Quyết định 233/QĐ-UBND

Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 233/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Quận 5 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 233/QĐ-UBND

Quận 5, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN QUẬN 5 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận 5 tại Tờ trình số 93/TTr-TP ngày 12 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 5 hết hiệu lực toàn bộ năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Quận 5.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường Quận 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND.TPHCM;
- Sở Tư pháp/TP;
- Trung tâm công báo/TP;

- TT.QU-TT.UBND/Q5;
-
UBMTTQVN và các đoàn thể/Q5;
- Lưu: VT, PTP, S
. 45b

CHỦ TỊCH
Phạm Quốc Huy

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5
(Ban hành kèm theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5)

Số TT

Tên văn bản

S, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ghi chú

1

Nghị quyết

11/2006/NQ-HĐND

21/11/2006

Về công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp Phường

 

2

Nghị quyết

05/2007/NQ-HĐND

17/07/2007

Về lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010), quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của quận 5.

 

3

Nghị quyết

01/2009/NQ-HĐND

21/04/2009

Về Tổng kết hoạt động HĐND quận 5 khóa IX nhiệm kỳ 2004- 2009.

 

4

Quyết định

996/2002/QĐ-UB

26/02/2002

V/v ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng thu gom rác dân lập trên địa bàn quận.

 

5

Quyết định

2827/2002/QĐ-UB

27/06/2002

V/v ban hành quy chế Giải truyền thống nhà giáo quận 5

 

6

Quyết định

5193/2002/QĐ-UB

05/12/2002

V/v ban hành quy định tạm thời về nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ phó Tổ dân phố phụ trách công tác thanh niên.

 

7

Quyết định

6852/2002/QĐ-UB

23/12/2002

V/v ban hành quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động Q.5

 

8

Quyết định

29/2006/QĐ-UB

25/07/2006

QĐ v/v ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động của Ban Biên tập thông tin điện tquận 5

 

9

Quyết định

30/2006/QĐ-UB

12/09/2006

QĐ v/v ban hành Quy định quản lý, sử dụng mạng và các dịch vụ cơ bản trên mạng vi tính quận 5

 

10

Quyết định

31/2006/QĐ-UB

12/09/2006

QĐ v/v ban hành Quy định về trình tự giải quyết các văn bản hành chính, chế độ báo cáo của các đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường

 

11

Quyết định

32/2006/QĐ-UB

28/09/2006

QĐ về thực hiện chế độ tự, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế kinh phí hành chính đối với cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân phường

 

12

Quyết định

04/2007/QĐ-UBND

12/03/2007

Ban hành Quy chế tổ chức các cuộc họp của UBND/Q.5

 

13

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND

24/08/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận 5

 

14

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND

01/09/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 5

 

15

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND

01/09/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 5

 

16

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND

07/12/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5

 

17

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

17/12/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận 5

 

18

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND

21/01/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5

 

19

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND

05/02/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận 5

 

20

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND

05/02/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 5

 

21

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND

28/04/2010

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 5

 

22

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND

09/06/2010

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 5

 

23

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND

31/08/2010

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 5

 

24

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND

31/12/2010

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên&Môi trường quận 5

 

25

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND

23/03/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận 5

 

26

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND

07/07/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tài chính - Kế hoạch quận 5

 

27

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND

18/08/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận 5

 

28

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND

28/09/2011

Bãi bỏ văn bản do UBND quận 5 ban hành.

 

29

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND

23/12/2011

Ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 5.

 

30

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND

24/08/2012

Bãi bỏ văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

 

31

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND

28/09/2012

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn quận 5.

 

32

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND

24/12/2012

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức thuộc quận 5.

 

33

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND

07/06/2013

Bãi bỏ văn bản.

 

34

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND

13/9/2013

V/v ban hành quy chế Giải truyền thống Trần Văn Kiểu

 

35

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND

10/02/2014

Quy chế quản lý hồ sơ điện tử Cán bộ công chức - viên chức trên địa bàn Quận 5

 

36

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND

03/03/2014

Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Quận 5

 

37

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND

09/02/2015

Quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ giữa Ủy ban nhân dân Quận 5 với Hội liên hiệp phụ nữ Quận 5

 

38

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND

24/02/2015

Quy chế tổ chức, hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 5

 

39

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND

12/5/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 5

 

40

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND

05/7/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 5

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1.

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2009

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 5

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 5

19/5/2017

2.

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2010

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 5

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 5

12/7/2017

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 233/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu233/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2018
Ngày hiệu lực19/01/2018
Ngày công báo15/03/2018
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 233/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 233/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Quận 5 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 233/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Quận 5 Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu233/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýPhạm Quốc Huy
       Ngày ban hành19/01/2018
       Ngày hiệu lực19/01/2018
       Ngày công báo15/03/2018
       Số công báoSố 15
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 233/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Quận 5 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 233/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Quận 5 Hồ Chí Minh

           • 19/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2018

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực