Quyết định 2332/QĐ-UBND

Quyết định 2332/QĐ-UBND năm 2017 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc quyền quản lý và giải quyết của ngành ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước tại Trung tâm hành chính công

Quyết định 2332/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục quyền quản lý ngành ngoại vụ Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 2171/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính hành chính công Sở Ngoại vụ Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 17/10/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2332/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục quyền quản lý ngành ngoại vụ Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2332/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH NGOẠI VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 08/6/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực;

Căn cứ Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 154/TTr-SNgV ngày 04/7/2017; ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 243/STP-KSTTHC ngày 03/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh (kèm theo danh mục thủ tục hành chính).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm Hành chính công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm HCC;
- Như Điều 3;
- LĐVP;
- Lưu: VT, P.NC, QD04-17, D05/9

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Phần I

DANH MỤC

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

SỐ TT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Trang

Lĩnh vực Lãnh sự

1

T-BPC-283785-TT

Thủ tục xin cấp hộ chiếu ngoại giao

 

2

T-BPC-283786-TT

Thủ tục xin cấp hộ chiếu công vụ

 

3

T-BPC-283787-TT

Thủ tục xin gia hạn, sửa đổi, cấp lại hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ

 

4

T-BPC-283788-TT

Thủ tục xin đi công tác, học tập, du lịch nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2332/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2332/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2017
Ngày hiệu lực20/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/10/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2332/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2332/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục quyền quản lý ngành ngoại vụ Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2332/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục quyền quản lý ngành ngoại vụ Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2332/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành20/09/2017
       Ngày hiệu lực20/09/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/10/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2332/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục quyền quản lý ngành ngoại vụ Bình Phước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2332/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục quyền quản lý ngành ngoại vụ Bình Phước