Quyết định 2366/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 2366/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 phê duyệt Đề án thành lập Khoa Sư phạm Dạy nghề thuộc Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2336/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt Đề án thành lập Khoa Sư phạm Dạy nghề


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2366/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP KHOA SƯ PHẠM DẠY NGHỀ THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc tại Tờ trình số 500/TTr-CĐNĐB-TCHC ngày 22/8/2012 xin phê duyệt Đ án thành lập Khoa Sư phạm Dạy nghề;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đán thành lập Khoa sư phạm Dạy nghề thuộc Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc, gồm các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, hp lý về cơ cấu, chuẩn về trình độ giáo viên dạy nghề;

b) Đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên dạy nghề.

2. Mc tiêu c thể

a) Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên chưa đạt chuẩn, cấp chứng chỉ Sư phạm Dạy nghề sau khóa học cho giáo viên theo quy định;

b) Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề và kỹ năng dạy thực hành nghề cho giáo viên mới và giáo viên có nhu cầu;

c) Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học Dạy nghề vào dạy nghề ở các cấp trình độ về nội dung, chương trình dạy nghề, các phương pháp dạy nghề, sử dụng các trang thiết bị dạy nghề...;

d) Tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ quản lý đào tạo cho các trường, các trung tâm dạy nghề;

đ) Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm nghề, Kỹ năng nghề cho giáo viên dạy nghề với các nghề theo Đ án;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công theo quy định của pháp luật.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

1. Cơ cấu tổ chức

Khoa sư phạm Dạy nghề có 01 Trưởng khoa, 01 Phó Trưởng khoa, các giáo viên giảng dạy nghiệp vụ sư phạm, các giáo viên giảng dạy kỹ năng nghề (theo chế độ cơ hữu, thỉnh giảng hoặc kiêm nhiệm).

2. Chc năng, nhiệm vụ

Khoa sư phạm Dạy nghề trực thuộc Ban Giám hiệu, chủ trì và phối hp với các phòng, khoa, ban khác trong Trường thực hiện mục tiêu, nội dung bồi dưỡng giáo viên dạy nghề theo quy định của Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

III. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG

1. Cán bộ quản lý, giáo viên

Đảm bảo số lượng và tiêu chuẩn theo quy định của Luật Dạy nghề và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Chương trình

Thực hiện theo Chương trình Khung Chứng chỉ sư phạm dạy nghề quy định tại Thông tư 19/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định Chương trình Khung sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề.

3. Cơ sở vt chất

Các phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, thư viện, thiết bị dạy nghề, phòng phương pháp, phòng học ngoại ngữ, tin học có đầy đủ các trang thiết bị, không gian, ánh sáng, môi trường sư phạm phục vụ giảng dạy, học tập, thực tập và sinh hoạt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Bộ NN&PTNT (để báo cáo);
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Tổng cục Dạy nghề;
- Lưu: VT
, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng Khoa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2366/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2366/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2012
Ngày hiệu lực28/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2366/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 2336/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt Đề án thành lập Khoa Sư phạm Dạy nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2336/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt Đề án thành lập Khoa Sư phạm Dạy nghề
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2366/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Đăng Khoa
        Ngày ban hành28/09/2012
        Ngày hiệu lực28/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2336/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt Đề án thành lập Khoa Sư phạm Dạy nghề

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2336/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt Đề án thành lập Khoa Sư phạm Dạy nghề

           • 28/09/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/09/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực