Quyết định 2338/QĐ-UBND

Quyết định 2338/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 2338/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải Sở Y tế Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2338/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 1540/SYT-VP ngày 04/8/2017 kèm theo ý kiến thẩm đnh của Sở Tư pháp tại Văn bản số 468/STP-KSTT ngày 28/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 21 (hai mươi mốt) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tnh Hà Tĩnh.

(Có danh mục và nội dung TTHC kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; thay thế tất cả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dược, mỹ phẩm tại các Quyết định số: 2519/QĐ-UBND ngày 30/6/2015, 3768/QĐ-UBND ngày 29/9/2015, 1470/QĐ-UBND ngày 09/6/2016; thay thế thủ tục số thứ tự 43 tại Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 06/7/2017.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành liên quan; Giám đốc Trung tâm Hành chính công tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát T
THC, VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh ;
- Chánh VP, các PVP
UBND tỉnh ;
- Trung tâm CB - TH (đăng tải);
- Lưu: VT, NC, VX
1;
- Gửi:
+ B
n giấy: TP không nhận được VB điện tử;
+ Bản điện t
: Các thành phần khác.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Chủ tịch UBND tnh Hà Tĩnh)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, B SUNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

I. Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm

1.

Cấp Chng chỉ hành nghề dược

4 - 12

2.

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

13 - 15

3.

Cấp điều chỉnh nội dung trong Chứng chỉ hành nghề dược

16 - 18

4.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bị mất, hư hỏng; Thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược)

19 - 21

5.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh dược

22 - 24

6.

Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động

25 - 27

7.

Cấp Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc

28 - 31

8.

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc

32 - 34

9.

Điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp Giấy xác nhận

35 - 37

10.

Cấp phép nhập khẩu thuốc không vì mục đích thương mại theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 60 của Luật dược

28 - 41

11.

Cấp phép xuất khẩu đối với thuốc phải kiểm soát đặc biệt không vì mục đích thương mại quy định tại điểm a khoản 1 Điều 60 của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP

42 - 44

12.

Hồ sơ đề nghị mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất

45 - 48

13.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

49 - 51

14.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

52 - 54

15.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

55 - 57

16.

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

58 - 62

17.

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hng

63 - 65

18.

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

66 - 68

19.

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa ch của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

69 - 72

20.

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước

73 - 81

II. Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

1.

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo trong trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực; Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị thu hồi giấy phép hoạt động hoặc đình chỉ hoạt động; Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp lại giy phép hoạt động do thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn có liên quan đến dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quảng cáo

82 - 86

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2338/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2338/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2017
Ngày hiệu lực16/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2338/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2338/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải Sở Y tế Hà Tĩnh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2338/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải Sở Y tế Hà Tĩnh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2338/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
     Người kýĐặng Quốc Vinh
     Ngày ban hành16/08/2017
     Ngày hiệu lực16/08/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2338/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải Sở Y tế Hà Tĩnh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2338/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải Sở Y tế Hà Tĩnh

         • 16/08/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/08/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực