Quyết định 2316/QĐ-BYT

Quyết định 2316/QĐ-BYT năm 2020 về phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Nội dung toàn văn Quyết định 2316/QĐ-BYT 2020 thẩm quyền phê duyệt tiêu chuẩn sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2316/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư sô 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 cua Bô Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế như sau:

1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (đơn vị nhóm 1) quyết định phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị.

2. Các đơn vị không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này quyết định phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng theo quy định đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị, trừ trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù quy định tại Phụ lục I của Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 cua Bô Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy hoạch, định hướng phát triển và các điều kiện đặc thù về cơ sở hạ tầng, nhân lực để xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị theo quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả đáp ứng yêu cầu chuyên môn, phê duyệt theo thẩm quyền quy định tại Điều 1 Quyết định này và gửi về Bộ Y tế để theo dõi.

2. Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế có trách nhiệm công khai Quyết định phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị trong việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đ/c BT BCSĐ BYT (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế;
- Vụ KHTC; PC;
- Cục KCB, YHCT, YTDP, MT;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp;
- Cổng TTĐT BYT (để đăng tải);
- Lưu: VT, TB-CT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2316/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2316/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2020
Ngày hiệu lực04/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(09/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2316/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 2316/QĐ-BYT 2020 thẩm quyền phê duyệt tiêu chuẩn sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2316/QĐ-BYT 2020 thẩm quyền phê duyệt tiêu chuẩn sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2316/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thanh Long
        Ngày ban hành04/06/2020
        Ngày hiệu lực04/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (09/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2316/QĐ-BYT 2020 thẩm quyền phê duyệt tiêu chuẩn sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2316/QĐ-BYT 2020 thẩm quyền phê duyệt tiêu chuẩn sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng

              • 04/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực