Quyết định 2318/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 2318/QĐ-UBND 2023 quy trình nội bộ lĩnh vực quản lý công sản Sở Nông nghiệp Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2318/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 10 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT 01 QUY TRÌNH NỘI BỘ BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3775/TTr-SNN ngày 04 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 01 quy trình nội bộ ban hành mới trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Căn cứ quy trình nội bộ đã được phê duyệt tại Quyết định này, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị liên quan thiết lập mới quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư s’ố 01/2018/TT-VPCP .

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Phòng KSTT, KT, TTPVHCC;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, Nghị.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tam

PHỤ LỤC I

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
(Kèm theo Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Danh mục quy trình nội bộ ban hành mới

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính

Quy trình số

Lĩnh vực: Quản lý công sản

1

Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng

Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

01/QLCS

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
(Kèm theo Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Quy trình số: 01/QLCS

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “GIAO TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CẤP NƯỚC SẠCH CHO DOANH NGHIỆP ĐANG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

- Chuyên Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Công chức Một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày

Bước 2

- Xem xét, xử lý hồ sơ

- Đánh giá hồ sơ do doanh nghiệp lập về tính đầy đủ, chính xác, đáp ứng các điều kiện theo quy định; tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn văn bản kèm theo bản sao hồ sơ gửi lấy ý kiến của Sở Tài chính và cơ quan có liên quan.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

12 ngày

Bước 3

Văn bản lấy ý kiến của Sở Tài chính và cơ quan có liên quan

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02 ngày

Bước 4

Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan cho ý kiến tham gia về việc giao tài sản.

Lãnh đạo Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan

15 ngày

Bước 5

Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

12 ngày

Bước 6

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

03 ngày

Bước 7

Tiếp nhận hồ sơ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực

Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Bước 8

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng Kinh tế phụ trách lĩnh vực thẩm định

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực

01 ngày

Bước 9

Thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

Phòng Kinh tế thẩm định trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

25 ngày

Bước 10

Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Bước 11

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh vào hệ thống quản lý.

- Chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn thư Sở

01 ngày

Bước 12

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức đến nhận kết quả.

Công chức Một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 75 ngày

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2318/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2318/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(18/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2318/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2318/QĐ-UBND 2023 quy trình nội bộ lĩnh vực quản lý công sản Sở Nông nghiệp Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2318/QĐ-UBND 2023 quy trình nội bộ lĩnh vực quản lý công sản Sở Nông nghiệp Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2318/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýTrần Ngọc Tam
        Ngày ban hành10/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (18/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2318/QĐ-UBND 2023 quy trình nội bộ lĩnh vực quản lý công sản Sở Nông nghiệp Bến Tre

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2318/QĐ-UBND 2023 quy trình nội bộ lĩnh vực quản lý công sản Sở Nông nghiệp Bến Tre

              • 10/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực