Quyết định 232/QĐ-TTg

Quyết định 232/QĐ-TTg năm 2007 ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 232/QĐ-TTg Kế hoạch kiểm tra thực hiện chính sách, chiến lược,quy hoạch, kế hoạch Chính phủ năm 2007


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 232/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2007

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2007.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Quản lý KKTCKQT Bờ Y;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, CCHC (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 


KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2007

(Ban hành kèm theo Quyết định số 232 /QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Lĩnh vực kiểm tra

Nội dung kiểm tra

Cơ quan chủ trì kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Cơ quan phối hợp chính

1

Đầu tư, doanh nghiệp

1. Sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính

Quý II năm 2007

Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan

2. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quý II năm 2007

Văn phòng Chính phủ, các bộ: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

Giao thông vận tải

3. Các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông

Bộ Giao thông vận tải

Quý I năm 2007

Các Bộ: Văn hoá -Thông tin, Công an, Tư pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo,

4. Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển đến 2010

Bộ Giao thông vận tải

Quý II năm 2007

Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

3

Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí

5. Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bộ Tài chính

Quý II năm 2007

Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4

Cải cách hành chính

6. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Văn phòng Chính phủ

Quý II năm 2007

Bộ Khoa học và công nghệ, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

7. Xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính

Văn phòng Chính phủ

Quý II năm 2007

Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

8. Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

Văn phòng Chính phủ

Quý II năm 2007

Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

5

Y tế

9. Xã hội hoá trong lĩnh vực y tế

Bộ Y tế

Quý III năm 2007

Các bộ, ngành liên quan vµ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

10. Nâng cấp bệnh viện tuyến huyện

Bộ Y tế

Quý III năm 2007

C¸c bé, ngành liên quan vµ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

11. Kế hoạch hành động quốc gia bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010

Bộ Y tế

Quý II năm 2007

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

12. Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001 – 2010

Bộ Y tế

Quý II năm 2007

Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

6

Bưu chính Viễn thông

13. Quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông và internet đến năm 2010 định hướng đến 2020

Bộ Bưu chính, Viễn thông

Quý II năm 2007

Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài chính

7

Giáo dục và đào tạo

14. Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quý III năm 2007

Các bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ

15. Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng đến năm 2010

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quý III năm 2007

Các bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ

16. Quy hoạch mạng lưới trường dạy nghề đến năm 2010

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

Quý II năm 2007

Các bộ: Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

8

Đất đai, nhà ở

17. Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ

Bộ Xây dựng

Quý II năm 2007

Các bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

18. Triển khai thi hành pháp luật về đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quý III năm 2007

Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

19. Công tác quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị hành chính sự nghiệp

Bộ Xây dựng

Quý II năm 2007

Các bộ: Tài chính, Nội vụ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

20. Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

Ủy ban Dân tộc

Quý II năm 2007

Các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

9

Khoa học và Công nghệ

21. Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2010

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quý II năm 2007

Các bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan

10

Tài nguyên và Môi trường

22. Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quý II năm 2007

Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

23. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quý II năm 2007

Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

11

Du lịch

24. Chiến lược phát triển ngành du lịch Việt Nam 2001 - 2010

Tổng cục Du lịch

Quý II năm 2007

Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

12

Nông nghiệp và Nông thôn

25. Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý II năm 2007

Các bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

13

Dân số và các vấn đề xã hội

26. Chiến lược phát triển dân số Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010

Uỷ ban dân số, Gia đình và Trẻ em

Quý II năm 2007

Các bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế

27. Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma tuý đến năm 2010

Bộ Công an

Quý II năm 2007

Các bộ: Tư pháp, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội

14

Quy hoạch và quản lý đô thị

28. Triển khai thi hành pháp luật về xây dựng

Bộ Xây dựng

Quý I năm 2007

Các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

15

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

29. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ

Quý II năm 2007

Các bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 232/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu232/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2007
Ngày hiệu lực13/02/2007
Ngày công báo26/02/2007
Số công báoTừ số 105 đến số 106
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 232/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 232/QĐ-TTg Kế hoạch kiểm tra thực hiện chính sách, chiến lược,quy hoạch, kế hoạch Chính phủ năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 232/QĐ-TTg Kế hoạch kiểm tra thực hiện chính sách, chiến lược,quy hoạch, kế hoạch Chính phủ năm 2007
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu232/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành13/02/2007
        Ngày hiệu lực13/02/2007
        Ngày công báo26/02/2007
        Số công báoTừ số 105 đến số 106
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 232/QĐ-TTg Kế hoạch kiểm tra thực hiện chính sách, chiến lược,quy hoạch, kế hoạch Chính phủ năm 2007

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 232/QĐ-TTg Kế hoạch kiểm tra thực hiện chính sách, chiến lược,quy hoạch, kế hoạch Chính phủ năm 2007

            • 13/02/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/02/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/02/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực