Quyết định 2326/QĐ-BTC

Quyết định số 2326/QĐ- BTC năm 2007 Đính chính sai sót số thứ tự trình bày tại một số Mẫu CBTT kèm theo Thông tư 38/2007/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2326/QĐ- BTC đính chính Thông tư 38/2007/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2326/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 38/2007/TT-BTC NGÀY 18/4/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1966, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;  
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính sai sót về số thứ tự trình bày tại một số Mẫu CBTT ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, bao gồm:

- Mẫu CBTT-05;

- Mẫu CBTT-06.

(Chi tiết cụ thể theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
-  Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-  Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
-  Toà án nhân dân tối cao;
-  HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-  Công báo;
-  Website Chính phủ;
-  Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
-  Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
-  Website Bộ Tài chính;
-  Lưu: VT, UBCKNN.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG




Đinh Văn Nhã

PHỤ LỤC:

ĐÍNH CHÍNH SAI SÓT TRONG THÔNG TƯ SỐ 38/2007/QĐ-BTC NGÀY 18/4/2007
CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số  2326 /QĐ-BTC ngày 10 / 7 /2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

STT

 

Mẫu CBTT

 

Mục

Nội dung

Số thứ tự trong TT số 38/2007/TT-BTC

Số thứ tự đính chính

1

Mẫu CBTT-05

Mục I. Bảng cân đối kế toán

Nguồn vốn chủ sở hữu

VI

V

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

VII

VI

2

Mẫu CBTT-06

Mục I. Bảng cân đối kế toán

Nguồn vốn chủ sở hữu

VI

V

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2326/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2326/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2007
Ngày hiệu lực10/07/2007
Ngày công báo29/07/2007
Số công báoTừ số 512 đến số 513
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2326/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2326/QĐ- BTC đính chính Thông tư 38/2007/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2326/QĐ- BTC đính chính Thông tư 38/2007/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2326/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐinh Văn Nhã
       Ngày ban hành10/07/2007
       Ngày hiệu lực10/07/2007
       Ngày công báo29/07/2007
       Số công báoTừ số 512 đến số 513
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Chứng khoán
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2326/QĐ- BTC đính chính Thông tư 38/2007/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2326/QĐ- BTC đính chính Thông tư 38/2007/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

           • 10/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/07/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực