Quyết định 2329/QĐ-BTTTT

Nội dung toàn văn Quyết định 2329/QĐ-BTTTT 2023 chức năng Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại Hồ Chí Minh


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2329/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI NHÁNH TRUNG TÂM CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ QUỐC GIA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-BTTTT ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức trực thuộc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia xây dựng, quản lý, duy trì vận hành và khai thác hạ tầng phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ tin cậy theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giúp Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia trên địa bàn được phân công, cụ thể:

a) Tham gia thẩm tra hồ sơ và cấp chứng thư số cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy theo quy định pháp luật giao dịch điện tử;

b) Tham gia kiểm tra hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy theo quy định pháp luật giao dịch điện tử; kiểm tra các hoạt động sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam, chứng thư số nước ngoài được chấp nhận trong giao dịch quốc tế; kiểm tra các hệ thống xác thực điện tử theo quy định;

c) Phối hợp xử lý sự cố liên quan đến dịch vụ tin cậy theo quy định pháp luật giao dịch điện tử;

d) Tham gia thu thập, tổng hợp số liệu về dịch vụ tin cậy theo quy định của pháp luật giao dịch điện tử; Thu thập, đối soát số liệu thu phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số và phí, lệ phí của các dịch vụ tin cậy.

2. Giúp Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về giao dịch điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông trên địa bàn được phân công:

a) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thúc đẩy sử dụng dịch vụ tin cậy theo quy định pháp luật giao dịch điện tử;

b) Phối hợp tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về dịch vụ tin cậy theo quy định pháp luật giao dịch điện tử trên địa bàn được phân công;

c) Tham gia thu thập, tổng hợp số liệu chữ ký điện tử và xác thực điện tử, chữ ký số và của các dịch vụ tin cậy theo quy định của pháp luật giao dịch điện tử.

3. Giúp Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thực hiện nhiệm vụ quản trị và phát triển Trung tâm trên địa bàn được phân công:

a) Tổ chức, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về giao dịch điện tử;

b) Cung cấp các dịch vụ tư vấn, tuyên truyền, sự kiện truyền thông, bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ; cung cấp các dịch vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo phân cấp, ủy quyền của Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia;

c) Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi số phục vụ hoạt động của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.

4. Thực hiện nhiệm vụ quản trị nội bộ của Chi nhánh

a) Quản lý viên chức và người lao động; tài sản, hồ sơ, tài liệu, con dấu theo quy định của pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông và phân cấp của Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia;

b) Quản lý tài chính và thực hiện việc mua bán, sửa chữa, bảo trì vật tư, thiết bị theo quy định của pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông và phân cấp, ủy quyền của Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc

1. Lãnh đạo Chi nhánh:

Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh có Trưởng Chi nhánh và các Phó Trưởng Chi nhánh.

Trưởng Chi nhánh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Các Phó Trưởng Chi nhánh giúp Trưởng Chi nhánh điều hành các mặt công tác của Chi nhánh, chịu trách nhiệm trước Trưởng Chi nhánh và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức bộ máy:

- Phòng Hành chính - Kế toán;

- Phòng Thông tin - Dịch vụ;

- Phòng Thẩm tra - Kỹ thuật.

Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác giữa các phòng của Chi nhánh do Trưởng Chi nhánh xây dựng trình Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia quyết định.

3. Số lượng người làm việc của Chi nhánh do Trưởng Chi nhánh xây dựng, trình Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công an, Ngân hàng, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh;
- Cơ quan chuyên trách CNTT, CĐS thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng TTĐT của Bộ TTTT;
- Lưu: VT, TCCB, TXT(200).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2329/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2329/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(05/12/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2329/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 2329/QĐ-BTTTT 2023 chức năng Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2329/QĐ-BTTTT 2023 chức năng Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2329/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Mạnh Hùng
        Ngày ban hành24/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (05/12/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2329/QĐ-BTTTT 2023 chức năng Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2329/QĐ-BTTTT 2023 chức năng Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại Hồ Chí Minh

              • 24/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực