Quyết định 2343/QĐ-UBND

Quyết định 2343/QĐ-UBND năm 2016 giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định 2343/QĐ-UBND giao biên chế công chức cơ quan tổ chức hành chính An Giang 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 2572/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện An Giang 2016 và được áp dụng kể từ ngày 15/09/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 2343/QĐ-UBND giao biên chế công chức cơ quan tổ chức hành chính An Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2343/QĐ-UBND

An Giang, ngày 19 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Quyết định số 1800/QĐ-BNV ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1231/TTr-SNV ngày 11 tháng 8 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016 (Số lượng biên chế cụ thể của từng cơ quan, tổ chức như Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao trách nhiệm thực hiện:

1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

a) Bố trí công chức trong phạm vi biên chế được giao theo đúng yêu cầu vị trí việc làm và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

b) Cập nhật, bổ sung hoặc xây dựng mới (nếu chưa có) đề án tinh giản biên chế của cơ quan, tổ chức từ nay đến năm 2021, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và triển khai thực hiện tinh giản theo lộ trình hàng năm.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế công chức theo đúng quy định hiện hành.

3. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, cấp phát và quyết toán kinh phí cho các cơ quan, tổ chức theo chỉ tiêu biên chế được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2016 là: 58 biên chế (giảm 01 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2015)./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT (TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN) NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Chi cục Bảo vệ thực vật (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) năm 2016 là: 27 biên chế (giảm 02 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2015)./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CHI CỤC KIỂM LÂM (TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN) NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Chi cục Kiểm lâm (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) năm 2016 là: 47 biên chế (giảm 02 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2015)./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016 là: 41 biên chế (giảm 02 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2015)./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG) NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Chi cục Bảo vệ môi trường (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) năm 2016 là: 17 biên chế (giảm 01 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2015)./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG) NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Chi cục Quản lý đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường) năm 2016 là: 12 biên chế (giảm 02 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2015)./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016 là: 66 biên chế (giảm 02 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2015)./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2016 là: 49 biên chế (giảm 01 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2015)./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG SỞ NỘI VỤ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Sở Nội vụ năm 2016 là: 36 biên chế (giảm 03 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2015)./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG (TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ) NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Ban Thi đua - khen thưởng (trực thuộc Sở Nội vụ) năm 2016 là: 14 biên chế (giảm 01 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2015)./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG BAN TÔN GIÁO (TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ) NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Ban Tôn giáo (trực thuộc Sở Nội vụ) năm 2016 là: 15 biên chế (giảm 01 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2015)./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG SỞ CÔNG THƯƠNG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Sở Công Thương năm 2016 là: 46 biên chế (giảm 03 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2015)./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (TRỰC THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG) NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Chi cục Quản lý thị trường (trực thuộc Sở Công Thương) năm 2016 là: 130 biên chế (giảm 02 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2015)./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Sở Khoa học và Công nghệ năm 2016 là: 30 biên chế (giảm 02 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2015)./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG (TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ) NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) năm 2016 là: 18 biên chế (giảm 03 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2015)./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Sở Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2016 là: 51 biên chế (giảm 01 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2015)./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2016 là: 42 biên chế (giảm 03 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2015)./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG SỞ XÂY DỰNG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Sở Xây dựng năm 2016 là: 52 biên chế (giảm 03 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2015)./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG THANH TRA TỈNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Thanh tra tỉnh năm 2016 là: 48 biên chế (giảm 02 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2015)./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG SỞ TƯ PHÁP NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Sở Tư pháp năm 2016 là: 52 biên chế (giảm 03 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2015)./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Sở Thông tin và Truyền thông năm 2016 là: 32 biên chế (giảm 01 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2015)./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 là: 30 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG VĂN PHÒNG UBND TỈNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Văn phòng UBND tỉnh năm 2016 là: 66 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2016 là: 68 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CHI CỤC THÚ Y (TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN) NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Chi cục Thú y (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) năm 2016 là: 24 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CHI CỤC THỦY SẢN (TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN) NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Chi cục Thủy sản (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) năm 2016 là: 16 biên chế ./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CHI CỤC THỦY LỢI (TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN) NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Chi cục Thủy lợi (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)) năm 2016 là: 15 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN) NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Chi cục Phát triển nông thôn (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) năm 2016 là: 18 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN (TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN) NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) năm 2016 là: 10 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG SỞ Y TẾ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Sở Y tế năm 2016 là: 41 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM (TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ) NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (trực thuộc Sở Y tế) năm 2016 là: 13 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH (TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ) NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (trực thuộc Sở Y tế) năm 2016 là: 15 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ (TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ) NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Chi cục Văn thư - Lưu trữ (trực thuộc Sở Nội vụ) năm 2016 là: 10 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG SỞ NGOẠI VỤ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Sở Ngoại vụ năm 2016 là: 22 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG BAN DÂN TỘC NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Ban Dân tộc năm 2016 là: 17 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CHI CỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI) NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) năm 2016 là: 14 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG SỞ TÀI CHÍNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Sở Tài chính năm 2016 là: 63 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Sở Giao thông vận tải (bao gồm cả lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải ) năm 2016 là: 109 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG VĂN PHÒNG BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh năm 2016 là: 5 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên năm 2016 là: 143 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc năm 2016 là: 122 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN PHÚ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện An Phú năm 2016 là: 121 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU PHÚ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú năm 2016 là: 127 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRI TÔN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn năm 2016 là: 122 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành năm 2016 là: 127 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ TÂN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân năm 2016 là: 128 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN CHÂU NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu năm 2016 là: 121 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THOẠI SƠN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn năm 2016 là: 126 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới năm 2016 là: 132 biên chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỊNH BIÊN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số lượng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên năm 2016 là: 122 biên chế./.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2343/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2343/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2016
Ngày hiệu lực19/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2343/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2343/QĐ-UBND giao biên chế công chức cơ quan tổ chức hành chính An Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2343/QĐ-UBND giao biên chế công chức cơ quan tổ chức hành chính An Giang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2343/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành19/08/2016
        Ngày hiệu lực19/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2016
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2343/QĐ-UBND giao biên chế công chức cơ quan tổ chức hành chính An Giang 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2343/QĐ-UBND giao biên chế công chức cơ quan tổ chức hành chính An Giang 2016