Quyết định 2320/QĐ-UBND

Quyết định 2320/QĐ-UBND năm 2017 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi và công chứng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 2320/QĐ-UBND 2017 đơn giản hóa thủ tục hành chính con nuôi công chứng Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2320/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI VÀ CÔNG CHỨNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 245/TTr-STP ngày 26/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi và công chứng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (Có Phương án kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tư pháp kim tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện Quyết định này; dự thảo báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của UBND tỉnh, kèm phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính đã được phê duyệt tại Quyết định này, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt gửi Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ (để b/c);
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Lưu; VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

PHƯƠNG ÁN

ĐƠN GIẢN HÓA THTỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI VÀ CÔNG CHỨNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UBND TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

1. Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài cư trú khu vực biên gii nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

a) Nội dung đơn giản hóa:

- Hồ sơ của người được nhận làm con nuôi: bỏ thành phần "Giấy khám sức khỏe do Cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp":

Lý do: Người xin nhận con nuôi khi làm thủ tục xin nhận con nuôi cũng đã tìm hiểu, lựa chọn và mong muốn được nhận đứa trẻ mà họ đã tìm hiểu, lựa chọn làm con nuôi. Vì vậy, yêu cầu thành phần hồ có Giấy khám sức khỏe của người được nhận làm con nuôi là không cần thiết.

b) Kiến nghị thực thi:

Sửa đổi Điều 21 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi, cụ thể:

- Bỏ thành phần “Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp” trong hồ sơ của người được nhận làm con nuôi.

c) Li ích phương án đơn giản hóa:

+ Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 33.090.000 đồng/năm.

+ Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 21.780.000 đồng/năm.

+ Tổng chi phí tiết kiệm: 11.310.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm sau đơn giản hóa: 34,18%.

2. Thủ tục sáp nhập văn phòng công chứng

a) Nội dung đơn giản hóa:

- Bỏ nội dung “đã được kiểm toán ” trong thành phần hồ sơ: “Kê khai thuế, báo cáo tài chính trong 03 (ba) năm gn nht đã được kim toán của các văn phòng công chứng bị sáp nhập”.

Lý do: Việc quy định phải nộp “kê khai thuế và báo cáo tài chính trong 03 (ba) năm đã được kim toán ” trên thực tế là rất khó thực hiện, gây khó khăn trong việc sáp nhập của các tổ chức hành nghề công chng. Tại tỉnh Thanh Hóa đã có hồ sơ yêu cầu sáp nhập giữa các tổ chức hành nghề công chng nhưng không thực hiện được vì còn vướng nội dung nêu trên.

b) Kiến nghị thực thi:

Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chng, cụ thể như sau: b) Kê khai thuế, báo cáo tài chính trong 03 (ba) năm gần nhất của các Văn phòng công chứng tính đến ngày đề nghị sáp nhập”.

c) Li ích phương án đơn giản hóa:

+ Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 127.497.600 đồng/năm.

+ Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 7.123.200 đồng/năm.

+ Tổng chi phí tiết kiệm: 120.374.400 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm sau đơn giản hóa: 94,41%./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2320/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2320/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2017
Ngày hiệu lực03/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2320/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2320/QĐ-UBND 2017 đơn giản hóa thủ tục hành chính con nuôi công chứng Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2320/QĐ-UBND 2017 đơn giản hóa thủ tục hành chính con nuôi công chứng Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2320/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành03/07/2017
        Ngày hiệu lực03/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2320/QĐ-UBND 2017 đơn giản hóa thủ tục hành chính con nuôi công chứng Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2320/QĐ-UBND 2017 đơn giản hóa thủ tục hành chính con nuôi công chứng Thanh Hóa

           • 03/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực