Quyết định 2326/QĐ-UBND

Quyết định 2326/QĐ-UBND năm 2019 về kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2326/QĐ-UBND 2019 kế hoạch thời gian năm học của mầm non phổ thông Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2326/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 22 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 114/TTr-SGDĐT ngày 16/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Ngày tựu trường: Ngày 26/8/2019.

2. Ngày khai giảng năm học 2019 - 2020: Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2019.

3. Ngày bắt đầu, kết thúc học kỳ I, học kỳ II:

a) Đối với cấp mầm non, tiểu học:

Có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần), cụ thể:

- Học kỳ I: Từ ngày 05/9/2019 đến ngày 18/01/2020 (trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác).

- Học kỳ II: Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/5/2020 (trong đó có 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).

b) Đối với cấp trung học (trung học cơ sở, trung học phổ thông):

Có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần), cụ thể:

- Học kỳ I: Từ ngày 05/9/2019 đến ngày 18/01/2020 (trong đó có 19 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác).

- Học kỳ II: Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/5/2020 (trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).

c) Đối với giáo dục thường xuyên (bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông):

Có ít nhất 32 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 16 tuần, học kỳ II có ít nhất 16 tuần), cụ thể:

- Học kỳ I: Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 11/01/2020 (trong đó có 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho hoạt động khác).

- Học kỳ II: Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 16/5/2020 (trong đó có 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).

4. Bế giảng năm học:

- Đối với cấp mầm non, tiểu học: Từ ngày 29/5 - 31/5/2020.

- Đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông: Từ ngày 30/5 - 31/5/2020.

- Đối với giáo dục thường xuyên: Từ ngày 11/5 - 16/5/2020.

5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: Trước ngày 28/5/2020.

6. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020, thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông chuyên và Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh: đầu tháng 6/2020; các cuộc thi cấp tỉnh: Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp 2020 – 2021: Trước ngày 10/7/2020.

8. Các ngày nghỉ lễ, tết: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và  Đào tạo có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong những trường hợp đặc biệt.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được quyền quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai xảy ra gây trở ngại giao thông, đi lại; bố trí lịch học bù cho học sinh, thời gian nghỉ hè của giáo viên phù hợp, đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GDĐT;
- TT TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ngành: KHĐT, TC, Nội vụ;
- Đài PT-TH, Báo QN;
- Lưu: VT, TH, VX.
D:\Dropbox\UBND\2018\Quyet dinh\Ban hanh Khung KH thoi gian nam hoc 2018-2019.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2326/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2326/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2326/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2326/QĐ-UBND 2019 kế hoạch thời gian năm học của mầm non phổ thông Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2326/QĐ-UBND 2019 kế hoạch thời gian năm học của mầm non phổ thông Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2326/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Văn Thanh
        Ngày ban hành22/07/2019
        Ngày hiệu lực22/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2326/QĐ-UBND 2019 kế hoạch thời gian năm học của mầm non phổ thông Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2326/QĐ-UBND 2019 kế hoạch thời gian năm học của mầm non phổ thông Quảng Nam

           • 22/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực