Quyết định 2327/QĐ-BTC

Quyết định 2327/QĐ- BTC năm 2007 Đính chính sai sót số thứ tự trình bày tại mục III Phụ lục 05B kèm theo Thông tư 17/2007/TT-BTC hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2327/QĐ- BTC đính chính Thông tư 17/2007/TT-BTC hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2327/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 17/2007/TT-BTC NGÀY 13/3/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1966, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;  
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính sai sót về số thứ tự trình bày tại mục III Phụ lục số 05B ban hành kèm theo Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:

Nội dung

Số thứ tự trong Thông tư số 17/2007/TT-BTC

Số thứ tự đính chính

Mệnh giá trái phiếu:     đồng

3. 

5.

Số lượng trái phiếu chào bán:

4.

6.

Giá bán dự kiến:     đồng/trái phiếu

5.

7.

Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán:           trái phiếu

6.

8.

Thời gian dự kiến chào bán:

7.

9.

Tỷ lệ số trái phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số trái phiếu hiện có:

8.

10.

Thời gian đăng ký mua trái phiếu dự kiến: từ ngày ….. đến ngày …

9.

11.

Phương thức phân phối (thông qua bảo lãnh chào bán, đại lý chào bán hay đấu giá):

10.

12.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, UBCKNN.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

 
 
 
Đinh Văn Nhã

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2327/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2327/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2007
Ngày hiệu lực10/07/2007
Ngày công báo29/07/2007
Số công báoTừ số 512 đến số 513
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2327/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2327/QĐ- BTC đính chính Thông tư 17/2007/TT-BTC hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2327/QĐ- BTC đính chính Thông tư 17/2007/TT-BTC hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2327/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐinh Văn Nhã
       Ngày ban hành10/07/2007
       Ngày hiệu lực10/07/2007
       Ngày công báo29/07/2007
       Số công báoTừ số 512 đến số 513
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Chứng khoán
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2327/QĐ- BTC đính chính Thông tư 17/2007/TT-BTC hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2327/QĐ- BTC đính chính Thông tư 17/2007/TT-BTC hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

           • 10/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/07/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực