Quyết định 2336/2015/QĐ-UBND

Quyết định 2336/2015/QĐ-UBND Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 2336/2015/QĐ-UBND phản biện giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học Quảng Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2336/2015/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Xét đề nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tại văn bản số 06/TTr-LHH ngày 20/7/2015; Văn bản số 706/STP-XD&TDTHPL ngày 01/4/2015 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh”.

Điều 2. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (báo cáo);
- CT,P1 UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Báo QN, Đài PTTH QN, Cổng thông tin ĐT;
- V0,V4, NLN1,NC
- Lưu:VT,NLN1 (45b-QĐ 74)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

QUY ĐỊNH

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2336/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Liên hiệp Hội Quảng Ninh) đối với các vấn đề về chiến lược, chủ trương, chính sách quan trọng của tỉnh và các chủ trương, cơ chế, chính sách quan trọng, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án lớn của tỉnh liên quan đến khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức (sau đây gọi chung là Đề án).

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với cơ quan thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; cơ quan giao nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội; cơ quan, đơn vị đề nghị tư vấn, phản biện, giám định xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ, khái niệm sau đây được hiểu như sau:

1. Tư vấn là hoạt động cung cấp tri thức, kinh nghiệm, thông tin, tư liệu cùng với sự phân tích, đánh giá, kiến nghị, đề xuất cho cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền.

2. Phản biện là hoạt động đưa ra nhận xét, đánh giá, phê bình và các khuyến nghị về sự phù hợp của nội dung đề án với mục tiêu và các điều kiện đã quy định hoặc thực trạng đặt ra.

3. Giám định xã hội là hoạt động xác định tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi của đề án hoặc một vấn đề, một sự việc cụ thể.

4. Tọa đàm tư vấn, phản biện và giám định xã hội là hình thức họp nhóm các chuyên gia để cùng trao đổi về một hoặc một số vấn đề theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh quyết định.

5. Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội là hình thức họp rộng rãi để trao đổi ý kiến nhằm mục đích đưa ra báo cáo tổng hợp kết quả về một hoặc một số vấn đề.

6. Đề tài tư vấn, phản biện và giám định xã hội là hình thức tổ chức nghiên cứu các vấn đề để đưa ra các kết luận, kiến nghị phục vụ cho việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

7. Đề án tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội bao gồm nhiều đề tài tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm nghiên cứu các vấn đề có quy mô lớn, đa ngành, đa lĩnh vực.

8. Báo cáo kết quả nhiệm vụ là kết quả đầu ra của các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội được tổ chức dưới các hình thức hội thảo, đề tài, đề án.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội phải tuân thủ các quy định của pháp luật, có cơ sở khoa học, thực tiễn, đảm bảo tính trung thực, khách quan, chính xác và hiệu quả.

2. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội không thay thế công việc tư vấn, thẩm định, giám định của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức tư vấn hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ quan thực hiện, cơ quan giao nhiệm vụ, cơ quan đề nghị tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan giao nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

2. Các Sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan là cơ quan đề nghị tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

3. Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh là cơ quan tổ chức, thực hiện, đề xuất nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

4. Cơ quan giao nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; cơ quan đề nghị tư vấn, phản biện và giám định xã hội, sau đây gọi chung là cơ quan lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Điều 5. Mục đích, tính chất, yêu cầu hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

1. Mục đích.

a) Tham mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề lớn, quan trọng về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

b) Cung cấp cho các cơ quan lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội có thêm cơ sở, luận cứ khoa học mang tính độc lập, khách quan khi đề xuất, quyết định phê duyệt, thực hiện các đề án; hoặc đánh giá kết quả thực hiện đề án sau một giai đoạn thực hiện.

c) Chủ động tham gia xây dựng, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức.

d) Tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; nâng cao năng lực và vị thế của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các Hội thành viên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề của thực tiễn phát sinh ở các ngành, địa phương trong tỉnh.

2. Tính chất.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là hoạt động mang tính độc lập, khách quan, không vì mục đích lợi nhuận.

3. Yêu cầu.

a) Có cơ sở khoa học, thực tiễn và có tính chuyên môn cao.

b) Độc lập, khách quan, trung thực.

c) Có tính thuyết phục cao (bao gồm cả sự cấp thiết đối với xã hội, tính khả thi của đề xuất, kiến nghị và hiệu quả kinh tế xã hội).

d) Động cơ và thái độ xây dựng thể hiện được ý thức, trách nhiệm của đội ngũ trí thức tham gia đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển bền vững kinh tế xã hội của địa phương.

Điều 6. Mức độ tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Cung cấp, chia sẻ thông tin để cơ quan, tổ chức yêu cầu tham khảo về nội dung hoặc phương pháp tiếp cận, nguồn tư liệu, nguồn chuyên gia,...

2. Cho ý kiến nhận xét, đánh giá, phản biện một văn bản, vấn đề, đề án được yêu cầu.

3. Cho kết luận giám định xã hội một vụ việc, đề án khi được yêu cầu, đề nghị, đề xuất.

4. Phân tích, đánh giá và đưa ra các ý kiến nhận xét, bình luận hoặc kiến nghị hướng nghiên cứu nhằm góp phần xây dựng, hoàn thiện hoặc bổ sung, sửa đổi từng phần hoặc toàn bộ đề án.

5. Phân tích, đánh giá nghiên cứu toàn diện và đưa ra kiến nghị về giải pháp hoặc phương án bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế từng phần hoặc toàn bộ đề án.

6. Tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về những cơ chế, chính sách, sáng kiến, giải pháp,... đặc biệt là về các vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 7. Loại đề án lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Đề án cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Quảng Ninh:

a) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

b) Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm.

c) Các dự án có tính chất nhạy cảm về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, cảnh quan, môi trường, khu dân cư tập trung, lao động, việc làm, xóa đói, giảm nghèo và an sinh xã hội.

d) Các dự án do các doanh nghiệp xin phép đầu tư trên địa bàn tỉnh có khả năng tác động lớn đến văn hóa, cảnh quan, môi trường; sử dụng diện tích đất có ảnh hưởng lớn đến dân cư và an sinh xã hội.

e) Các chủ trương, cơ chế, chính sách quan trọng, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án lớn của tỉnh liên quan đến khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức.

2. Đề án do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

3. Các đề án không quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, do Liên hiệp Hội Quảng Ninh và các Hội thành viên đề xuất tư vấn, phản biện và giám định xã hội, được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

4. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Quảng Ninh và các Hội thành viên đối với các đề án không quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Điều 8. Quy trình thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Các cơ quan, đơn vị lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Quảng Ninh đối với các đề án quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 7 Quy định này thuộc thẩm quyền quyết định của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, thực hiện theo quy định của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Các cơ quan, đơn vị lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Quảng Ninh đối với các đề án quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 7 Quy định này thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện như sau:

a) Các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ tính chất và nội dung của từng đề án, đề xuất nội dung cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội với Liên hiệp Hội Quảng Ninh;

b) Hàng năm, trên cơ sở đề xuất của các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan, Liên hiệp Hội Quảng Ninh tổng hợp, báo cáo Sở Kế

hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

c) Căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để Liên hiệp Hội Quảng Ninh triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành;

d) Các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan, phối hợp với Liên hiệp Hội Quảng Ninh tổ chức triển khai thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đúng quy định.

3. Đối với các đề án không quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 7 của Quy định này, Liên hiệp Hội Quảng Ninh và các Hội thành viên xây dựng báo cáo đề xuất tư vấn, phản biện và giám định xã hội, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và làm đầu mối phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 9. Phương thức thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Quảng Ninh được thực hiện theo các phương thức sau:

1. Liên hiệp Hội Quảng Ninh tổ chức, thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các đề án theo yêu cầu của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong trường hợp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản giao nhiệm vụ cho Liên hiệp Hội Quảng Ninh thực hiện.

2. Liên hiệp Hội Quảng Ninh tổ chức, thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các đề án theo đề nghị bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

3. Liên hiệp Hội Quảng Ninh và các Hội thành viên chủ động có văn bản đề xuất tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các đề án khác, ngoài các đề án nêu tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 7 của Quy định này.

4. Trường hợp cơ quan lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội giao đích danh cho một cá nhân thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội, thì cá nhân đó tự chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung, kết quả thực hiện. Các kết luận, ý kiến, báo cáo cần ghi rõ tên của cá nhân, không được nhân danh Liên hiệp Hội Quảng Ninh.

Điều 10. Thời điểm, thời gian thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

1. Thời điểm tư vấn, phản biện được thực hiện trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt đề án.

2. Thời điểm giám định xã hội được tiến hành khi có yêu cầu của cơ quan lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội tại Khoản 4 Điều 4 của Quy định này hoặc khi đề xuất giám định xã hội của Liên hiệp Hội Quảng Ninh được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, chấp thuận.

3. Thời gian tư vấn, phản biện và giám định xã hội do cơ quan giao nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội ấn định đảm bảo khả năng thực hiện của Liên hiệp Hội Quảng Ninh hoặc do cơ quan đề nghị tư vấn, phản biện và giám định xã hội thống nhất với Liên hiệp Hội Quảng Ninh. Trong quá trình tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp Hội Quảng Ninh không được làm ảnh hưởng đến thời gian, tiến độ xây dựng, thẩm định, phê duyệt hoặc thực hiện đề án.

4. Báo cáo kết quả tư vấn, phản biện xã hội đề án phải gửi cơ quan lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội, trước khi trình cơ quan thẩm quyền trước khi phê duyệt đề án.

Điều 11. Nội dung, hình thức tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Nội dung tư vấn, phản biện và giám định xã hội

a) Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho Liên hiệp Hội Quảng Ninh tư vấn, phản biện và giám định xã hội:

Liên hiệp Hội Quảng Ninh có trách nhiệm tổ chức, thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Trường hợp cơ quan, đơn vị đề nghị Liên hiệp Hội Quảng Ninh tư vấn, phản biện và giám định xã hội:

Hai bên phải có hợp đồng gồm các nội dung:

- Bối cảnh của đề án, chương trình

- Mục tiêu của đề án, chương trình

- Phạm vi tư vấn, phản biện và giám định xã hội

- Các kết quả phải đạt được, các tiêu chí để đánh giá kết quả

- Thời gian thực hiện

- Các thông tin được yêu cầu cung cấp và bảo mật (nếu thấy cần thiết); các điều kiện (về quan hệ, chi phí, trang thiết bị...) do cơ quan, đơn vị đề nghị bảo đảm.

c) Trường hợp Liên hiệp Hội Quảng Ninh và các Hội thành viên đề xuất tư vấn, phản biện và giám định xã hội:

Liên hiệp Hội Quảng Ninh và các Hội thành viên xác định nội dung, phạm vi tư vấn, phản biện và giám định xã hội, gửi đề xuất đến cơ quan chủ trì đề án để đề nghị thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Khi được cơ quan, đơn vị đó chấp thuận, Liên hiệp Hội Quảng Ninh và các Hội thành viên tiến hành hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với đề án.

d) Nội dung chính của tư vấn, phản biện xã hội

- Cơ sở khoa học và căn cứ thực tiễn của đề án

- Những mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn

- Các thông tin trong nước, ngoài nước liên quan có so sánh đối chiếu

- Các nhiệm vụ và giải pháp đột phá

- Các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện.

e) Nội dung chính của giám định xã hội

- Các phương pháp giám định đã sử dụng

- Các kết quả của đề án theo các kênh thông tin...

- Các thông tin liên quan về kết quả trong nước, trong tỉnh cần so sánh...

- Phân tích các yếu tố điều kiện (khách quan, chủ quan) tác động đến kết quả thực hiện đề án.

- Đánh giá mức độ thành công, chưa thành công.

- Xác định các nguyên nhân thành công, chưa thành công.

- Kiến nghị, đề xuất.

2. Hình thức tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Quảng Ninh có các hình thức sau:

a) Giới thiệu chuyên gia tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hoặc giám định, giám sát theo yêu cầu của Mặt trận Tổ quốc, HĐND và UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến chuyên gia về các vấn đề cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

c) Tổ chức nghiên cứu các vấn đề phục vụ cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, dưới dạng đề tài tư vấn, phản biện và giám định xã hội hoặc đề án tư vấn, phản biện và giám định xã hội (gồm nhiều đề tài).

d) Tổ chức diễn đàn khoa học và công nghệ hoạt động định kỳ, theo chuyên đề.

e) Trực tiếp chủ trì hoặc tham gia vào các bước trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề án kinh tế xã hội liên quan đến khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức.

f) Hình thức khác phù hợp quy định pháp luật.

Điều 12. Trình tự thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Trong quá trình thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tuy từng trường hợp cụ thể, Liên hiệp Hội Quảng Ninh được áp dụng các hình thức và phương pháp phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra, cụ thể như sau:

1. Đối với các đề án quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 Quy định này

Quá trình thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội được tiến hành theo trình tự sau đây:

a) Làm rõ phạm vi, nội dung, kết quả phải đạt được của nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội, thời hạn và các điều kiện đảm bảo. Bao gồm:

- Bối cảnh của đề án;

- Mục tiêu của đề án;

- Phạm vi của nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội;

- Các kết quả phải đạt được, các tiêu chí để đánh giá kết quả;

- Thời gian thực hiện;

- Các thông tin sẽ được cung cấp và yêu cầu bảo mật (nếu cần thiết);

- Các điều kiện (về tài liệu liên quan, chi phí, trang thiết bị...) do cơ quan, đơn vị lấy ý kiến tư vấn, phản biện, giám định xã hội phải bảo đảm.

b) Nghiên cứu sơ bộ, xác định các loại kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần có của cơ quan, đơn vị và của nhóm chuyên gia thực hiện.

c) Huy động và lựa chọn nhóm chuyên gia thực hiện gồm trưởng nhóm hoặc chủ nhiệm đề án, các chuyên gia, cán bộ giúp việc).

d) Lập kế hoạch thực hiện, trong đó xác định rõ các nội dung yêu cầu nghiên cứu, trách nhiệm và nhiệm vụ từng chuyên gia, yêu cầu về chất lượng, thời hạn, các biện pháp hỗ trợ, theo dõi tiến độ và các biện pháp dự phòng trong trường hợp đột xuất.

đ) Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

e) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm để góp ý, bổ sung, hoàn thiện kết quả của nhóm nghiên cứu.

g) Tổng hợp kết quả, đề xuất, kiến nghị.

h) Gửi kết quả tư vấn, phản biện, giám định xã hội cho cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

2. Trường hợp các hội thành viên chủ động đề xuất nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội

Quá trình thực hiện theo trình tự sau:

a) Thu thập và xử lý sơ bộ các thông tin liên quan đến nhiệm vụ.

b) Xác định các loại vấn đề, phạm vi và nội dung công việc mà hội thành viên thấy cần thiết và có thể tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội

c) Gửi nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội đến các tổ chức hữu quan.

Khi nhiệm vụ được các tổ chức hữu quan chấp thuận, việc thực hiện được tiến hành theo trình tự quy định tại Khoản 1 Điều 12 Quy định này.

3. Trường hợp góp ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Trình tự thực hiện tương tự như đối với trường hợp nêu tại Khoản 1 Điều 12 Quy định này. Trong trường hợp văn bản dự thảo không quá nhiều vấn đề và không quá phức tạp, áp dụng trình tự dưới đây:

a) Nghiên cứu sơ bộ nội dung các vấn đề, đối tượng điều chỉnh của các văn bản; tính toán thời gian tối thiểu cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp thời gian quy định quá ít, cần làm việc với cơ quan lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội để xác định lại thời gian và các điều kiện cần thiết để thực hiện. Trong trường hợp không đảm bảo các yêu cầu trên thì có thể từ chối thực hiện.

b) Xác định các đơn vị và cá nhân chuyên gia thích hợp để giao nhiệm vụ.

c) Gửi dự thảo đến các chuyên gia kèm theo yêu cầu nghiên cứu và đánh giá, nhận xét bằng văn bản cũng như thời gian cần nộp.

d) Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về các nội dung của dự thảo văn bản.

đ) Tổng hợp các ý kiến lập thành báo cáo hoặc khuyến nghị gửi đến các tổ chức hữu quan, trong đó cần nêu rõ:

- Luận cứ các ý kiến chính thức;

- Các vấn đề chưa đủ thông tin, điều kiện để đánh giá, nhận xét hoặc kết luận;

- Các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu;

- Kết luận, kiến nghị.

4. Trường hợp yêu cầu tư vấn, phản biện, giám định xã hội được cơ quan ngoài hội thành viên giao cho đích danh một cá nhân hoặc nhóm chuyên gia của hội thành viên.

Trong trường hợp này, các cá nhân tự thực hiện nhiệm vụ được giao, tự chịu trách nhiệm về nội dung và kết quả hoạt động của mình; các ý kiến, kết luận, báo cáo cần ghi rõ họ tên của từng chuyên gia cụ thể, không nhân danh và không nhất thiết phản ánh ý kiến của hội thành viên.

5. Đối với các đề án ( không thuộc diện quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 Quy định này) do cơ quan, đơn vị, cá nhân đặt hàng

Thực hiện trên cơ sở hợp đồng theo quy định của pháp luật

Điều 13. Yêu cầu về nội dung báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Có cơ sở khoa học, thực tiễn, độc lập, khách quan nhằm giúp các cơ quan được tư vấn, phản biện và giám định xã hội có thêm thông tin và căn cứ trong việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án.

2. Đề xuất những giải pháp, kiến nghị góp phần bảo đảm tính khả thi của đề án.

Điều 14. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Nguyên tắc xác định kinh phí hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội là không vì lợi nhuận; đảm bảo bù đắp các chi phí phục vụ trực tiếp cho các hoạt động này.

2. Đối với các đề án do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh có yêu cầu thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội thì Liên hiệp Hội Quảng Ninh sử dụng nguồn kinh phí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan cho hoạt động tư vấn, phản biện giám định xã hội để thực hiện.

3. Đối với các đề án do các tổ chức, cơ quan, đơn vị đề nghị thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội, kinh phí thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội được thực hiện trên cơ sở hợp đồng do hai bên thỏa thuận, phù hợp với quy định của Nhà nước và sử dụng kinh phí của dự án để thanh toán cho Liên hiệp Hội Quảng Ninh theo hợp đồng. Trường hợp các đề án không được bố trí nguồn kinh phí riêng cho hoạt động tư vấn, phản biện giám định xã hội thì được sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan đề nghị, thanh toán trực tiếp cho Liên hiệp Hội Quảng Ninh theo hợp đồng.

4. Việc lập dự toán, cấp phát và quyết toán kinh phí, nội dung, mức chi cụ thể cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được thực hiện theo Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và theo các quy định hiện hành khác của Nhà nước.

5. Hàng năm Liên hiệp Hội Quảng Ninh, căn cứ vào nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội được cơ quan có thẩm quyền giao; nội dung, mức chi theo quy định, lập dự toán ngân sách để chi cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội và tổng hợp chung vào dự toán của đơn vị trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Chủ động lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đối với các đề án thuộc thẩm quyền.

2. Cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tư liệu cần thiết, tài liệu liên quan, đảm bảo về thời gian, kinh phí và sử dụng cơ sở vật chất (trên cơ sở thỏa thuận trước) cho Liên hiệp Hội Quảng Ninh.

3. Phối hợp, hỗ trợ Liên hiệp Hội Quảng Ninh trong quá trình tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với đề án.

4. Tiếp nhận, nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất trong văn bản tư vấn, phản biện và giám định xã hội để hoàn thiện đề án; trả lời các ý kiến không tán thành.

5. Chi trả chi phí tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Điều 16. Trách nhiệm của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai, thực hiện quy định này;

2. Tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh;

3. Hàng năm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt danh sách các đề án bắt buộc phải có tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Quảng Ninh;

4. Xây dựng chương trình, kế hoạch tư vấn, phản biện và giám định xã hội hàng năm;

5. Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất các đề án cần được tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Quảng Ninh

6. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

7. Tăng cường cán bộ có năng lực để quản lý, theo dõi, điều phối, tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

8. Ký kết phối hợp hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức hội, cơ quan, đơn vị có liên quan.

9. Tập hợp đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh, ở nước ngoài có đủ trình độ, đủ năng lực đã được đánh giá qua thực tế, phù hợp đảm bảo đáp ứng các yêu cầu hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

10. Lập dự toán kinh phí đối với các đề án cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Quảng Ninh do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ.

11. Tổ chức hoặc trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội khi được giao, được đề nghị và khi đề xuất.

12. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các hội thành viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

13. Xây dựng, cập nhật, bổ sung cơ sở dữ liệu, phân loại chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý theo các lĩnh vực chuyên môn để tư vấn, phản biện và giám định xã hội bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

14. Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội ( văn bản pháp quy, dự án quy hoạch phát triển, tài liệu tham khảo chuyên ngành,...)

15. Đảm bảo yêu cầu về nội dung, tiến độ thực hiện và tính độc lập, khách quan, trung thực, khoa học của nội dung báo cáo kết quả và chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung tư vấn, phản biện, giám định xã hội và những ý kiến do Liên hiệp Hội Quảng Ninh đề xuất.

16. Quản lý, bảo mật (nếu có yêu cầu) các hồ sơ, tư liệu của đề án được cung cấp, bảo quản các phương tiện kỹ thuật (nếu được giao sử dụng) và hoàn trả sau khi hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu.

17. Định kỳ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Quảng Ninh, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 17. Trách nhiệm của các hội và tổ chức thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

1. Tổ chức, thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội khi được cơ quan có thẩm quyền giao; Liên hiệp Hội Quảng Ninh phân công; các cơ quan, đơn vị có liên quan đề nghị; hoặc đề xuất tư vấn, phản biện và giám định xã hội của hội, đơn vị mình được chấp nhận.

2. Lựa chọn và giới thiệu chuyên gia có năng lực thực sự, cung cấp thông tin trong phạm vi khả năng của mình (khi được yêu cầu) để hỗ trợ công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Quảng Ninh

3. Đảm bảo yêu cầu về nội dung, tiến độ thực hiện và tính độc lập, khách quan, trung thực, khoa học của nội dung báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với đề án.

4. Chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội của đề án và về những ý kiến do hội, đơn vị đề xuất.

5. Quản lý, bảo mật (nếu có yêu cầu) hồ sơ, tài liệu của các đề án lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội; bảo quản các phương tiện, kỹ thuật (nếu được giao) và hoàn trả sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 18. Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

1. Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm:

a) Vào quý III, hàng năm phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan có liên quan xác định, đề xuất các đề án cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

b) Phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp Hội Quảng Ninh trong quá trình triển khai thực hiện quy định này và thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với đề án.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm:

a) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, bố trí kinh phí tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các đề án do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Liên hiệp Hội Quảng Ninh thực hiện.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí tư vấn, phản biện và giám định xã hội đảm bảo đúng mục đích, có hiệu quả.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt danh sách các đề án bắt buộc phải có tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Quảng Ninh.

Điều 19. Điều khoản thi hành

1. Khi xây dựng các đề án thuộc đối tượng bắt buộc phải có tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan phải xây dựng hạng mục kinh phí chi cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

2. Báo cáo kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội được tập hợp trong hồ sơ đề án, dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

3. Hàng năm Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hạng mục tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, dự án, đề án bắt buộc phải có tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

4. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2336/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2336/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2015
Ngày hiệu lực20/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2336/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2336/2015/QĐ-UBND phản biện giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2336/2015/QĐ-UBND phản biện giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2336/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýĐặng Huy Hậu
        Ngày ban hành10/08/2015
        Ngày hiệu lực20/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2336/2015/QĐ-UBND phản biện giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2336/2015/QĐ-UBND phản biện giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học Quảng Ninh

            • 10/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực