Quyết định 2344/QĐ-TTg

Quyết định 2344/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước giai đoạn đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2344/QĐ-TTg năm 2013 Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh nhà nước


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2344/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định s929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (Tổng công ty) giai đoạn đến năm 2015" với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

Tái cơ cấu nhằm đưa Tổng công ty thực sự trở thành một công cụ, kênh truyền vốn nhà nước; thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đ tp trung vào những khâu, công đoạn then chốt của các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, độc quyền tự nhiên, cung cấp hàng hóa dịch vụ công thiết yếu và một số ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ cao có sức lan tỏa lớn; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG

1. Ngành, nghề kinh doanh:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;

- Tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ;

- Quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, bán phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp đã tiếp nhận theo quy định hiện hành.

b) Ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:

- Đầu tư và kinh doanh vốn vào các ngành, lĩnh vực có hiệu quả kinh tế;

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn: Đầu tư, tài chính; chuyển đổi, quản trị, mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

c) Các ngành, nghề khác theo quyết định của Thủ tưng Chính phủ.

2. Vốn điều lệ: Quy mô vn điều lệ đến năm 2015 là 50.000.000.000.000 đồng (năm mươi nghìn tỷ đồng).

3. Phân loại, sắp xếp các doanh nghiệp hiện có giai đoạn đến năm 2015:

a) Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư SCIC.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác và Chế biến đá An Giang;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Kinh doanh khoáng sản Vinaconex.

b) Doanh nghiệp Tổng công ty nắm giữ, đầu tư dài hạn (Phụ lục I kèm theo).

c) Doanh nghiệp Tổng công ty có cổ phần, vốn góp chi phối theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Phụ lục II kèm theo).

d) Thực hiện cổ phần hóa, Tng công ty nắm giữ cổ phần chi phối:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại, du lịch và dịch vụ tổng hợp Điện Biên;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khoáng sản Lai Châu.

đ) Thoái vốn nhà nước: 376 doanh nghiệp (Phụ lục III kèm theo).

4. Hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ Tổng công ty, tập trung vào các nội dung sau:

a) Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty và Nghị định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

b) Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành.

c) Hoàn thiện quy chế về công tác cán bộ, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực.

d) Phát triển và quản lý nguồn nhân lực một cách có hệ thống, tập trung phát trin đội ngũ cán bộ quản lý, Thu hút và đào tạo nhân sự tài năng, có chuyên môn, kinh nghiệm trên thị trường. Tăng cường cơ chế đãi ngộ, khuyến khích người lao động, xây dựng cơ chế, chính sách huy động các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực đầu tư và tài chính.

đ) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

e) Đẩy mạnh áp dụng các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp tiên tiến theo tiêu chun quốc tế.

g) Tăng cường trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn và chỉ đạo của Tổng công ty đối với người đại diện vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp.

h) Kiện toàn tổ chức Đảng, đoàn thể trong Tng công ty.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Tài chính:

a) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Quyết định này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

b) Chủ trì, phối hợp với Tổng công ty và các cơ quan liên quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

c) Thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định mức vốn điều lệ của Tổng công ty; việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Tổng công ty trong tháng 12 năm 2013.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ được giao tại Khoản 1 Phn III Điều này.

3. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước:

a) Xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch đầu tư của Tng công ty đến năm 2015 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Tổng công ty xây dựng phương án tăng vốn điều lệ, báo cáo Bộ Tài chính thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12 năm 2013.

c) Phê duyệt phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh, phương án tái cơ cấu các doanh nghiệp thành viên phù hợp với nội dung Đ án này.

d) Ban hành tiêu chí phân nhóm doanh nghiệp, phương án tái cơ cấu và kế hoạch bán vốn hàng năm để đảm bảo danh mục đầu tư vốn đến năm 2015 còn không quá 100 doanh nghiệp.

đ) Tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp chuyển giao từ các Bộ, địa phương theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (bao gồm một số Tng công ty nhà nước đã cổ phần hóa thuộc diện Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối theo Quyết định của Thủ tướng Chính ph).

e) Đẩy mạnh đầu tư vào các ngành nghề, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế mà Nhà nước cần nắm giữ quyền chi phối; chủ động nghiên cứu và tham gia thực hiện tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty khác với vai trò là nhà đầu tư tài chính.

g) Tập trung thực hiện tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp theo các nội dung nêu tại Khoản 4 Phần II Điều này.

Xây dựng, triển khai thực hiện các quy chế, quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty con, của cán bộ quản lý theo quy định;

h) Định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp kết quả thực hiện Đ án này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn th;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, TKBT, KTTH, PL;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC DOANH NGHIỆP TỔNG CÔNG TY NẮM GIỮ, ĐẦU TƯ DÀI HẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2344/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên doanh nghiệp

1

CTCP Tổng công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

2

CTCP viễn thông FPT

3

CTCP Dược Hậu giang

4

CTCP sữa Việt Nam

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC DOANH NGHIỆP TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN, VỐN GÓP CHI PHỐI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2344/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên doanh nghiệp

1

Công ty CP QL&XD ĐB Thừa Thiên Huế

2

CTCP Cảng Quảng Bình

3

Công ty CP QL&XD ĐB 494

4

CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa

5

Công ty CP QL&XD ĐB Quảng Trị

6

CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 - Đắk Lắk

7

CTCP Cảng Thuận An

8

CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ Bình Định

9

CTCP Cảng Vĩnh Long

10

CTCP Xây dựng giao thông Tây Ninh

11

CTCP Đầu tư và Xây dựng công trình 717

12

CPCP QL Đường sông số 5

13

CPCP QL Đường sông số 2

14

CPCP QL Đường sông số 8

15

CTCP XD và QLCT giao thông Kon Tum

16

Công ty CP QLĐS số 3

17

Công ty CP QL&XD ĐB 470

18

CTCP Quản lý đường bộ Cao Bằng

19

CTCP Quản lý đường sông số 6

20

CTCP QL và XD CTGT 238

21

CTCP Quản lý và xây dựng CTGT 236

22

CTCP Qun lý và xây dựng đường bộ 234

23

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

24

Công ty TNHH 2 thành viên Đầu tư thương mại Tràng Tiền

 

PHỤ LỤC III

CÁC DOANH NGHIỆP THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC ĐẾN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2344/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

TÊN DOANH NGHIP

1

Tng công ty cphần Điện tử và Tin hc Việt Nam

2

Công ty cổ phn Khoáng sn và Đầu tư Khánh Hòa

3

Tổng công ty cổ phần Đu tư y dựng và Thương mi Việt Nam

4

Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia

5

Công ty c phn Nông dược HAI

6

Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu

7

Công ty cổ phần Thép và Cơ khí

8

Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam

9

Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang

10

Công ty c phn Xut nhập khu Bến Tre

11

Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật NN Cần Thơ

12

Công ty cổ phần Chế biến hàng xuất khu Long An

13

Công ty cổ phần Du lịch núi Tà Cú

14

Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

15

Công ty cổ phần ACS Hải Phòng

16

Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum

17

Công ty cổ phần Thủy sản CAFATEX

18

Công ty cổ phần Thủy sản Sóc Trăng

19

Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk

20

Công ty cổ phần Docimexco

21

Công ty cổ phần Thủy sản Cửu Long - Trà Vinh

22

Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải

23

Công ty cổ phần Xây dựng 47

24

Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre

25

Công ty cổ phần Lâm đặc sản xut khu Quảng Nam

26

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

27

Công ty cổ phần Bia nước giải khát Cần Thơ

28

Công ty cổ phần Xây dựng tư vn đu tư Bình Dương

29

Công ty cổ phần Pymepharco

30

Công ty cổ phần Địa c Vĩnh Long

31

Công ty cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

32

Công ty cổ phần Xây dựng giao thông và Vận tải Cần Thơ

33

Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam tại thành ph H Chí Minh

34

Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn

35

Công ty cổ phần Thương mại và Đu tư BAROTEX Việt Nam

36

Công ty cổ phần Xut nhập khu Hưng Yên

37

Công ty cổ phần Đu tư và Xut nhập khu Quảng Ninh

38

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đu tư Vilexim

39

Công ty cổ phần Văn hóa - Du lịch Gia Lai

40

Công ty cổ phần Du lch Vit Nam ti Hà Nội

41

Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp

42

Công ty cổ phần Du lịch Vit Nam Vitours

43

Công ty cổ phầnc - Vật tư y tế Thanh Hóa

44

Công ty cổ phần Xut nhp khẩu Hà Tĩnh

45

Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam

46

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tng hợp II

47

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Da - Giầy Hà Nội

48

Công ty cổ phần Mui Vĩnh Hảo

49

Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An

50

ng ty cổ phần Du lịch Đng Tháp

51

Công ty cổ phần Điện nước lp máy Hải Phòng

52

Công ty cổ phần Du lịch Đà Nng

53

Công ty cổ phần Mui Khánh Hòa

54

Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xut khu Bà Rịa - Vũng Tàu

55

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển min Trung

56

Công ty cổ phần Traenco

57

Công ty cổ phần Mía đường Phan Rang

58

Công ty cổ phần Sách thiết bị trường học Đà Nng

59

Công ty cổ phần Sứ Hải Dương

60

Công ty cổ phần Xut nhập khu thủy sản An Giang

61

Công ty cổ phần Bia nước giải khát Hạ Long

62

Công ty cổ phần Dược phm Bến Tre

63

Công ty cổ phần Xe khách và Dịch vụ thương mại Đà Nng

64

Công ty cổ phần Xut nhập khu thủy sản Năm Căn

65

Công ty c phn Hóa cht vật liệu đin thành phHồ Chí Minh

66

Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn

67

Công ty cổ phần Xe khách Thái Bình

68

Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng 720

69

Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau

70

Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng

71

Công ty cổ phần Xut nhập khẩu, Sản xut, Gia công và Bao bì Packsimex

72

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 79

73

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đng Tháp Mười

74

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ

75

Công ty cổ phần Vinatour

76

Công ty cổ phần ứng dụng khoa học và Công Nghệ Mitec

77

Công ty cổ phần Nhật Nhật Tân

78

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu khoáng sản

79

Công ty cổ phần Du lịch khách sạn Sơn La

80

Công ty cổ phần In và Bao bì Đng Tháp

81

Công ty cổ phần Tư vấn dịch vụ công nghệ tài nguyên môi trường

82

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk

83

Công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khu

84

Công ty cổ phần Vận tải ôtô Tiền Giang

85

Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Điện Biên

86

Công ty cổ phần Xi măng Gia Lai

87

Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam

88

Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Hà Ni

89

Công ty cổ phần Khai thác chế biến khoáng sản Hải Dương

90

Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Đà Lạt

91

Công ty cổ phần Thực phẩm và Dịch vụ Sài Gòn

92

Công ty cổ phần Sơn Nam

93

Công ty cổ phần Đầu tư PTNN

94

Công ty cổ phần Gốm xây dựng giếng đáy Quảng Ninh

95

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tng hợp

96

Công ty cổ phần Xây dựng Ngô Quyền

97

Công ty cổ phần Xây dựng cơ sở hạ tng

98

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Tây

99

Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đô Thị Tây Ninh

100

Công ty cổ phần Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi

101

Công ty cổ phần Cơ khí ngân hàng

102

Công ty cổ phần Giao thông Hà Nội

103

ng ty cổ phần Thương mại tng hợp Bà Rịa Vũng Tàu

104

Công ty cổ phần Sách và Dịch vụ văn hóa Tây Đô

105

Công ty cổ phần Công nghiệp thực phm Huế

106

Công ty cổ phần Vận tải Tây Ninh

107

Công ty cổ phần Tư vn xây dựng thủy lợi II

108

Công ty Trang thiết bị y tế thành phố Hồ Chí Minh

109

Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Minh Hải

110

Công ty cổ phần Du lịch Cửu Long

111

Công ty cổ phần Tư vấn tài chính và Giá cả Quảng Nam

112

Công ty cphần Đầu tư và Xây dng 40

113

Công ty cổ phần Vận tải Ô tô Vĩnh Long

114

Công ty cổ phần Điện tử - nh màu Nha Trang

115

Công ty cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ

116

Công ty cổ phần Vt tư nông nghip tổng hợp Lào Cai

117

Công ty cổ phần Xây dựng và Phát trin đô thị Cần Thơ

118

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng ngân hàng

119

Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế HD

120

Công ty cổ phần Xây lắp 1 Nam Định

121

Công ty cổ phần Nhựa Đà Nng

122

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

123

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu công nghệ mới

124

Công ty cổ phần Sách thiết bị giáo dục Tây Ninh

125

Công ty cổ phần Dược phm Agimexpharm

126

Công ty cổ phần Cung ứng tàu bin Quảng Ninh

127

Công ty cổ phần Du lch Bạc Liêu

128

Công ty cổ phần Dịch vụ xut khẩu lao động và Chuyên gia Thanh hóa

129

Công ty cổ phn Giống cây trồng Thái Bình

130

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Bình Thuận

131

Công ty cổ phần Du lch Hải Phòng

132

Công ty cổ phần Sách và Dch vvăn hóa Long An

133

Công ty cổ phần Xây dng và Phát trin nông thôn Vĩnh Long

134

Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại 1

135

Công ty cổ phần Dưc Yên Bái

136

Công ty cphần Tu bổ di tích và Thiết bị văn hóa Trung ương

137

Công ty cổ phần Sở hữu công nghiệp Investip

138

Công ty cổ phần Thiết bị vật tư ngân hàng

139

Công ty cổ phần Phương Hải

140

Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng công trình Thừa Thiên Huế

141

Công ty cổ phần Xây dựng Vĩnh Long

142

Công ty cổ phần Du lịch Hạ Long

143

Công ty cổ phần Vận tải công trình giao thông Bình Phước

144

Công ty cổ phần Việt Hà

145

Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình

146

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An

147

Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Sóc Trăng

148

Công ty cổ phần Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam

149

Công ty cổ phần Tư vn xây dựng An Giang

150

Công ty cổ phần Phú Thạnh

151

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh

152

Công ty cổ phần Dược phm Hà Tây

153

Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cu đường Gia Lai

154

Công ty cổ phần Vận tải Long An

155

Công ty cổ phần In thương mại Hưng Yên

156

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Dopharco

157

Công ty cổ phần Minh Hải

158

Công ty cổ phần Vận tải Biển và Xuất nhập khu Quảng Ninh

159

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu máy Hà Nội

160

Công ty cổ phần Phát hành sách - Thiết bị trường học Hưng Yên

161

Công ty cổ phần Vận tải ô tô Cần Thơ

162

Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Ngãi

163

Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác bến xe Thanh hóa

164

Công ty cổ phần Xây dựng giao thông thủy lợi Bình Dương

165

Công ty cổ phần Xây dựng và Phát trin đô thị Quảng Ninh

166

Công ty cổ phần Da Sài Gòn

167

Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Tam Kỳ

168

Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển NT II Cao Bằng

169

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Cửu Long

170

Công ty cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng

171

Công ty cổ phần Điện nh

172

Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn

173

Công ty cổ phần Nông sn thực phẩm Bc Giang

174

Công ty cổ phần Công nghệ địa vật lý

175

Công ty cổ phần Giao thông công chính Tam Kỳ

176

Công ty cổ phần Dược - Vt tư y tế Sơn La

177

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thái Nguyên

178

Công ty cổ phần Thương mại và Xuất nhập khu Long An

179

Công ty cổ phần May Quảng Ninh

180

Công ty cổ phần Xây dựng số II tỉnh Lào Cai

181

Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Khánh Hòa

182

Công ty cổ phần Xe khách Hà Giang

183

Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi và cơ sở hạ tầng

184

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Bắc Kạn

185

Công ty cổ phần Xây lắp thủy lợi Bắc Giang

186

Công ty cổ phn Sách và Thiết bị trường học Hà Tĩnh

187

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Nam

188

Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển NT I Cao Bằng

189

Công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng

190

Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi điện II

191

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông công chính Đà Nng

192

Công ty cổ phần Sông Tiền Vĩnh Long

193

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Đắk Lắk

194

Công ty cổ phần Nước ngm II

195

Công ty cổ phần Xây dựng nhà ở Hải Phòng

196

Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng giao thông Thăng Long

197

Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng Hải Phòng

198

Công ty cổ phần Xây dựng công trình văn hóa

199

Công ty cổ phần Bến bãi Hải Phòng

200

Công ty cổ phần Vận tải thương mại dự trữ quốc gia

201

Công ty cổ phần Thương mại min núi Phú Thọ

202

Công ty cổ phần Du lịch Long An

203

Công ty cổ phần Tư vn đu tư và Xây dựng Thừa Thiên Huế

204

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trưng học Khánh Hòa

205

Công ty c phn Thương mại và Đầu tư phát triển miền núi Quảng Nam

206

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Phước Sơn

207

Công ty cổ phần Thương mại Ging

208

Công ty cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Sài Gòn

209

Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp công nghiệp Cao Bằng

210

Công ty cổ phần Phát hành sách Hải Dương

211

Công ty cổ phần Thương mại Điện Bàn

212

Công ty cổ phần Chế biến lâm sản Quảng Ninh

213

Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi Hà Tây

214

Công ty cổ phần Cơ kim khí Hà Nội

215

Công ty cổ phần Du lch Sài Gòn Ninh Chữ

216

Công ty cổ phần y dng thủy lợi Thừa Thiên Huế

217

Công ty cổ phần Vận tải khách thủy Quảng Ninh

218

Công ty cổ phần Xut nhập khẩu Cao Bằng

219

Công ty cổ phần Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên

220

Công ty cổ phần In - Phát hành sách và Thiết bị trường học Quảng Nam

221

Công ty cổ phần Xây dng Ba Vì

222

Công ty cổ phần Xây lắp đầu tư kinh doanh nhà Gia Lai

223

Công ty cổ phần Thanh Tân Thừa Thiên Huế

224

Công ty cổ phầnvấn xây dựng thủy lợi thủy điện Cao Bằng

225

Công ty cổ phần Mía đường Thanh Hóa

226

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bng

227

Công ty cổ phần In Hà Tĩnh

228

Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại

229

Công ty cổ phần Thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế

230

Công ty cổ phần Phát triển thương mại Thái Nguyên

231

Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi Cn Thơ

232

Công ty cổ phần In và Phát hành sách Lâm Đồng

233

Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hậu Giang

234

Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Đà Giang

235

Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Hiệp Đức

236

Công ty cổ phần Khảo sát thiết kế xây dựng Cao Bng

237

Công ty cổ phần Thông tin và Thm định giá min Nam

238

Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và Dịch vụ văn hóa

239

Công ty cổ phần Du lịch Bảo Lộc

240

Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại và Công nghiệp

241

Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến

242

Công ty cổ phần Lương thực vật tư nông nghiệp Đắk Lắk

243

Công ty cổ phần Địa ốc An Giang

244

Công ty cổ phần Hữu Nghị Bắc Giang

245

Công ty cổ phần Kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu Yên Bái.

246

Công ty cổ phần Dược vt tư y tế Quảng Nam

247

Công ty cổ phần In Lạng Sơn

248

Công ty cổ phần đầu tư phát triển ngành nước và môi trường

249

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Lâm Đồng

250

Công ty cổ phần Xut khu lao động và lữ hành quc tế Nghệ An

251

Công ty cổ phần Dược Bc Kạn

252

Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng giao thông Lạng Sơn

253

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tin Giang

254

Công ty cổ phần Ging và Phát trin gia cm Thanh hóa

255

Công ty cổ phần Dịch vụ giao thông vận tải Quảng Ngãi

256

Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)

257

Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang

258

Tập đoàn Bảo Việt

259

Tng Công ty cổ phần Xây dng đin Việt Nam

260

Công ty cổ phần FPT

261

Công ty cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong

262

Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh

263

Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông

264

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

265

Công ty cổ phần Khoáng sn và Xây dựng Bình Dương

266

Công ty cổ phần Xut nhập khẩu An Giang

267

Công ty trách nhiệm hữu hạn Đu tư phát triển công nghiệp và Vận tải

268

Công ty cổ phần Muối Ninh Thuận

269

Công ty cổ phần Xuất nhập khu Tổng hợp I

270

Công ty cổ phần TRAPHACO

271

Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

272

Công ty cổ phần Kho vận Min Nam

273

Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ

274

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long

275

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa giang

276

Công ty cổ phần Phát trin điện nông thôn Trà Vinh

277

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tây Ninh

278

Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên

279

Công ty cổ phần Vật tư thiết bị giao thông (Transmeco)

280

Công ty cổ phần Cơ khí và KS Hà Giang

281

Công ty cổ phần Trà Bc

282

Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam

283

Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

284

Công ty cổ phần Dược phẩm Trà Vinh

285

Tng Công ty cổ phần Thương mại xây dựng (Vietracimex)

286

Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông

287

Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

288

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

289

Công ty cổ phần Du lịch Cn Thơ

290

Công ty cổ phần Liên Hiệp thực phm

291

Công ty cổ phần Vải sợi may mặc miền Bắc

292

Công ty cổ phần Nông sản thực phm Quảng Ngãi

293

Công ty cổ phần Du lịch An Giang

294

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn

295

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

296

Công ty cổ phần Dược VACOPHARM

297

Công ty cổ phần Du lịch Quảng Ninh

298

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại tạp phẩm Sài Gòn

299

Công ty cổ phần Lâm sản xuất nhập khẩu Tng hợp Bình Dương

300

Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương

301

Công ty cổ phần Địa c Đà Lạt

302

Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Đống Đa

303

Công ty cổ phần Xây lắp Địa Ốc Vũng Tàu

304

Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

305

Công ty cổ phần Dưc Lâm Đồng

306

Công ty cổ phần Du lịch thương mại đầu tư

307

Công ty cổ phần Vật liệu xây dng khoáng sn Bình Thuận

308

Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng

309

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm

310

Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng

311

Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh xuất nhập khu Prosimex

312

Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương

313

Công ty cổ phần Rau quả Tiền Giang

314

Công ty cổ phần In nông nghiệp

315

Công ty cổ phần Giám định cà phê và Hàng hóa xuất nhập khu

316

Công ty cổ phần Phim truyện 1

317

Công ty cổ phần Nông sản Tân Lâm

318

Công ty cổ phần Giày Sài Gòn

319

Công ty cổ phần Cảng Mỹ Tho

320

Công ty cổ phần In Khoa học kỹ thuật

321

Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp

322

Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây

323

Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại

324

Công ty cổ phần Xây dựng Tây Ninh

325

Công ty trách nhiệm hữu hạn nông công nghiệp Hà Trung

326

Công ty cổ phần Hóa chất

327

Công ty cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam

328

Công ty cổ phần Dược phẩm và Thiết bị Y tế (Hapharco)

329

Công ty cổ phần Nông sản Agrexim

330

Công ty cổ phần Hóa cht và Vật tư khoa học kỹ thuật

331

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển và Xây dựng THIKECO

332

Công ty cổ phần In và Thương mại Thống nhất

333

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và kỹ thuật

334

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Vĩnh lợi

335

Công ty cổ phần Nông lâm sản xuất khu Quảng Ngãi

336

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Gia Rai

337

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 742

338

Công ty cổ phần Tng Bách Hóa

339

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Cần Thơ

340

Công ty cổ phần Xây dựng, dịch vụ và Hợp tác lao động (OLECO)

341

Công ty cổ phần Du lịch Đ Sơn

342

Công ty cổ phần Bách hóa Min Nam

343

Công ty cổ phần Tạp phm và Bảo hộ lao động

344

Công ty cổ phần Giày Đông Anh

345

Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn

346

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 222

347

Công ty cổ phần giống cây trồng min nam

348

Công ty cổ phần Vt tư tng hợp Hà Tây

349

Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khu Bao bì

350

Công ty cổ phần Ăn uống khách sạn Hà Tây

351

Công ty cổ phần Thiết bị

352

Công ty cổ phần Xây dựng giao thông II Lạng Sơn

353

Công ty cổ phần Du lịch thương mại Tây Ninh

354

Công ty cổ phần Ô tô vận tải Hà Tây

355

Công ty cổ phần Câu Lâu

356

Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi Long An

357

Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Bắc Giang

358

Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng FCC

359

Công ty cổ phần Địa ốc Long An

360

Công ty cổ phần Công nghiệp chế biến Hà Giang

361

Công ty cổ phần Xây lp điện Bc Giang

362

Công ty cổ phần Nuôi và Dịch vụ thủy đặc sản Thừa Thiên Huế

363

Công ty c phn tư vấn Biển Việt

364

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

365

Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh

366

Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

367

Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bảo Việt - SCIC

368

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà

369

Công ty cổ phần Hạ tng và Bt động sản Việt Nam

370

Công ty cổ phần Germadept

371

Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thăng Long

372

Công ty cổ phần Cảng Vũng Áng Việt Lào

373

Công ty cổ phần Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực miền Trung

374

ng ty cổ phần Đu tư Việt Nam - Ô Man

375

Công ty cổ phần Công nghệ thông tin và Tự động hóa du khí

376

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2344/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2344/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2013
Ngày hiệu lực02/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2344/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2344/QĐ-TTg năm 2013 Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2344/QĐ-TTg năm 2013 Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2344/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành02/12/2013
        Ngày hiệu lực02/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2344/QĐ-TTg năm 2013 Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh nhà nước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2344/QĐ-TTg năm 2013 Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh nhà nước

            • 02/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực