Quyết định 2329/QĐ-BTC

Quyết định 2329/QĐ-BTC năm 2007 Đính chính Quyết định 13/2007/QĐ-BTC ban hành Mẫu bản cáo bạch trong Hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng và Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2329/QĐ-BTC đính chính 13/2007/QĐ-BTC Mẫu bản cáo bạch Hồ sơ chào bán chứng khoán


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2329/QĐ-BTC

Hà nội, ngày 10 tháng 07 năm 2007 

 

 

 

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2007/QĐ-BTC NGÀY 13/3/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;  

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính sai sót về số thứ tự trình bày tại một số Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Mẫu bản cáo bạch trong Hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng và Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán, bao gồm:

-Phụ lục số 03;

-Phụ lục số 05.

(Chi tiết cụ thể theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Văn phòng Quốc hội;

-Văn phòng Chủ tịch nước;

-Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

-Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

-Toà án nhân dân tối cao;

-HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

-Website Chính phủ;

-Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

-Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

-Website Bộ Tài chính;

-Lưu: VT, UBCKNN.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đinh Văn Nhã

 

 

 

PHỤ LỤC

Đính chính sai sót trong Quyết định số 13/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính

(Kèm theo Quyết định  số 2329 /QĐ-BTC ngày  10 / 7  /2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

 

 

STT

 

 

Phụ lục

 

 

Mục

Nội dung

Số thứ tự trong QĐ số 13/2007/QĐ-BTC

Số thứ tự đính chính

1

Phụ lục số 03

Mục V

Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến chứng khoán niêm yết)

9. 

12.

2

Phụ lục số 05 

Mục VI

Thời điểm xác định giá trị tài sản ròng

1.1

4.1

Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng

1.2

4.2

Phí phát hành

1.3

5.1

Phí quản lý

1.4

5.2

Phí giám sát, phí lưu ký

1.5

5.3

Các loại phí và lệ phí khác

1.6

5.4

Thưởng hoạt động

1.7

5.5

Các thông tin khác

1.8

5.6

Chuyển nhượng và thừa kế cổ phiếu

1.9

7.1

Thời hạn nắm giữ tối thiểu

1.10

7.2

Các quy định khác

1.11

7.3

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2329/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2329/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2007
Ngày hiệu lực10/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2329/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2329/QĐ-BTC đính chính 13/2007/QĐ-BTC Mẫu bản cáo bạch Hồ sơ chào bán chứng khoán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2329/QĐ-BTC đính chính 13/2007/QĐ-BTC Mẫu bản cáo bạch Hồ sơ chào bán chứng khoán
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2329/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýĐinh Văn Nhã
     Ngày ban hành10/07/2007
     Ngày hiệu lực10/07/2007
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Chứng khoán
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2329/QĐ-BTC đính chính 13/2007/QĐ-BTC Mẫu bản cáo bạch Hồ sơ chào bán chứng khoán

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2329/QĐ-BTC đính chính 13/2007/QĐ-BTC Mẫu bản cáo bạch Hồ sơ chào bán chứng khoán

         • 10/07/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/07/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực