Quyết định 2331/QĐ-UBND

Quyết định 2331/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

Quyết định 2331/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 2550/QĐ-UBND 2021 bãi bỏ thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp Thành phố Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 08/10/2021.

Nội dung toàn văn Quyết định 2331/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2331/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 11 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2767/QĐ-BNN-KTHT ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính ban hành thay thể, bị thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Quang Hoài Nam

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

1

Công nhận làng nghề

30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Chi cục Phát triển nông thôn, số 51 đường Cách mạng Tháng 8, Phường An Hòa, thành phố Cần Thơ

Không có

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn

Quyết định số 2767/QĐ-BNN-KTHT ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính ban hành thay thế, bị thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

Công nhận nghề truyền thống

30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Chi cục Phát triển nông thôn, số 51 đường Cách mạng Tháng 8, Phường An Hòa, thành phố Cần Thơ

Không có

3

Công nhận làng nghề truyền thống

30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Chi cục Phát triển nông thôn, số 51 đường Cách mạng Tháng 8, Phường An Hòa, thành phố Cần Thơ

Không có

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2331/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2331/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2018
Ngày hiệu lực11/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/10/2021
Cập nhậtTháng trước
(20/10/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2331/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2331/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2331/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2331/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrương Quang Hoài Nam
        Ngày ban hành11/09/2018
        Ngày hiệu lực11/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/10/2021
        Cập nhậtTháng trước
        (20/10/2021)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2331/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2331/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Cần Thơ