Quyết định 232/QĐ-UBND

Quyết định 232/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 179/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 232/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 232/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 179/QĐ-UBND NGÀY 07/8/2009 CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 929/TTr-SGTVT ngày 31/8/2011 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-UBND tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Lưu: KS, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng)

Stt theo QĐ 179

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

I

Lĩnh vực Đường bộ

 

 

3

Cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường địa phương và quốc lộ được ủy thác

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP thay thế Nghị định số 186/2004/NĐ-CP

 

5

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới cải tạo

Đã thay thế

 

6

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

Đã thay thế

 

7

Giấy phép xe tập lái

Đã thay thế

 

8

Đổi Giấy phép xe tập lái

Đã thay thế

 

9

Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ - Đăng ký tạm thời

Đã thay thế

 

10

Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ - Đối với xe máy chuyên dùng xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký biển số do bị mất

Đã thay thế

 

11

Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ - Đối với xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu trong cùng một tỉnh

Đã thay thế

 

12

Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ - Đối với xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu không cùng một tỉnh

Đã thay thế

 

13

Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ - Đối với xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu đang sử dụng không có hoặc hồ sơ gốc không đủ

Đã thay thế

 

14

Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ - Đối với xe máy chuyên dùng có đủ hồ sơ gốc

Đã thay thế

 

18

Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất và trễ hạn (đối với ôtô)

Đã thay thế

 

19

Cấp lại Giấy phép lái xe (sát hạch lại do Giấy phép lái xe ô tô bị thu hồi, trễ hạn) trên 6 tháng

Đã thay thế

 

21

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Đã thay thế

 

25

Hồ sơ cấp Giấy phép lái xe (sát hạch lại do mất Giấy phép lái xe mô tô)

Đã thay thế

 

26

Cấp lại Giấy phép lái xe do vi phạm Luật Giao thông đường bộ (đối với xe mô tô)

Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT không hướng dẫn cấp lại Giấy phép do vi phạm Luật Giao thông

 

28

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Đã thay thế

 

30

Cấp giấy chuyển vùng giấy phép lái xe

Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT không hướng dẫn cấp Giấy chuyển vùng

 

40

Cấp Giấy chứng nhận hành nghề thiết kế phương tiện giao thông đường bộ

Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT hết hiệu lực thi hành

 

41

Cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề thiết kế phương tiện giao thông đường bộ.

Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT hết hiệu lực thi hành

 

42

Cấp Giấy chứng nhận Giáo viên dạy thực hành xe

Đã thay thế

 

43

Cấp Giấy phép đào tạo lái xe loại 3

Đã thay thế

 

44

Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

Đã thay thế

 

II

Lĩnh vực Đường thủy nội địa

 

 

2

Công bố cảng thủy nội địa

Đã thay thế

 

3

Cấp phép hoạt động bến thủy nội địa

Đã thay thế

 

8

Công bố cảng thủy nội địa (giai đoạn thi công xây dựng cảng)

Đã thay thế

 

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa bị mất vì lý do khác

Đã thay thế

 

18

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm hoặc bị cháy

Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT thay thế Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT

 

21

Cấp mới chứng chỉ chuyên môn, chứng chỉ học Luật phương tiện thủy nội địa

Đã thay thế

 

22

Cấp đổi chứng chỉ chuyên môn, chứng chỉ học Luật phương tiện thủy nội địa

Đã thay thế

 

23

Cấp lại chứng chỉ chuyên môn, chứng chỉ học Luật phương tiện thủy nội địa

Đã thay thế

 

24

Cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa

Đã thay thế

 

25

Chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa

Đã thay thế

 

26

Đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa

Đã thay thế

 

27

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng ba hạn chế

Đã thay thế

 

28

Cấp Gia hạn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng ba hạn chế

Đã thay thế

 

29

Cấp Giấy chứng nhận hành nghề thiết kế phương tiện giao thông đường thủy

Công văn số 1310/BGTVT-PC ngày 11/3/2011 bãi bỏ thủ tục này

 

30

Cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề thiết kế phương tiện giao thông đường thủy

Công văn số 1310/BGTVT-PC ngày 11/3/2011 bãi bỏ thủ tục này

 

 

Tổng số 38 thủ tục

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 232/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu232/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2011
Ngày hiệu lực14/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 232/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 232/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 232/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu232/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýNguyễn Trung Hiếu
        Ngày ban hành14/10/2011
        Ngày hiệu lực14/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 232/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 232/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính

            • 14/10/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/10/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực