Quyết định 2316/QĐ-UBND

Quyết định 2316/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Ban chỉ đạo Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Quyết định 2316/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo chính sách Bảo hiểm xã hội y tế toàn dân Phú Thọ 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2316/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 13 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020”; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ Tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 3859/KH-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về đẩy mạnh bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ tại Tờ trình số 470/TTr-BHXH ngày 12/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo "Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Phú Thọ” trên cơ sở hợp nhất Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020 tỉnh Phú Thọ” và Ban chỉ đạo "Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” gồm các ông (bà) có tên như sau:

I. Trưởng ban: Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

II. Phó trưởng Ban thường trực: Ông Quyền Minh Tú - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh;

III. Các Phó Trưởng Ban:

- Ông Hồ Đức Hải, Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Bùi Đức Nhẫn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

IV. Các ủy viên:

1. Ông Nguyễn Văn Phác, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh;

2. Ông Đào Quý Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

3. Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Giám đốc Sở Y tế;

4. Ông Nguyễn Phúc Phú, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

5. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

6. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

7. Ông Điêu Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

8. Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

9. Ông Phan Huy Ngọc, Đại Tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

10. Ông Đặng Quang Huy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh;

11. Ông Nguyễn Huy Hồng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh;

12. Ông Nguyễn Văn Oanh, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;

13. Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Phú Thọ;

14. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

15. Bà Trần Thị Hồng Tâm - Phó Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh;

16. Ông Nguyễn Tất Thắng - Phó Tổng biên tập Báo Phú Thọ;

17. Ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

18. Bà Bùi Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

19. Bà Nguyễn Thanh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn thanh niên.

* Trân trọng kính mời các ông (bà) có tên sau đây tham gia thành viên Ban chỉ đạo:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh;

2. Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh.

Điều 2. Tổ chức hoạt động và nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh là cơ quan Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo.

2. Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Cơ quan Thường trực có trách nhiệm tham mưu cho Trưởng ban chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban. Trưởng ban chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực sử dụng con dấu của Bảo hiểm xã hội tỉnh để giải quyết công việc và quan hệ công tác.

3. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

- Xây dựng Kế hoạch, tổ chức chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và Kế hoạch đẩy mạnh bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 theo quy định.

- Các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả nhiệm vụ thu và phát triển đối tượng tham gia, hạn chế tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Xây dựng quy chế phối hợp trong việc giám sát thực hiện chính sách, quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; có cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin để cơ quan bảo hiểm xã hội nắm bắt được tình hình về lao động, tiền lương, đóng thuế và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các doanh nghiệp để đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời, hạn chế việc trốn đóng, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp của các cơ quan liên quan trong việc tuyên truyền, vận động, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động và nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020 tỉnh Phú Thọ; Quyết định 2262/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban chỉ đạo căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2316/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2316/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2016
Ngày hiệu lực13/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2316/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2316/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo chính sách Bảo hiểm xã hội y tế toàn dân Phú Thọ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2316/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo chính sách Bảo hiểm xã hội y tế toàn dân Phú Thọ 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2316/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Minh Châu
        Ngày ban hành13/09/2016
        Ngày hiệu lực13/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2316/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo chính sách Bảo hiểm xã hội y tế toàn dân Phú Thọ 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2316/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo chính sách Bảo hiểm xã hội y tế toàn dân Phú Thọ 2016

            • 13/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực