Quyết định 2339/QĐ-UBND

Quyết định 2339/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 2339/QĐ-UBND kiện toàn Đội Liên ngành phòng chống in lậu Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM Đ
NG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2339/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN ĐỘI LIÊN NGÀNH PHÒNG, CHỐNG IN LẬU TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA ngày 12 tháng 05 năm 2009 của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông về phối hợp phòng, chng in lậu;

Căn cứ Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Lâm Đồng gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông: Đội Trưởng;

2. Ông Đoàn Lê Công Nguyên - Cán bộ Đội Văn hóa Nghệ thuật, Phòng PA83 Công an tỉnh: Thành viên;

3. Ông Nguyễn Khắc Hiếu - Thanh tra viên Sở Thông tin và Truyền thông: Thành viên;

4. Ông Cao Ngọc Thạch - Chuyên viên Văn phòng Sở Công Thương: Thành viên;

5. Bà Võ Thị Thu Huê - Chuyên viên Phòng Thông tin, Báo chí, Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông: Thành viên;

6. Bà Dương Thị Thu Vân - Chuyên viên Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông: Thành viên;

7. Ông Nguyễn Như Quyền - Chuyên viên Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông: Thành viên.

Điều 2. Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung về phòng, chống in lậu trên địa bàn tỉnh.

Kinh phí hoạt động của Đội Liên ngành được cấp từ ngân sách nhà nước thông qua Sở Thông tin và Truyền thông.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Đội Liên ngành, chủ trì ban hành Quy chế hoạt động của Đội Liên ngành; Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động hàng năm cho Đội Liên ngành gửi Sở Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 04/4/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Lâm Đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Công thương; Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2339/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2339/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2016
Ngày hiệu lực27/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2339/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2339/QĐ-UBND kiện toàn Đội Liên ngành phòng chống in lậu Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2339/QĐ-UBND kiện toàn Đội Liên ngành phòng chống in lậu Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2339/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhan Văn Đa
        Ngày ban hành27/10/2016
        Ngày hiệu lực27/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2339/QĐ-UBND kiện toàn Đội Liên ngành phòng chống in lậu Lâm Đồng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2339/QĐ-UBND kiện toàn Đội Liên ngành phòng chống in lậu Lâm Đồng 2016

            • 27/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực