Quyết định 2326/QĐ-UBND

Quyết định 2326/QĐ-UBND năm 2018 quy định về quản lý, vận hành và sử dụng thí điểm Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2326/QĐ-UBND 2018 quản lý vận hành và sử dụng thí điểm Cổng thông tin du lịch Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ
NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2326/QĐ-UBND

Nam, ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐNH QUN LÝ, VN HÀNH VÀ S DNG THÍ ĐIỂM CNG THÔNG TIN DU LCH TNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 93/TTr-SVHTTDL ngày 11/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý, vận hành và sử dụng thí điểm Cổng thông tin du lịch tnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc VNPT Hà Nam; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- Báo HN, Đài PTTH tnh, Cng TTĐT tỉnh;
- TT Báo Nhân dân, TTXVN tại Hà Nam;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CPVP, KGVX;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC QUN LÝ, VN HÀNH VÀ S DNG THÍ ĐIỂM CNG THÔNG TIN DU LCH TNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Hà Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tưng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định việc quản lý, vận hành và sử dụng thí điểm Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam và ứng dụng trên thiết bị di động thông minh hoạt động trong môi trường internet (Máy vi tính, Smartphone, Tablet...) say đây gọi tắt là Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam.

2 Đối tượng áp dụng: Các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi tt là UBND cấp huyện); các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp, sử dụng thông tin trên Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. "Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam" là hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng theo mô hình website có tích hợp phần mềm ứng dụng du lịch trên điện thoại thông minh (Smart phone) hỗ trợ cho việc quản lý thông tin xuyên suốt trong công tác quản lý nhà nước, tra cứu thông tin của du khách và nhân dân.

2. "Tài khoản": Gồm tên người dùng và mật khẩu do cơ quan thường trực quản lý Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam cung cấp.

3. "Thành viên": Là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp và trao đổi thông tin trên Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý và cung cấp thông tin

1. UBND tỉnh Hà Nam thống nhất quản lý nhà nước đối với Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam và giao cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo quản lý, việc cung cấp, trao đổi thông tin trên Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam theo quy định của pháp luật và quy định này.

2. Thông tin cung cấp trên Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam

a. Đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ kịp thời công tác quản lý của các cơ quan và nhu cầu khai thác, tra cứu thông tin của các tổ chức, cá nhân.

b. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, xuất bản, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên internet.

c. Chịu sự kiểm duyệt của Ban biên tập Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam và các cá nhân được ủy quyền kiểm duyệt.

Điều 4. Chức năng của Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam

1. Giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch tỉnh Hà Nam; thông tin về lịch sử, văn hóa, danh thắng; cung cấp, cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời về các hoạt động du lịch, các chương trình, sự kiện nổi bật của tỉnh Hà Nam nhằm quảng bá thương hiệu du lịch của tỉnh, thu hút du khách trong và ngoài nước.

2. Cung cấp, cập nhật thông tin chính thống về chất lượng, giá cả của các dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam (lưu trú, lữ hành, vận tải, ăn uống, mua sắm, thể thao, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, các tiện ích và các dịch vụ khác) để du khách có sự lựa chọn tốt, phù hợp nhu cầu khi đến với Hà Nam.

3. Cung cấp và cập nhật những thông tin hữu ích cho du khách khi đến tham quan, du lịch tại Hà Nam: Bản đồ du lịch, thời tiết, khuyến cáo những điều du khách được làm và không được làm, đường dây nóng hỗ trợ du khách trong trường hợp cần thiết.

4. Tăng cường tương tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và khách du lịch nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch, từng bước nâng cao chất lượng, thương hiệu và hình ảnh du lịch Hà Nam.

5. Địa chtruy cập Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam: http://visithanam.vn; tên ứng dụng du lịch trên thiết bị thông minh: Hà Nam Tourism, trên địa chỉ AppStore và CH Play, hệ điều hành IOS và Android.

Chương II

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỐI VỚI CỔNG THÔNG TIN DU LỊCH TỈNH HÀ NAM

Điều 5. Phân quyền quản lý, vận hành Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực quản lý, vận hành Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam, có trách nhiệm trong việc tiếp nhận, cập nhật, chỉnh sửa, xóa bỏ, tra cứu, truy xuất, xử lý toàn bộ thông tin đăng tải; cung cấp tài khoản truy cập cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia thành viên của Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam; quản trị tài khoản người dùng là các thành viên trên Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam.

2. UBND các huyện, thành phố được cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin du lịch với tư cách là thành viên có quyền cập nhật, tra cứu, truy xuất, xử lý thông tin thuộc địa bàn quản lý.

3. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có nhu cầu tham gia hoạt động Cng thông tin du lịch thực hiện đăng ký thành viên thông qua phn mềm hoặc đăng ký trực tiếp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được cấp tài khoản truy cập, tra cứu, truy xuất và xử lý thông tin thuộc đơn vị mình quản lý.

Điều 6. Trách nhiệm qun lý, sử dụng Cổng thông tin du lịch Hà Nam

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a. Chủ trì triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy định này; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm của Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam (thời gian 6 tháng ktừ khi Quy định có hiệu lực), trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý chính thức áp dụng chung trên địa bàn toàn tỉnh.

b. Chủ trì phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phương án kinh phí đảm bảo duy trì, vận hành hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam.

c. Thành lập Ban biên tập Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam, chỉ đạo và đảm bảo các điều kiện đBan biên tập hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 7 của Quy định này và các quy định pháp luật khác.

d. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả hoạt động của Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (đường truyền internet băng thông rộng) bảo đảm hoạt động của Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam được thông suốt, hiệu quả.

b. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Nam tuyên truyền, quảng bá đthu hút các tổ chức, cá nhân ủng hộ và tham gia sử dụng Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam.

c. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá hiệu quả sử dụng, công tác đảm bảo an toàn thông tin cho phn mềm.

d. Kiểm tra, giám sát các tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật trong việc xây dựng, duy trì hoạt động và nâng cấp Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam theo quy định.

3. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh về kinh phí hoạt động của Cổng thông tin du lịch tỉnh.

- Hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hoạt động của Cng thông tin du lịch tỉnh.

4. Viễn thông Hà Nam (VNPT)

a. Chuyển giao Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý và hướng dẫn, bảo trì, bảo hành kịp thời; đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phần mềm và yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành.

b. Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và thành viên sử dụng Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam.

c. Tiếp thu, giải quyết những vướng mắc của các cơ quan quản lý chuyên ngành, các đơn vị thành viên trong quá trình vận hành, sử dụng, khai thác Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam để chỉnh sửa, bổ sung, nâng cấp, cải tiến cho phù hợp theo yêu cầu.

d. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc cập nhật, đăng tải và xử lý thông tin trên Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam.

5. UBND các huyện, thành phố

a. Lụa chọn, giao đơn vị phụ trách cập nhật, đăng tải thông tin về hoạt động du lịch thuộc địa bàn phụ trách lên Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin do đơn vị đăng tải.

b. Nắm bắt, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến địa bàn, thông tin do đơn vị phụ trách theo quy định.

c. Thực hiện chế độ bảo mật thông tin tài khoản được cấp; trường hợp bị mất tài khoản cần báo cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để khắc phục; tổng hợp, báo cáo tình hình sử dụng Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

6. Các đơn vị kinh doanh du lịch: Cung cấp thông tin, hình ảnh về sản phẩm, dịch vụ đăng ký chào bán của đơn vị tới Ban biên tập để đăng tải lên Cng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin do đơn vị cung cấp; phối hợp trả lời các phản ánh, kiến nghị của khách hàng đối với chất lượng, giá cả sản phẩm và dịch vụ mà đơn vị cung cấp; nộp phí thành viên theo quy định.

Điều 7. Phương thc quản lý, sử dụng Cổng thông tin du lịch Hà Nam

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện được ủy quyền quản lý, vận hành Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam phân công công chức, viên chức trong biên chế của đơn vị trực tiếp cập nhật, đăng tải thông tin thuộc lĩnh vực quản lý lên Cổng bằng tài khoản được cấp.

2. Ban biên tập Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam có trách nhiệm: Xây dựng quy chế và phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban biên tập đảm bảo hoạt động thường xuyên, hiệu quả; biên tập, thẩm định nội dung, hình ảnh (tiếng Anh và tiếng Việt) từ các thành viên và người dùng trước khi đăng tải; rà soát, phối hợp với các đơn vị chịu trách nhiệm đăng tải thông tin đchỉnh sửa khi phát hiện có sai sót; tiếp nhận thông tin (phản hồi, góp ý, kiến nghị, đề xuất...) từ tổ chức, doanh nghiệp, du khách, người sử dụng để kịp thời phối hợp giải quyết, đề xuất những điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp; áp dụng các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bảo mật thông tin của các thành viên và người dùng; lưu trữ thông tin đăng ký của các thành viên, thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

3. Nội dung thông tin, dữ liệu được cung cấp lên Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam bao gồm: Thông tin về các khu du lịch, điểm du lịch, du lịch cộng đồng, di tích, danh thắng, các chương trình tham quan, đơn vị tổ chức tour; cơ sở lưu trú; dịch vụ ăn uống, đi lại; mua sắm; vui chơi giải trí; tin về sự kiện; tin tức nổi bật.

4. Tần suất cập nhật thông tin được thực hiện liên tục trong ngày; Sử dụng chuẩn Việt Nam TCVN 7978:2009 để trao đổi thông tin trên Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Các tổ chức, cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này và sử dụng Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban biên tập Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kịp thời báo cáo, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2326/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2326/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2018
Ngày hiệu lực11/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2326/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2326/QĐ-UBND 2018 quản lý vận hành và sử dụng thí điểm Cổng thông tin du lịch Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2326/QĐ-UBND 2018 quản lý vận hành và sử dụng thí điểm Cổng thông tin du lịch Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2326/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành11/12/2018
        Ngày hiệu lực11/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2326/QĐ-UBND 2018 quản lý vận hành và sử dụng thí điểm Cổng thông tin du lịch Hà Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2326/QĐ-UBND 2018 quản lý vận hành và sử dụng thí điểm Cổng thông tin du lịch Hà Nam

            • 11/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực