Quyết định 2332/QĐ-UBND

Quyết định 2332/QĐ-UBND năm 2017 về quy chế xét tặng Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế

Quyết định 2332/QĐ-UBND 2017 ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Du lịch Huế đã được thay thế bởi Quyết định 1271/QĐ-UBND 2019 về Quy chế xét tặng Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 25/05/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2332/QĐ-UBND 2017 ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Du lịch Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2332/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG DU LỊCH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy chế xét, tôn vinh và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế tổ chức Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Sở Du lịch;

Xét đề nghị của Sở Du lịch tỉnh tại Tờ trình số 824/TTr-SDL ngày 27 tháng 9 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Các Thành viên BCĐ phát triển Du lịch;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- VP: CVP, PCVP Đ.T.Vinh;
- Lưu: VT, DL.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Dung

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG DU LỊCH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số
2332/QĐ-UBND, ngày 09/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thưởng du lịch Thừa Thiên Huế

Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Giải thưởng) là giải thưởng do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định tặng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các hoạt động kinh doanh ở lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định trình tự thủ tục, tiêu chí xét tặng và trao Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

2. Quy chế này áp dụng đối với:

a. Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ đăng ký tham gia Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế;

b. Cơ quan chỉ đạo và tổ chức Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Mục đích, ý nghĩa của Giải thưởng

1. Lựa chọn, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Thừa Thiên Huế, góp phần khẳng định vị trí của ngành Du lịch trong nền kinh tế của tỉnh;

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm du lịch, nâng cao tính chuyên nghiệp của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế, thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm du lịch để thúc đẩy du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh;

3. Góp phần nâng cao hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trên trường quốc tế;

4. Tạo điều kiện thuận lợi để khách du lịch lựa chọn sử dụng dịch vụ du lịch có thương hiệu và chất lượng tốt nhất.

Điều 4. Tổ chức, cá nhân đăng ký tham dự xét thưởng

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ được đăng ký tham dự Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế bao gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hoạt động kinh doanh lưu trú, lữ hành, vận chuyển du lịch, các tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch - nghỉ dưỡng, điểm du lịch, cơ sở mua sắm, nhà hàng và các cơ sở dịch vụ du lịch đi kèm khác.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về du lịch và các quy định khác của pháp luật có liên quan không được xem xét giới thiệu, đăng ký để xét thưởng.

Điều 5. Cơ cấu giải thưởng

1. Cơ cấu giải thưởng trong từng lĩnh vực:

a) Cơ sở lưu trú du lịch:

- Giải thưởng khách sạn 5 sao hàng đầu Thừa Thiên Huế;

- Giải thưởng khách sạn 4 sao hàng đầu Thừa Thiên Huế;

- Giải thưởng khách sạn 3 sao hàng đầu Thừa Thiên Huế.

b) Lữ hành

- Giải thưởng đơn vị lữ hành hàng đầu của tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Giải thưởng đơn vị lữ hành đưa khách đến Thừa Thiên Huế nhiều nhất.

c) Giải thưng đơn vị vận chuyển hàng đầu tỉnh Thừa Thiên Huế.

d) Khu du lịch - nghỉ dưỡng hàng đu tỉnh Thừa Thiên Huế.

đ) Dịch vụ ăn ung hàng đầu tỉnh Thừa Thiên Huế.

e) Dịch vụ mua sắm hàng đầu tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Các quy định về cơ cấu giải thưởng sẽ được thay đổi, bổ sung khi cần thiết để phù hợp với điều kiện thực tế và mục đích của việc xét thưởng. Việc thay đổi sẽ do Sở Du lịch đề xuất và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHÍ VÀ HÌNH THỨC GIẢI THƯỞNG

Điều 6. Điều kiện đăng ký tham dự xét thưởng

1. Có thời gian hoạt động chính thức từ 02 năm trở lên;

2. Kinh doanh đạt hiệu quả; kết quả kinh doanh đảm bảo năm sau cao hơn năm trước; chất lượng dịch vụ tốt;

3. Tham gia đóng góp tích cực cho ngành du lịch địa phương nói riêng và cả nước nói chung; tích cực xây dựng và phát triển quảng bá thương hiệu doanh nghiệp; đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động; có nhiều đóng góp cho công tác phúc lợi xã hội;

4. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng tổ chức, loại hình kinh doanh; đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; an toàn về tài sản và tính mạng cho khách sử dụng dịch vụ; đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội; đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh;

5. Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Tiêu chí xét thưởng

1. Tiêu chí cơ bản:

a. Kết quả kinh doanh: Tổng doanh thu, lợi nhuận;

b. Tình hình nộp ngân sách nhà nước: Các nghĩa vụ về tài chính, thuế theo quy định pháp luật;

c. Giải quyết việc làm; chế độ tiền lương, thu nhập cho người lao động;

d. Tình hình chấp hành các quy định, chế độ, chính sách của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh;

đ. Tác động đến môi trường, xã hội;

e. Không bị khiếu nại, khiếu kiện của người tiêu dùng, du khách.

2. Các tiêu chí khuyến khích:

a. Phúc lợi xã hội; Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, cứu trợ,...

b. Tham gia tích cực vào các hoạt động của ngành (các sự kiện đã tham dự trong năm và qui mô của sự tham gia);

c. Đầu tư trong việc thực hiện quảng bá giới thiệu thương hiệu của đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng;

d. Đạt các giải thưởng của ngành du lịch (Tỉnh, Tổng cục Du lịch, quốc tế).

3. Tiêu chí cụ thể đối với từng hạng mục: Ban Tổ chức Giải thưởng căn cứ vào tình hình thực tế hằng năm sẽ quy định chi tiết tiêu chí đánh giá cũng như đưa ra phương án, cách tính điểm đối với từng tiêu chí quy định tại Điều này cho phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng hạng mục xét thưng.

Điều 8. Nguyên tắc xét thưởng

1. Việc đăng ký tham dự Giải thưởng được thực hiện trên cơ sở tự nguyện;

2. Hoạt động xét và trao tặng Giải thưởng phải đảm bảo công khai, khách quan, công bằng theo phương pháp đánh giá, cho điểm trên cơ sở các tiêu chí xét thưng quy định tại Điều 7 của Quy chế này.

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Lập hồ sơ đề nghị xét duyệt không trung thực;

2. Không tuân theo thủ tục quy định, gây khó khăn hoặc đặt ra các thủ tục phức tạp trong quá trình tổ chức Giải thưởng;

3. Huy động kinh phí dưới mọi hình thức đối với doanh nghiệp trong quá trình tham gia giới thiệu, xét thưởng;

4. Lợi dụng Giải thưởng đã được trao để có hành vi vi phạm pháp luật, trục lợi bất chính;

5. Các hành vi vi phạm Quy chế này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 10. Hình thức giải thưởng

1. Giấy chứng nhận Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế;

2. Kỷ niệm chương và quà tặng.

Điều 11. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế

1. Các tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng được hưởng các quyền lợi như sau:

a. Được trao giấy chứng nhận, kỷ niệm chương và quà tặng;

b. Được quyền sử dụng, khai thác thương mại biểu trưng của Giải thưởng trong các hoạt động kinh doanh, tiếp thị, lễ trao giải;

c. Được qung bá tên và biểu trưng của doanh nghiệp trong một năm kể từ ngày nhận giải trên các trang thông tin điện tử của ngành; được quảng bá, giới thiệu tại các sự kiện mà ngành tổ chức hoặc tham gia;

d. Được ưu tiên tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá của ngành;

đ. Được hưởng một số quyền và lợi ích khác theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các bài học kinh nghiệm, giữ gìn và phát huy thành tích đã đạt được.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ KINH PHÍ GIẢI THƯỞNG

Điều 12. Trình tự, thủ tục xét thưởng

1. Hồ sơ đăng ký:

a. Căn cứ vào cơ cấu Giải thưởng và tiêu chí xét thưởng đối với từng lĩnh vực, Ban Tổ chức sẽ lập hồ sơ đăng ký công bố kèm Kế hoạch tổ chức giải thưởng hàng năm để các tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký tham gia;

b. Các tổ chức, cá nhân tham gia xét thưởng lập hồ sơ đăng ký (theo mẫu của Ban Tổ chức) và gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện về Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế;

Ngoài ra, phải cung cấp thêm bản sao chứng thực các Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; bản kê khai nộp thuế có xác nhận của nơi đăng ký nộp thuế; bản sao các giải thưởng đạt được trong năm xét thưng và một số văn bản khác trong trường hợp Ban Tổ chức có yêu cầu bằng văn bản.

2. Tổ chức bình xét, đánh giá, xếp hạng:

a. Ban Tổ chức xem xét các hồ sơ đăng ký và đánh giá, tính điểm cho từng hồ sơ tham dự dựa trên các tiêu chí quy định. Các hồ sơ đạt giải là hồ sơ được xếp theo thứ tự điểm từ cao đến thấp.

b. Trường hợp có nhiều hồ sơ trong cùng một hạng mục xét chọn có sổ điểm bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ chọn hồ sơ có số tiền nộp ngân sách nhà nước lớn hơn.

Điều 13. Tổ chức lễ công bố và trao giải

1. Kết quả xét chọn Giải thưởng được thông báo công khai trên các trang thông tin điện tử của ngành và tại Sở Du lịch trong vòng 30 ngày, sau 30 ngày nếu không nhận được tcáo, khiếu nại thì Ban Tổ chức phải ban hành Quyết định trao giải cho các tổ chức, cá nhân đoạt giải;

2. Ban Tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức Lễ vinh danh và trao giải. Ngày chính thức sẽ được Ban tổ chức công bố trước khi tổ chức ít nhất 15 ngày.

Điều 14. Kinh phí tổ chức

1. Kinh phí tổ chức Giải thưởng do ngân sách nhà nước cấp và từ các nguồn xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật và không vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Quy chế này.

2. Kinh phí quy định tại Khoản 1 Điều này được quản lý theo đúng quy định của pháp luật và được sử dụng công khai cho việc tổ chức Giải thưởng và các hoạt động khác có liên quan.

Chương IV

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 15. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Các tổ chức, cá nhân có quyền tcáo, khiếu nại về kết quả xét thưởng và những hành vi vi phạm trong quá trình tổ chức xét tặng Giải thưởng theo quy định của pháp luật;

2. Ban Tổ chức có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét tặng Giải thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Xử lý vi phạm

1. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm Quy chế này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật;

2. Tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng phải đảm bảo duy trì các tiêu chí đạt được và các tiêu chí căn bản, nếu bị phát hiện có hành vi gian lận trong quá trình tham dự Giải thưởng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Giải thưởng thì căn cứ vào mức độ vi phạm, Ban Tổ chức Giải thưởng thu hồi Giải thưởng đã trao tặng;

3. Việc thu hồi giải thưởng được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Sở Du lịch chịu trách nhiệm:

- Xây dựng Kế hoạch xét thưởng hằng năm và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng; tham mưu Ban Tổ chức Giải thưởng quy định chi tiết tiêu chí đánh giá, phương án, cách tính điểm đối với từng tiêu chí phù hợp với từng lĩnh vực xét thưởng; tham mưu thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng.

- Chủ trì, phối hợp với ngành, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện đảm bảo các nội dung quy định tại Quy chế này.

2. Ban Tổ chức Giải thưởng có trách nhiệm: ban hành tiêu chí đánh giá, hướng dẫn việc xét chọn; quy định mẫu giấy chứng nhận, mẫu kỷ niệm chương; hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký; thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng; tổ chức Lễ công bố và trao giải.

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Sở Du lịch, Ban Tổ chức Giải thưởng và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2332/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2332/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2017
Ngày hiệu lực09/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/05/2019
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2332/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2332/QĐ-UBND 2017 ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Du lịch Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2332/QĐ-UBND 2017 ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Du lịch Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2332/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành09/10/2017
        Ngày hiệu lực09/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/05/2019
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2332/QĐ-UBND 2017 ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Du lịch Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2332/QĐ-UBND 2017 ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Du lịch Huế