Quyết định 2318/QĐ-UBND

Quyết định 2318/QĐ-UBND năm 2016 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2318/QĐ-UBND 2016 Chương trình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2318/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 30 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY 16/5/2016 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Theo đề nghị của Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tại Công văn số 367/BXTĐT-HTDN ngày 28/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tỉnh Quảng Nam; với những nội dung chính sau:

I. MỤC TIÊU HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020

1. Mục tiêu chung

- Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 gắn với việc thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Nam.

- Tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, làm động lực để nâng cao tính cạnh tranh. Xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, trọng tâm là cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ doanh nghiệp; làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức từ việc xem doanh nghiệp là “Đối tượng quản lý” sang “Đối tượng phục vụ”; tăng cường công tác đối thoại doanh nghiệp bằng nhiều hình thức phù hợp, thường xuyên tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp; quản lý tốt hơn doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp; tăng cường sự trợ giúp pháp lý, tạo sự cam kết, nhất quán và định hướng dài hạn trong môi trường đầu tư của doanh nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu giảm 30% thời gian theo công bố khi các doanh nghiệp có yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có khoảng 7.500 doanh nghiệp.

- Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 49% tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn từ năm 2016 - 2020.

- Xây dựng đội ngũ doanh nhân trong tỉnh ngày càng lớn mạnh, có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung

a) Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động

- Thực hiện đồng bộ các nội dung Kế hoạch hành động tại Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

- Đảm bảo 100% thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư và kinh doanh, các quy định, chính sách, quy hoạch của tỉnh và địa phương được niêm yết công khai; 100% thủ tục hành chính được hướng dẫn, giải quyết tại các đơn vị hành chính công tỉnh và các địa phương theo nguyên tắc không để người dân, doanh nghiệp phải bổ sung hồ sơ nhiều hơn một lần.

- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và thủ tục liên quan đến đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện 03 giảm: giảm hồ sơ, thủ tục, các bước trong quy trình thực hiện; giảm thời gian thực hiện; giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính và đi lại cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

- Rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của tỉnh không còn phù hợp với quy định và tình hình thực tế.

- Xây dựng quy chế về giám sát, giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp để tăng cường minh bạch hóa thủ tục đầu tư, giúp giải quyết nhanh hơn các thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

- Xây dựng các chương trình hành động thực hiện cải cách hành chính cho các lĩnh vực cụ thể. Trong đó, thực hiện tốt công tác quán triệt cán bộ công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu đảm bảo với tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp. Công khai quy trình và cán bộ có trách nhiệm xử lý hồ sơ, tăng cường thanh tra công vụ; xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

- Thành lập và công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp.

- Thống nhất đầu mối tiếp nhận và xử lý hồ sơ; hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp theo nguyên tắc khi cần yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì thông báo 01 lần bằng văn bản cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về toàn bộ các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung đối với mỗi bộ hồ sơ. Thông báo phải nêu rõ chi tiết yêu cầu sửa đổi, bổ sung và lý do của việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

b) Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

- Nghiên cứu thành lập, tổ chức và vận hành mô hình “vườn ươm doanh nghiệp”, “chương trình tăng tốc đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” với sự tham gia của Tỉnh đoàn, các Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân theo các mô hình hợp tác.

- Tài trợ, hỗ trợ một phần kinh phí để nghiên cứu thử nghiệm, công nghệ thử nghiệm.

- Xây dựng cơ chế tạo điều kiện, hỗ trợ và khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng, năng lực công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình đối mới công nghệ để định hướng nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ trong doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu đổi mới công nghệ để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua các chương trình khoa học và công nghệ, các quỹ về khoa học và công nghệ.

- Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư cho nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ của nông nghiệp, đổi mới quy trình quản lý, sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh một số mặt hàng nông sản.

c) Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp

- Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng cổ phần hóa hoặc các hình thức thích hợp khác. Tạo cơ hội cho doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển và doanh nghiệp xã hội phát triển; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc bảo lãnh tín dụng, cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh: Đào tạo, tư vấn, thông tin, thị trường.

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng.

- Tăng cường phổ biến thông tin và các hướng dẫn thực thi cam kết trong khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế và các hiệp định kinh tế thương mại cho doanh nghiệp, tiếp cận, mở rộng thị trường xuất khẩu và đầu tư.

- Tăng cường đầu tư hạ tầng, đầu tư mới, đầu tư mở rộng các cụm công nghiệp, tạo mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ở vùng nông thôn phát triển, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến công.

- Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết đến thị trường quốc tế.

d) Hỗ trợ tiếp cận tài chính tín dụng, giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp

- Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, vốn vay ưu đãi của các chương trình, dự án, vốn tín dụng thương mại phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh; công khai các thủ tục vay vốn, lãi suất vay, điều kiện đảm bảo tiền vay, đơn giản hóa các thủ tục cho vay phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng trong lập, xây dựng phương án, dự án sản xuất kinh doanh.

- Thông tin rộng rãi kế hoạch cho vay có bảo lãnh của Quỹ bào lãnh tín dụng Doanh nghiệp nhỏ và vừa, đánh giá hiệu quả của các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

- Quán triệt, không để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức gây nhũng nhiễu, vòi vĩnh doanh nghiệp; giảm tối đa các chi phí không chính thức đối với doanh nghiệp.

- Điều chỉnh quy định giá đất để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, điều chỉnh chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất và các chi phí khác để giảm chi phí cho doanh nghiệp.

đ) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp

- Rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực để điều chỉnh bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của doanh nghiệp.

- Không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự. Tạo môi trường lành mạnh, an toàn để doanh nghiệp kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường hỗ trợ, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân; triển khai các giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả của hệ thống bảo hộ và thực thi quyền sử hữu trí tuệ, góp phần lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác đối thoại doanh nghiệp bằng nhiều hình thức phù hợp để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị hợp lý của các nhà đầu tư cũng như tạo kênh tương tác hai chiều để doanh nghiệp thực hiện quyền góp ý, xây dựng chính quyền thông thoáng, minh bạch.

- Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, xây dựng và quảng bá thương hiệu, tôn vinh doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật; đồng thời phản ánh những đơn vị, cá nhân gây khó khăn, nhũng nhiễu cho doanh nghiệp và những nội dung liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật (không quá một lần/năm); kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng.

2. Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

(Chi tiết trong phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các Sở, Ban, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tỉnh Quảng Nam. Đồng thời theo dõi tình hình thực hiện Chương trình hành động, định kỳ hằng quý (trước ngày 10 của tháng cuối quý) và năm (trước ngày 10 tháng 12) tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được giao trong phụ lục đính kèm; chủ động báo cáo kết quả khi hoàn thành xong từng việc theo tiến độ đã đề ra trong phụ lục; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Định kỳ hằng quý (trước ngày 05 của tháng cuối quý); quý IV và hằng năm (trước ngày 05/12) các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo UBND tỉnh thông qua Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ ban hành kèm theo Chương trình hành động này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP (b/c);
- Bộ KH&ĐT (b/c);
- Phòng TM và CN Việt Nam;
- TTTU, HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- CPVP;
- Trung tâm TH và CB tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NC, VX, KTN, KTTH.
E:\Le Dang Quang KTTH\Dropbox\cong van di\2016\Tháng 6\Quyết định\28-6-2016 quyết định chương trình hành động nghị quyết 35.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

PHỤ LỤC

CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ
(Kèm theo Quyết định số 2318 /QĐ-UBND ngày 30 / 6 /2016 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT

Nội dung và kết quả đầu ra

Lộ trình triển khai

Cơ quan chủ trì tham mưu

Cơ quan phối hợp triển khai thực hiện

1

Rà soát, ban hành bộ thủ tục hành chính mới về cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hoàn thành trong quý IV/Năm 2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

2

Nghiên cứu tham mưu xây dựng mô hình vườn ươm doanh nghiệp, chương trình tăng tốc đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp theo hình thức đối tác công tư với sự tham gia của các hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Hoàn thành trong quý I/Năm 2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3

Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp,

Hoàn thành trong quý II/Năm 2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

4

Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác đăng ký qua mạng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian tiếp nhận và trả kết quả, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Hoàn thành trong quý III/Năm 2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan

5

Tham mưu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hoàn thành trong quý IV/2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

6

Phổ biến nội dung các văn bản pháp luật mới về đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

7

Tạo điều kiện hỗ trợ và khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

8

Trợ giúp doanh nghiệp khảo sát và tiếp cận thị trường, trao đổi thông tin,.. cải thiện việc cung cấp thông tin thị trường theo hướng đơn giản, đầy đủ.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Công Thương

Các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

9

Đẩy mạnh các biện pháp thực hiện Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy sản xuất và khuyến khích tiêu dùng hàng Việt Nam.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Công Thương

Các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

10

Tăng cường cung cấp, phổ biến thông tin và các hướng dẫn thực thi cam kết trong khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế (ASEAN, WTO, APEC, ASEM...) và các hiệp định kinh tế - thương mại, đặc biệt là các hiệp định - thương mại tự do thế hệ mới để nâng cao năng lực hội nhập cho doanh nghiệp, tiếp cận, mở rộng thị trường xuất khẩu và đầu tư, đặc biệt là về AEC, TPP, RCEP…

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Công Thương

Các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

11

Tăng cường đầu tư các cụm công nghiệp, tạo mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ở vùng nông thôn phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến công

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Công Thương

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

12

Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết đến thị trường quốc tế.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Công Thương

Các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

13

Tổ chức điều tra, rà soát số lượng lao động để thiết lập bộ dữ liệu về lực lượng lao động của tỉnh, xây dựng chính sách liên kết giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề đảm bảo lao động được đào tạo có tay nghề và phù hợp với nhu cầu lao động của doanh nghiệp.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Lao động - Thương binh và Xă hội

Các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan

14

Xây dựng các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đào tạo lao động. Chủ trì xây dựng các chương trình đào tạo như: Kỹ năng quản lý của các doanh nghiệp, các chương trình dạy nghề, cung cấp lao động có tay nghề để đáp ứng nhu cầu phát triển lao động của doanh nghiệp.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Lao động - Thương binh và Xă hội

Các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan

15

Đơn giản hóa các thủ tục tạo điều kiện cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp địa phương.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Lao động - Thương binh và Xă hội

Các Sở, Ban, ngành và doanh nghiệp liên quan

16

Điều chỉnh tiền thuê đất, chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất và các chi phí khác của doanh nghiệp.

Hằng năm

(2016-2020)

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên Môi trường, các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố liên quan

17

Đẩy nhanh công tác thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp và tạo cơ hội cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng phát triển.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư

18

Nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai trong các cụm công nghiệp và cho phép áp dụng thời hạn thanh toán tiền thuê đất linh hoạt, phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hoàn thành

Quý IV/ Năm 2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

19

Tham mưu giải quyết các vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các nguồn lực đất đai thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

20

Rà soát các thủ tục hành chính về đất đai, tài nguyên khoáng sản, báo cáo đánh giá tác động môi trường đã ban hành, công bố theo quy định; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và các loại phí, lệ phí, các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước mà tổ chức, doanh nghiệp phải nộp khi thực hiện thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, báo cáo đánh giá tác động môi trường tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tư Pháp và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

21

Thành lập và công khai đường dây nóng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Cổng thông tin cải cách hành chính của tỉnh để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp.

Hoàn thành trong quý III/Năm 2016

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

22

Triển khai xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp của tỉnh

Hoàn thành trong quý III/Năm 2016

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

23

Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Bố trí camera giám sát hoạt động giao dịch tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Hoàn thành trong

Quý III/2017

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ

24

Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại UBND cấp huyện đối với nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký kinh doanh; cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm; cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hoàn thành trong

Quý I+II/2019

Sở Thông tin và Truyền thông

UBND huyện, thị xã, thành phố

25

Tham mưu và triển khai văn bản quy định về quản lý cơ sở hạ tầng viễn thông, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển hạ tầng viễn thông rộng khắp trên địa bàn tỉnh

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Thông tin truyền thông

Các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

26

Tham mưu quy định về cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông sử dụng chung trên địa bàn tỉnh.

Xuyên suốt

(2016 – 2020)

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban, nghành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp viễn thông

27

 Xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện xã hội hóa trong việc xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông

Xuyên suốt

(2016 – 2020)

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban, nghành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp viễn thông

28

Xây dựng các chuyên mục về xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, đăng tải kịp thời các văn bản của Trung ương của tỉnh về nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư, cơ chế chính sách và môi trường đầu tư; thông tin hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Thông tin Truyền thông

Các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

29

Phối hợp xây dựng các phóng sự tuyên truyền về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, quảng bá thương hiệu, tôn vinh các doanh nghiệp hoạt động đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Thống kê, tổng hợp các tin, bài, báo chí, phát hiện các hành vi tiêu cực, cản trở hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Thông tin Truyền thông

Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam và các đơn vị liên quan

30

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế đánh giá và chế tài xử lý cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC ở tất cả các cơ quan Nhà nước từ cấp xã, phường trở lên.

Hoàn thành

Quý I/Năm 2017

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan

31

 

Tchức các lớp bồi dưỡng về đạo đức, thái độ phục vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đảm bảo có tư cách, phẩm chất thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan

32

Tham mưu xây dựng cơ chế hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan

33

Triển khai thực hiện mô hình sản xuất trong nông nghiệp theo chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao năng lực khai thác, nuôi trồng thủy sản, nhân rộng các mô hình như: Mô hình phát triển các sản phẩm lâm nghiệp ngoài gỗ, mô hình nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy lợi, mô hình trồng rau Vietgap... để tạo động lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan

34

Tạo lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm đặc trưng, làng nghề truyền thống của tỉnh giai đoạn 2016-2020

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Khoa học Công nghệ

Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan

35

Tăng cường các hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Khoa học Công nghệ

Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan

36

Tạo điều kiện thuận lợi để thương mại hóa sản phẩm của doanh nghiệp, đề xuất các biện pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia và các chương trình hỗ trợ khác của Nhà nước để thực hiện đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Khoa học Công nghệ

Các Sở, Ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan

37

Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các diễn đàn kết nối cung - cầu công nghệ, Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart).

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Khoa học Công nghệ

Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan

38

Đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cao.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Giáo dục Đào tạo

Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan

39

Nghiên cứu xây dựng chính sách khuyến khích mô hình hợp tác đào tạo công-tư, để tăng cường tính cạnh tranh và nâng cao hiệu quả giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực.

Hoàn thành

Quý III/Năm 2016

Sở Giáo dục Đào tạo

Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan

40

Nghiên cứu xây dựng Đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học chú trọng đưa nội dung khởi nghiệp vào chương trình đào tạo.

Hoàn thành

Quý IV/ Năm 2016

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn Quảng Nam, các trường Đại học, Cao Đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh.

41

Hỗ trợ pháp lý, tạo môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và thể thao.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan

42

Tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định về tăng cường năng lực, hoạt động của các tổ chức bảo vệ quyền tác giả và các quyền liên quan để tạo môi trường cho doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tác phẩm phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hoàn thành

Quý IV/Năm 2017

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Các Sở, Ban, ngành liên quan

43

Thẩm định hồ sơ cho phép các doanh nghiệp tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh quy định về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Ngoại vụ

Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và các đơn vị liên quan

44

Thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, cho phép các doanh nhân thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng thẻ ABTC theo quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh về Ban hành quy định về trình tự, thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nước và vùng lãnh thổ là thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại tỉnh Quảng Nam

Xuyên suốt

(2016-2017)

Sở Ngoại vụ

 

45

Tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng phương tiện giao thông đường bộ và đường thủy. Thực hiện công tác cấp điều kiện kinh doanh dịch vụ đường bộ, đường thủy theo hướng đơn giản hóa, bảo đảm minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực này.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Giao thông Vận tải

Sở Kế hoạch Đầu tư

46

Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định, quy phạm cho phù hợp với thực tiễn để khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư dịch vụ vận tải, bến tàu, bến xe, logistic.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Giao thông Vận tải

 

47

Nghiên cứu chuyển đối một số cơ sở y tế công lập sang mô hình do tư nhân quản lý hoặc hợp tác giữa nhà nước với tư nhân.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Y tế

Sở Kế hoạch Đầu tư

48

Chủ trì tham mưu xây dựng quy định kiểm soát an toàn thực phẩm theo hướng tạo điều kiện về thủ tục công bố và chế độ giám sát qui định sản xuất kinh doanh tạo bình đẳng cho doanh nghiệp.

Hoàn thành

Quý I/Năm 2017

Sở Y tế

Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan

49

Tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế, các cơ sở y tế tư, bệnh viện tư.

Hoàn thành

Quý II/Năm 2017

Sở Y tế

Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan

50

Tăng cường công tác kiểm tra về kiểm soát thủ tục hành chính; báo cáo, trình cấp có thẩm quyền kiên quyết xử lý bãi bỏ đối với những văn bản, quy định có nội dung liên quan đến pháp luật đầu tư- kinh doanh do địa phương ban hành.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Tư Pháp

Các Sở, Ban, ngành liên quan

51

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thế chấp tài sản làm cơ sở tiếp cận nguồn vốn.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Sở Tư Pháp

Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị liên quan

52

Nghiên cứu cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trong khu công nghiệp.

Hoàn thành

Quý II/Năm 2017

Sở Xây dựng

Các Sở, Ban ngành, địa phương liên quan

53

Đảm bảo 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời hạn quy định của pháp luật.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

 

54

Thực hiện cấp mã số tự động cho DN theo hướng dẫn Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015 của Bộ tài chính.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư

55

Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho doanh nghiệp mới thành lập và các hội nghị đối thoại, tập huấn về chính sách thuế để người nộp thuế kịp thời cập nhật những chính sách thuế mới thay đổi.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

 

56

Quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức tuân thủ các quy định của Luật Hải quan, Luật Thuế xuất nhập khẩu và các Luật khác có liên quan, các Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng Cục Hải quan để đáp ứng yêu cầu hoàn thiện mô hình thủ tục hải quan điện tử, tháo gỡ rào cản, vướng mắc về chính sách và thủ tục hải quan cho doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo tôn trọng quyền tự do kinh doanh; khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật Hải quan, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, ổn định, minh bạch.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

 

57

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại bằng việc khai thác triệt để công nghệ thông tin, các trang thiết bị hiện đại, kết hợp nhuần nhuyễn, đồng bộ, hiệu quả giữa phương thức kiểm soát hải quan hiện đại với phương thức kiểm soát hải quan truyền thống.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

Công An tỉnh Quảng Nam

58

Đẩy mạnh quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp, công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, định kỳ hằng năm tổ chức đối thoại doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan

59

Thực hiện tốt chế độ bảo hiểm cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động, doanh nghiệp và xã hội.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam

Các Sở, Ban, ngành liên quan

60

Thực hiện các cuộc điều tra doanh nghiệp định kỳ; tổng hợp các chỉ tiêu về hoạt động SXKD của doanh nghiệp trên địa bàn, phục vụ công tác quản lý, đánh giá, hoạch định các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, phát triển doanh nghiệp của Tỉnh.

Hằng năm

(2016-2020)

Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam

Các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan

61

Nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp, hỗ trợ pháp lý liên quan đến tranh chấp, kiện tụng đặc biệt là các kiến thức quốc tế trong việc khiếu nại, tranh chấp với nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài.

Rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng xuống còn tối đa 200 ngày; thời gian giải quyết phá sản DN xuống còn 24 tháng.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Tòa Án tỉnh Quảng Nam

Các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan

62

Tạo môi trường lành mạnh, an toàn để doanh nghiệp kinh doanh theo đúng pháp luật, có biện pháp xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm pháp luật, buôn lậu, trốn thuế, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về môi trường... để bảo đảm sự bình đẳng và quyền lợi của các doanh nghiệp chân chính; không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Công An tỉnh Quảng Nam

Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan

63

Đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, xuất nhập cảnh, giao thông đường bộ, đăng ký quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Công An tỉnh Quảng Nam

Các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan

64

Rà soát, đánh giá thực tế tình hình khó khăn về vốn và nhu cầu vay vốn đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp; triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với doanh nghiệp; triển khai chương trình kết nối Ngân hàng- Doanh nghiệp và chương trình bình ổn giá trên địa bàn nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Nam

Các Sở, Ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh

65

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn tín dụng.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Nam

Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh

66

Nghiên cứu xây dựng các chương trình vay vốn với lãi suất hợp lý, khuyến khích đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Nam

Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh

67

Thường xuyên tổ chức các hoạt động đối thoại, gặp gỡ với các doanh nghiệp (ít nhất 02 lần/năm) đồng thời kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền để UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Xuyên suốt

(2016-2020)

BQL Khu Kinh mở Chu Lai, BQL các Khu Công nghiệp, Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch và các Sở, Ban, ngành và các địa phương

Các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan

68

Xây dựng các chương trình thu hút đầu tư, hỗ trợ đầu tư các khu nhà ở xã hội cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Xuyên suốt

(2016-2020)

BQL các Khu công nghiệp, BQL KKTM Chu Lai

Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

69

Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt “Ngày tiếp doanh nghiệp định kỳ”, Chương trình “Cà phê doanh nhân”.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

Các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan

70

Tổ chức thu thập ý kiến của doanh nghiệp theo nhóm ngành, lĩnh vực, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

Các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan

71

Tiếp tục thực hiện tốt “Quy chế một cửa liên thông” của tỉnh trong việc tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

Các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan

72

Từng địa phương bố trí cán bộ làm đầu mối tiếp nhận giải quyết hồ sơ đầu tư của doanh nghiệp, đồng thời phải theo dõi tình hình hoạt động cũng như những khó khăn của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Xuyên suốt

(2016-2020)

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

73

Nghiên cứu đẩy mạnh việc cho vay có bảo lãnh của Quỹ bào lãnh tín dụng Doanh nghiệp nhỏ và vừa, đánh giá hiệu quả của các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh để cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam

 

74

Thực hiện tốt công tác là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền đồng thời tổng hợp các kiến nghị, khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp chuyển tới các cơ quan quản lý nhà nước để xử lý, giải quyết.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam

 

75

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh: Đào tạo, tư vấn, thông tin, thị trường...

Xuyên suốt

(2016-2020)

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam

 

76

Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan.

77

Chủ động trao đổi, phản ánh với các cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đẩy mạnh tái cơ cấu, liên kết, hợp tác kinh doanh, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tinh thần liêm chính trong kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tăng cường các giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Xuyên suốt

(2016-2020)

Các doanh nghiệp

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2318/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2318/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2016
Ngày hiệu lực30/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2318/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2318/QĐ-UBND 2016 Chương trình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2318/QĐ-UBND 2016 Chương trình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2318/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành30/06/2016
        Ngày hiệu lực30/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2318/QĐ-UBND 2016 Chương trình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP Quảng Nam

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2318/QĐ-UBND 2016 Chương trình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP Quảng Nam

         • 30/06/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/06/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực