Quyết định 2344/QĐ-UBND

Quyết định 2344/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1536/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 2344/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch tuyên truyền quảng bá ASEAN An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2344/QĐ-UBND

An Giang, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1536/QĐ-TTG NGÀY 30/8/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 50/TTr-STTTT ngày 05 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1536/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Báo AG, Đài PTTH AG, Website An Giang;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng: VHXH, TH, NC;
- Lưu: HCTC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Việt Hiệp

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Thực hiện Quyết định số 1536/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

I. MC ĐÍCH, U CẦU:

1. Nâng cao nhận thức của công chúng về nội hàm, mục đích, các giá trị và lợi ích của Cộng đồng ASEAN và từng trụ cột của Cộng đồng, trong bối cảnh Việt Nam đang cùng các nước thành viên ASEAN tiến gần đến mốc hình thành Cộng đồng vào ngày 31/12/2015. Tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân trong xã hội hiểu rõ và khai thác tối đa các lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN đem lại, cũng như đóng góp tích cực cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và sau năm 2015.

2. Kịp thời truyền tải các thông tin về tình hình hợp tác ASEAN, đất nước, con người các nước ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN đến đông đảo người dân, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, qua đó, đóng góp cho các nỗ lực và nâng cao ý thức cộng đồng trong khu vực. Nâng cao nhận thức các sở, ban, ngành và các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh An Giang về vai trò quan trọng của ASEAN, tạo sự đồng thuận trong hành động nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN.

3. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác tuyên truyền phải đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, bảo đảm thường xuyên, bám sát thực tiễn. Nội dung phong phú, hình thức đa dạng, bảo đảm tính hấp dẫn, có tính giáo dục cao, tạo điều kiện cho người dân dễ nắm bắt và tiếp cận.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN:

1. Nội dung tuyên truyền:

- Đề cao vai trò, vị thế của ASEAN, các thành tựu mà ASEAN đạt được trong quá trình hình thành và phát triển; nhấn mạnh những thay đổi của ASEAN trước và sau khi hình thành Cộng đồng. Làm rõ nội hàm ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN (tháng 10/2003, Lãnh đạo các nước ASEAN đã ký Tuyên bố Hòa hợp ASEAN II (hay còn gọi là Tuyên bố Ba-li II), nhất trí đề ra mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2020 với ba trụ cột chính: Cộng đồng An ninh (ASC), Cộng đồng Kinh tế (AEC)2và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội (ASCC)); ý nghĩa của việc hình thành Cộng đồng ASEAN đối với hợp tác và phát triển chung ở khu vực cũng như ở từng nước; những lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN đem lại cho người dân các quốc gia thành viên và cơ hội để người dân có thể tham gia đóng góp cho Cộng đồng.

- Giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đời sống của người dân các quốc gia thành viên trong Cộng đồng ASEAN; tiềm năng, thế mạnh hợp tác mà Việt Nam có thể khai thác từ các quốc gia này. Làm nổi bật những đóng góp dấu ấn của Việt Nam trong quá trình tham gia ASEAN, nhất là trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, nêu rõ những tiềm năng, thế mạnh, các cơ hội cũng như thách thức của Việt Nam khi tham gia vào Cộng đồng ASEAN.

- Quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, cơ hội kinh doanh, đầu tư, du lịch... của Việt Nam và tỉnh An Giang đến các nước thành viên ASEAN và các đối tác của ASEAN.

- Kịp thời chuyển tải thông tin về tình hình hợp tác ASEAN và tham gia của Việt Nam đến người dân, đặc biệt là các đợt hoạt động quan trọng thường kỳ của ASEAN như Hội nghị cấp cao, Hội nghị cấp Bộ trưởng; các dịp kỷ niệm lớn như Ngày thành lập ASEAN (ngày 8 tháng 8) và Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (ngày 28 tháng 7). Tạo cơ chế và diễn đàn để người dân và doanh nghiệp trao đổi, giao lưu và tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN.

2. Thời gian thực hiện tuyên truyền: Từ năm 2014 đến năm 2015. Sau năm 2015, trên cơ sở kết quả hình thành Cộng đồng ASEAN, sẽ cập nhật, bổ sung các nội dung, yêu cầu mới theo nội dung Kế hoạch này.

3. Đối tượng tuyên truyền:

- Trong nước:

+ Các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước; các nhà nghiên cứu, học giả; sinh viên, học sinh…;

+ Cộng đồng doanh nghiệp;

+ Người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là công dân của các nước thành viên ASEAN.

- Ngoài nước:

+ Người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài, nhất là tại các nước ASEAN và các nước đối tác của ASEAN.

+ Người nước ngoài, đặc biệt là công dân của các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác của ASEAN.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ: (Phụ lục m theo)

IV. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách Nhà nước cấp, trên cơ sở Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động cho từng năm, các cơ quan, đơn vị xây dựng Dự toán kinh phí hoạt động Chương trình và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Mặt khác, các cơ quan, đơn vị chủ động tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Bộ, ngành Trung ương, các nguồn xã hội hóa, đóng góp của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các nguồn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch này; phối hợp với Báo An Giang, Đài Phát thanh truyền hình An Giang, các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong đề xuất kế hoạch tuyên truyền hàng năm phù hợp với Kế hoạch này; hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi và định kỳ báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

2. Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm theo các nội dung và hình thức phù hợp với Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Sở Ngoại vụ và các sở, ngành có liên quan, xây dựng và bố trí kinh phí từ ngân sách đảm bảo cho việc triển khai các hoạt động.

4. Các sở ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này theo thẩm quyền; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan để thực hiện công tác tuyên truyền theo Kế hoạch này, đồng thời gởi báo cáo định kỳ 6 tháng 1 lần đến cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

5. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động thuộc kế hoạch này trên địa bàn theo thẩm quyền; xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền hàng năm trên địa bàn phù hợp với kế hoạch này; đồng thời gởi báo cáo định kỳ 6 tháng 1 lần đến cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh An Giang. Yêu cầu Báo An Giang, Đài phát thanh truyền hình An Giang, các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị khác có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

TT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Định hướng thông tin tuyên truyền cho các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tuyên tuyền đầy đủ các sự kiện, hoạt động của ASEAN. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh An Giang tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các sự kiện, hoạt động diễn ra ASEAN.

Sở TT&TT

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành có liên quan

2014-2015

2

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Triển lãm tem bưu chính Quốc gia vào năm 2015.

Sở TT&TT

Bưu Điện tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan

2015

3

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2013-2015 và sau 2015.

Sở TT&TT

Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở VHTT&DL và các sở, ban, ngành có liên quan

2014-2015

4

Cung cấp các khung hoạt động tuyên truyền cho Tuần ASEAN hàng năm (28/7-8/8) và đợt cuối năm 2015, đầu năm 2016 khi ASEAN bước vào thời điểm hình thành Cộng đồng.

Sở Ngoại vụ

Các sở, ban, ngành có liên quan

2015

5

Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan thông tấn báo chí; đưa tin tuyên truyền các sự kiện diễn ra ASEAN lên trang TTĐT.

Sở Ngoại vụ, Sở TT&TT, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở VHTT&DL

Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố

2014-2015

6

Xây dựng chuyên trang trên Cổng thông tin điện tử tuyên truyền các sự kiện, hoạt động của ASEAN. Nội dung thông tin, tuyên truyền phong phú, hấp dẫn, thu hút quần chúng nhân dân xem thông tin.

Cổng TTĐT tỉnh, Sở TT&TT, Sở Ngoại vụ, Sở LĐTB&XH, Sở Công thương

Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố

2014

7

Tuyên truyền, quảng bá Cổng thông tin điện tử làm thủ tục xuất nhập cảnh riêng cho công dân các nước ASEAN, sử dụng dấu visa xuất nhập cảnh in logo ASEAN nhập cảnh vào Việt Nam khi chính thức đưa vào sử dụng, hoạt động.

Công an tỉnh

Sở Ngoại vụ, Sở TT&TT, Sở Công thương, Sở LĐTB&XH, Sở VHTT&DL, Trang TTĐT các Sở, ban, ngành và Trang TTĐT huyện, thị xã, thành phố

2014-2015

8

Tổ chức các cuộc giao lưu, thi tìm hiểu, hội nghị, hội thảo chuyên đề về ASEAN; triển khai bộ tiêu chí cụ thể về Cộng đồng vào năm 2015, để từ đó vừa tuyên truyền rộng rãi, vừa tiến hành các biện pháp chuẩn bị cụ thể của Việt Nam;

Sở Công thương, Sở LĐTB&XH

Các Sở, ban, ngành có liên quan

2014-2015

9

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hội chợ, triển lãm; tổ chức tuyên truyền, quảng bá các điểm đến và các sản phẩm du lịch của 10 nước ASEAN.

Nghiên cứu việc xây dựng Góc ASEAN với hình thức thể hiện phù hợp tại Bảo tàng lịch sử và tại một số điểm vui chơi công cộng thích hợp như: quảng trường, công viên, vườn hoa...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND huyện, thị xã, thành phố

2014-2015

10

Xem xét đưa các nội dung giới thiệu về Cộng đồng ASEAN vào trong chương trình giảng dạy, học tập ngoại khóa cấp phổ thông trung học vào năm 2014-2015.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND huyện, thị xã, thành phố

2014-2015

11

Phát hành các tài liệu, ấn phẩm liên quan đến ASEAN theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông cho các cơ quan có liên quan.

Sở TT&TT, Sở Ngoại vụ, Sở LĐTB&XH, Sở Công thương

Các Sở, ban, ngành có liên quan

2014-2015

12

Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang đăng tải thông tin thường kỳ về ASEAN trên báo in và báo điện tử. Nội dung thông tin tuyên truyền theo nội dung của Kế hoạch này. Thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ nội dung phong phú, hấp dẫn về ASEAN.

Báo An Giang

Các Sở, ban, ngành có liên quan

2014-2015

13

Xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên đề nhằm tuyên truyền, quảng bá về ASEAN. Tiếp sóng trực tiếp Đài Truyền hình Việt Nam về các sự kiện khi ASEAN bước vào thời điểm hình thành Cộng đồng vào năm 2015. Thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ nội dung phong phú, hấp dẫn về ASEAN.

Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang

Các Sở, ban, ngành có liên quan

2014-2015

14

Các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thị, thành có cổng thông tin điện tử tổ chức thực hiện các nội dung và hình thức tương tự trên cổng thông tin điện tử tỉnh.

Cổng TTĐT thành phần của các sở ngành, UBND huyện, thị, thành

Các Sở, ban, ngành có liên quan

2014-2015

15

Chỉ đạo đài truyền thanh cơ sở thực hiện truyền thanh thường xuyên, liên tục các tin có liên quan.Tần suất phát thanh theo các đợt không ít hơn tần suất quy định đối với đài truyền thanh cấp huyện.

UBND huyện, thị xã, thành phố

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT

2014-2015

16

Lồng ghép nội dung tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động ASEAN vào chương trình phát thanh của đài. Có thể tham khảo, sưu tầm tin, bài trên các Báo, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh An Giang để đọc phát thanh tuyên truyền; Hướng dẫn các đài truyền thanh cấp xã thực hiện tốt công tác tiếp sóng, phát thanh chương trình từ đài tỉnh, huyện. Khuyến khích xây dựng chương trình phát thanh địa phương có nội dung theo Kế hoạch này; Cộng tác tin, bài truyền thanh, truyền hình với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang về các hoạt động liên quan diễn ra trên địa bàn.

Đài truyền thanh cấp huyện, xã

Sở TT&TT, UBND, Phòng VHTT huyện, thị xã, thành phố

2014-2015

17

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động của ASEAN nhằm quảng bá, giới thiệu các nước ASEAN trên địa bàn tỉnh An Giang.

Các cơ quan thông tin đại chúng khác đóng trên địa bàn tỉnh

Sở TT&TT, các Sở, ban, ngành có liên quan

2014-2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2344/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2344/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2013
Ngày hiệu lực08/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2344/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2344/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch tuyên truyền quảng bá ASEAN An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2344/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch tuyên truyền quảng bá ASEAN An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2344/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýHồ Việt Hiệp
        Ngày ban hành08/11/2013
        Ngày hiệu lực08/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2344/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch tuyên truyền quảng bá ASEAN An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2344/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch tuyên truyền quảng bá ASEAN An Giang

            • 08/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực