Quyết định 2317/QĐ-UBND

Quyết định 2317/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2317/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính chuẩn hóa kế hoạch đầu tư Ủy ban huyện Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2317/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định công bố, công khai thủ tục hành chính và chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm nhập các thủ tục hành chính mới được công bố vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định.

Điều 3. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm niêm yết, công khai thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh về việc công b thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, TT&TT và Sở KHCN;
- Các Phòng TCKH các huyện, thị xã và thành phố Hu
ế;
- VP: LĐ và các CV: TH, NC
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

TT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh (05 thủ tục hành chính)

 

1. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

3. Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

4. Chm dứt hoạt động hộ kinh doanh

5. Cấp lại Giấy chng nhận đăng ký hộ kinh doanh

II

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (19 thủ tục hành chính)

 

1. Đăng ký hợp tác xã

2. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

3. Đăng ký thay đổi tên, địa ch trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

4. Đăng ký khi hợp tác xã chia

5. Đăng ký khi hợp tác xã tách

6. Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

7. Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

8. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

9. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

10. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

11. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

12. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

13. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

14. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

15. Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

16. Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa đim kinh doanh của hợp tác xã

17. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa đim kinh doanh của hợp tác xã

18. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

19. Thay đi cơ quan đăng ký hợp tác xã

III

Lĩnh vực đấu thầu (04 thủ tục hành chính)

 

Mc 1: La chn nhà đầu tư (02 thủ tục hành chính)

 

1. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đu tư

2. Giải quyết kiến ngh về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

 

Mc 2: Đấu thầu, la chn nhà thầu (02 thủ tục hành chính)

 

1. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thu.

2. Giải quyết kiến ngh về kết quả la chọn nhà thu

Tổng cộng: 28 thủ tục hành chính, bao gồm 03 lĩnh vực.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2317/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2317/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2017
Ngày hiệu lực06/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2317/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2317/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính chuẩn hóa kế hoạch đầu tư Ủy ban huyện Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2317/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính chuẩn hóa kế hoạch đầu tư Ủy ban huyện Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2317/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýPhan Ngọc Thọ
       Ngày ban hành06/10/2017
       Ngày hiệu lực06/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2317/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính chuẩn hóa kế hoạch đầu tư Ủy ban huyện Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2317/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính chuẩn hóa kế hoạch đầu tư Ủy ban huyện Huế

           • 06/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực