Quyết định 2341/QĐ-UBND

Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm; Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 2341/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính về Việc làm Sở Lao động Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2341/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VIỆC LÀM, LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 215/TTr-SLĐTBXH ngày 03/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm; Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được công bố tại Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa,

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- TT.HĐND tỉnh; Ban PC HĐND t
nh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm CNTT và DVHCCTT tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng KSTTHC, HTh.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. LĨNH VỰC VIỆC LÀM

1. Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Mã số TTHC: BLĐ-TBVXH-KHA-286310)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: BLĐ-TBVXH-KHA-286310-01)

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hin

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thi gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ.

Bộ phận Một cửa.

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn.

Phân công xử lý.

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Công chức được giao xử lý hồ sơ.

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

Dự thảo Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định (Mu số 4 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư s18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018). Trường hp không cấp Giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

02 ngày

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, xem xét ký duyệt.

Lãnh đạo phòng chuyên môn.

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở.

Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài hoặc Văn bản trả li trường hợp không cấp Giấy phép lao động.

01 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt.

Lãnh đạo Sở.

Ký duyệt văn bản.

Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài hoặc Văn bản trả lời trường hợp không cấp Giấy phép lao động.

01 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả.

Bộ phận Một cửa.

- Trả kết quả;

- Thu lệ phí cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng.

Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài hoặc Văn bản trả lời trường hợp không cấp Giấy phép lao động.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

2. Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Mã số TTHC: BLĐ-TBVXH-KHA-286311)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: BLĐ-TBVXH-KHA-286311-01)

Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thc hin

Nội dung công vic thc hin

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ.

Bộ phận Một cửa.

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hsơ và hẹn trả kết quả (Mu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn.

Phân công xử lý.

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

0,25 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Công chức được giao xử lý hồ sơ.

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

Dự thảo Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài (cấp lại) (theo Mu số 4 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018). Trường hợp không cấp lại giy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

01 ngày

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, xem xét ký duyệt.

Lãnh đạo phòng chuyên môn.

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở.

Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài (cấp lại) hoặc Văn bản trả lời trường hợp không cấp lại Giấy phép lao động.

0,75 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt.

Lãnh đạo Sở.

Ký duyệt văn bản.

Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài (cấp lại) hoặc Văn bản trả lời trường hợp không cấp lại Giấy phép lao động.

0,5 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả.

Bộ phận Một cưa.

- Trả kết quả

- Thu phí cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng.

Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài (cấp lại) hoặc Văn bản trả lời trường hợp không cấp lại Giấy phép lao động.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

3. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Mã số TTHC: BLĐ-TBVXH-KHA- 286309)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: BLĐ-TBVXH-KHA-286309-01)

Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hin

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển Phòng chuyên môn

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018)

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn.

Phân công xử lý.

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

0,25 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Công chức được giao xử lý hồ sơ.

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

Dự thảo Văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (theo Mu số 6 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018). Trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

01 ngày

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, xem xét ký duyệt.

Lãnh đạo phòng chuyên môn.

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở.

Dự thảo Văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc Văn bản trả lời không xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

0,75 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt.

Lãnh đạo Sở.

Ký duyệt văn bản.

Văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc Văn bản trả lời không xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

0,5 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả.

Bộ phận Một cửa.

Trả kết quả.

Văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc Văn bản trả lời không xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

II. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

1. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp (Mã số TTHC: BLĐ-TBVXH-KHA-286142)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: BLĐ-TBVXH-KHA-286142-01)

Thời gian giải quyết: Cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động ngay tại thời điểm nhận đủ hồ sơ hp lệ.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hin

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công vic thc hin

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ.

Bộ phận Một cửa.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả;

- Chuyển hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động đến phòng chuyên môn.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

Ngay tại thời điểm nhận đủ hồ sơ hp lệ.

 

Bước 2

Xử lý, lưu hồ sơ.

Phòng chuyên môn.

Xử lý, lưu hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đúng quy định, lưu hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì có văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2341/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2341/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2019
Ngày hiệu lực17/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2341/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2341/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính về Việc làm Sở Lao động Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2341/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính về Việc làm Sở Lao động Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2341/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành17/07/2019
        Ngày hiệu lực17/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2341/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính về Việc làm Sở Lao động Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2341/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính về Việc làm Sở Lao động Khánh Hòa

         • 17/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực