án thuộc kế hoạch khoa học công nghệ năm 2010 - 2011, cụ thể như sau:

Stt

Tên đề tài, dự án

Kết quả đánh giá

Cơ quan chuyển giao, áp dụng

1

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2020

Đơn vị thực hiện: Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt

Trung bình

- Sở Tư pháp Lâm Đồng;

- Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng;

- Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng;

- Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng;

- Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt.

2

Sưu tầm, bảo tồn và phát huy hoa văn trang trí các dân tộc bản địa tỉnh Lâm Đồng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc hiện nay

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng

Khá

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng;

- Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng;

- Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng;

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng.

3

Nghiên cứu biện pháp quản lý tổng hợp phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá gây hại lúa tại Lâm Đồng

Đơn vị thực hiện: Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng

Khá

- Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng;

- Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng.

- Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng;

- Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Hoai;

- Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh;

- Trung tâm Nông nghiệp huyện Cát Tiên.

4

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng KH&CN Lâm Đồng

Khá

- Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng;

- Trung tâm Ứng dụng KH&CN Lâm Đồng;

- UBND huyện Bảo Lâm;

- Trung tâm Nông nghiệp huyện Bảo Lâm.

Điều 2.

1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện việc chuyển giao, theo dõi, quản lý, đánh giá việc ứng dụng các đề tài, dự án nói trên và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Các đơn vị nhận chuyển giao có trách nhiệm triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ và định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo kết quả về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Nội dung thực hiện

1. Đề tài "Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2020".

Sở Tư pháp Lâm Đồng cần có kế hoạch bồi dưỡng thêm cho đội ngũ báo cáo viên cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời có hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật phù hợp hơn đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Đề tài "Sưu tầm, bảo tồn và phát huy hoa văn trang trí các dân tộc bản địa tỉnh Lâm Đồng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc hiện nay"

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng chuyển giao bộ sưu tập các hoa văn trang trí cho Bảo tàng Lâm Đồng để lưu giữ, bảo tồn và phục vụ cho công tác nghiên cứu, tham quan, đồng thời có biện pháp quản lý nhà nước về di sản văn hóa nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bảo tồn các hoa văn trang trí.

- Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng tăng cường đầu tư ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn thông qua cơ chế chính sách đầu tư cho khoa học xã hội và nhân văn; định hướng hình thành và triển khai các đề tài có tính ứng dụng cao như: tổ chức, xây dựng sản phẩm du lịch, loại hình du lịch sử dụng tài nguyên du lịch là di sản văn hóa bản địa; đầu tư cho công tác nghiên cứu, bảo tồn làng nghề gắn với du lịch cộng đồng…

3. Đề tài "Nghiên cứu biện pháp quản lý tổng hợp phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá gây hại lúa tại Lâm Đồng"

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy trình phòng trừ tổng hợp rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá để chuyển giao cho các đơn vị, các hộ nông dân áp dụng vào sản xuất.

4. Đề tài "Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng"

UBND huyện Bảo Lâm chỉ đạo Trung tâm Nông nghiệp huyện tiếp tục phát huy những kết quả của dự án, đầu tư, triển khai nhân rộng mô hình của dự án trên địa bàn.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VX1

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2315/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2315/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2013
Ngày hiệu lực19/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2315/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2315/QĐ-UBND năm 2013 kết quả nghiệm thu khoa học công nghệ Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2315/QĐ-UBND năm 2013 kết quả nghiệm thu khoa học công nghệ Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2315/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành19/11/2013
        Ngày hiệu lực19/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2315/QĐ-UBND năm 2013 kết quả nghiệm thu khoa học công nghệ Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2315/QĐ-UBND năm 2013 kết quả nghiệm thu khoa học công nghệ Lâm Đồng

            • 19/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực