Quyết định 2348/QĐ-UBND

Quyết định 2348/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 2348/QĐ-UBND 2016 phê duyệt Đề án Chính quyền điện tử Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2348/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 27/12/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển viễn thông và công nghệ thông tin đến năm 2020; Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 05/5/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển viễn thông và công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2020;

Căn cứ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố: Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 27/12/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 05/5/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố; Kế hoạch số 3329/KH-UBND ngày 25/6/2015 về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng Đề án Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng; Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 về việc phê duyệt Đề cương, kinh phí xây dựng Đề án Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng;

Xét Biên bản họp Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Đề án Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng ngày 12/8/2016;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 56/TTr-STTTT ngày 20/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng (có Đề án kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ TT&TT;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT thành phố;
- CVP, PCVP;
- Các phòng CV;
- CV: GD;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

ĐỀ ÁN

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

I. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

1. Những kết quả đạt được

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 27/12/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Phát triển viễn thông và công nghệ thông tin (CNTT) thành phố Hải Phòng đến năm 2020”, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố đã tập trung chỉ đạo và triển khai nhiều biện pháp thực hiện, bước đầu đã đạt một số kết quả quan trọng. Cơ bản các chỉ tiêu đã đạt và vượt so với yêu cầu Nghị quyết đề ra, tạo nền tảng, động lực thúc đẩy sự phát triển viễn thông và CNTT giai đoạn 2016-2020.

Một số chỉ tiêu cụ thể:

- 90% sở, ngành, quận, huyện đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong nội bộ cơ quan (phần mềm văn phòng điện tử).

- 100% sở, ngành, quận huyện đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 để cải tiến quy trình nghiệp vụ, chuẩn hóa văn bản trước khi thực hiện tin học hóa thủ tục hành chính, đảm bảo điều kiện để triển khai ứng dụng các phần mềm quản lý.

- Tỷ lệ cán bộ, công chức được cung cấp hộp thư điện tử công vụ @haiphong.gov.vn đạt gần 100%.

- 100% sở, ngành, quận, huyện; 223/223 xã, phường trên địa bàn thành phố đã sử dụng chứng thư số chuyên dùng. Việc gửi nhận văn bản điện tử có chữ ký số giữa các cơ quan nhà nước (CQNN) được sử dụng rộng rãi, giúp giảm thiểu thời gian và chi phí, nâng cao mức độ an toàn và bảo mật cho các giao dịch trên môi trường mạng máy tính và thúc đẩy cải cách hành chính của thành phố.

- 80% thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố, sở, ngành, quận, huyện được đưa lên Cổng Thông tin điện tử, đạt 89% so với chỉ tiêu Nghị quyết; 84% văn bản thuộc quản lý của UBND thành phố và các sở, ngành được số hóa và lưu chuyển trên môi trường mạng, đạt 105% (Nghị quyết xác định 80%); 70% văn bản thuộc quản lý của UBND và các phòng chuyên môn thuộc quận, huyện được số hóa và lưu chuyển trên môi trường mạng, đạt 100%; 15% văn bản thuộc quản lý của UBND xã, phường, thị trấn được số hóa và lưu chuyển trên môi trường mạng, đạt 50% (Nghị quyết xác định 30%). Tổng hợp chung: khối các cơ quan cấp thành phố và cấp quận huyện đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết, khối cơ quan cấp xã, phường đạt 50% chỉ tiêu Nghị quyết.

- 100% cơ quan đảng, nhà nước cấp thành phố, sở, ngành, quận, huyện được kết nối và khai thác mạng TSLCD (đạt chỉ tiêu trong Nghị quyết).

- 131 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 36 dịch vụ công mức độ 4 trên tổng số 1.560 dịch vụ công được công khai trên hệ thống cổng thông tin điện tử thành phố, đạt 11% chỉ tiêu trong Nghị quyết (Nghị quyết xác định 70% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).

- 80% doanh nghiệp có quy mô lớn tiến hành giao dịch thương mại điện tử (đạt chỉ tiêu trong Nghị quyết); 100% doanh nghiệp thực hiện báo cáo, thống kê, khai báo thuế, hải quan, (đạt 125%; Nghị quyết xác định 80%). Các ngành thuế, hải quan đã triển khai có kết quả hệ thống CNTT chuyên ngành và liên thông dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp giao dịch trên môi trường mạng. Hầu hết các doanh nghiệp lớn đã có website, có bộ phận marketing chuyên nghiên cứu nhu cầu của người tiêu dùng, bán sản phẩm và hỗ trợ khách hàng qua mạng.

- Mô hình Chính quyền điện tử (CQĐT) thành phố cơ bản đã hình thành ở một cấp độ nhất định, đáp ứng một phần công tác quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước cấp thành phố và sở, ngành, quận, huyện. Mô hình CQĐT cấp quận được xây dựng thí điểm tại quận Ngô Quyền và quận Hồng Bàng đã cơ bản hình thành, bước đầu mang lại hiệu quả cao trong quản lý, điều hành của UBND quận và các đơn vị trực thuộc, phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn quận.

2. Một số hạn chế yếu kém

- Hạ tầng CNTT tại thành phố Hải Phòng đầu tư dàn trải, manh mún, thiếu đồng bộ, thiếu tập trung. Hệ thống dữ liệu, thông tin của các đơn vị, các quận, huyện trong thành phố còn mang tính cát cứ, chưa được kết nối, chia sẻ với nhau, dẫn tới hiệu quả sử dụng còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu ứng dụng CNTT của thành phố. Chưa có Trung tâm tích hợp dữ liệu theo tiêu chuẩn hiện hành, dẫn đến khó khăn trong triển khai các dự án ứng dụng quy mô lớn, tập trung toàn thành phố.

- Đội ngũ cán bộ, chuyên gia giỏi về CNTT, nhất là trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng phần mềm phù hợp với CQNN thiếu và yếu.

- Thành phố chưa có mô hình tổng thể ở tầm vĩ mô về một nền hành chính công hiện đại. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như các hoạt động tuyên truyền chưa thật sự quyết liệt.

- Các cơ quan nhà nước hiện đang thiếu một thiết chế văn hóa làm việc trên môi trường mạng, cho nên việc ứng dụng công nghệ thông tin phụ thuộc vào nhận thức và quyết tâm của lãnh đạo cao nhất trong cơ quan đó; chưa có tính ràng buộc, chưa có chế tài xử lý những trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không có hiệu quả trong ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị.

- Nguồn lực đầu tư cho các chương trình, dự án lớn về phát triển và ứng dụng CNTT còn khá hạn hẹp.

3. Yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của thành phố giai đoạn 2016-2020 đối với việc xây dựng CQĐT thành phố đến năm 2020

- Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đối với việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để thay đổi lề lối làm việc, tác phong công tác, hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao năng lực lãnh đạo và điều hành trong các cơ quan nhà nước từ thành phố đến xã, phường, thị trấn.

- Xây dựng, triển khai Đề án CQĐT thành phố Hải Phòng, trên cơ sở xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử thành phố, từng bước hoàn thiện các hệ thống thông tin, tích hợp với các hệ thống thông tin trong các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội. Quyết tâm xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Khai thác, sử dụng triệt để năng lực hiện có của hạ tầng công nghệ thông tin trong hệ thống các cơ quan Đảng, Nhà nước, hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông quốc gia, có kế hoạch đầu tư ngắn hạn và dài hạn bảo đảm việc bảo trì, nâng cao năng lực của hạ tầng công nghệ thông tin.

- Bảo đảm cơ sở pháp lý để các hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước được triển khai có hiệu quả, phổ biến và có hiệu lực trong toàn thành phố.

II. KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

1. Sơ đồ tổng thể kiến trúc CQĐT thành phố Hải Phòng tới năm 2020

Mô hình tổng thể CQĐT tới năm 2020 của thành phố Hải Phòng được xây dựng theo mô hình kiến trúc tập trung, hướng dịch vụ (SOA) và kiến trúc phân tầng phù hợp với quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 về giới thiệu xây dựng khung kiến trúc CQĐT Việt Nam.

(Có sơ đồ kèm theo)

2. Mô tả các thành phần chính trong Kiến trúc CQĐT thành phố Hải Phòng

2. 1. Người sử dụng

Đối tượng người sử dụng của thành phố Hải Phòng bao gồm cán bộ, công chức, viên chức trong các sở, ngành, quận, huyện; tổ chức, người dân thành phố Hải Phòng.

2.2. Kênh giao tiếp

Đảm bảo người sử dụng có thể giao tiếp mọi lúc mọi nơi với Cổng Thông tin điện tử của thành phố. Hỗ trợ các kênh giao tiếp như điện thoại di động, thư điện tử, Fax, cổng thông tin điện tử (portal), trung tâm hỗ trợ (contact center), đồng thời các kênh giao tiếp của thành phố có thể tích hợp với các kênh giao tiếp của các sở, ngành, quận, huyện.

Tổ chức, người dân, doanh nghiệp giao tiếp với cổng thông tin dịch vụ công của thành phố Hải Phòng thông qua Internet, các thiết bị di động.

Cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hải Phòng giao tiếp với Cổng Thông tin điện tử của thành phố Hải Phòng thông qua Internet, các thiết bị di động, mạng WAN, mạng LAN;

2.3. Giao diện người sử dụng

- Cổng thông tin điện tử là bộ phận chính của hệ thống CQĐT thành phố Hải Phòng, cung cấp thông tin của thành phố Hải Phòng cho người dân, doanh nghiệp.

+ Cổng Thông tin điện tử của thành phố Hải Phòng bao gồm các cổng thông tin dịch vụ công tương tác với người dân, doanh nghiệp và cho phép cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hải Phòng đăng nhập để truy cập vào các ứng dụng nội bộ và ứng dụng chuyên ngành của thành phố.

+ Các cổng thông tin dịch vụ công và cổng thông tin nghiệp vụ tương tác với các dịch vụ công và các hệ thống thông tin thông qua kết nối trực tiếp và nền tảng tích hợp dịch vụ của thành phố Hải Phòng.

- Hệ thống 1 cửa: Cho phép thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và kết nối với cổng dịch vụ công của thành phố. Hệ thống 1 cửa liên thông làm tăng khả năng kết nối, liên thông các hệ thống thông tin trên quy mô rộng, góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, theo cơ chế một cửa, đồng thời phục vụ hoạt động của Trung tâm hành chính công của thành phố sẽ được xây dựng trong thời gian tới. Các nội dung cần phải thực hiện:

+ Triển khai, hoàn thiện hệ thống một cửa của thành phố Hải Phòng, kết nối với các sở, ngành, trong thành phố. Ban hành các tiêu chuẩn kết nối liên thông liên quan.

+ Triển khai hệ thống 1 của tại các quận, huyện chưa triển khai, kết nối liên thông theo chiều ngang và chiều dọc với các sở, ngành thành phố.

+ Nâng cấp hệ thống 1 cửa của các quận Ngô Quyền, quận Hồng Bàng (đã triển khai) để có thể kết nối theo chiều dọc với tuyến trên và tuyến dưới.

+ Hệ thống phần mềm một cửa liên thông tập trung vừa đáp ứng theo đúng chuẩn kỹ thuật, vừa đảm bảo quy định theo Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan quản lý hành chính tại địa phương và Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi hướng tới sử dụng một phần mềm dùng chung cho toàn thành phố để đảm bảo việc thống kê, cung cấp thông tin liên quan đến giải quyết thủ tục dịch vụ công được chính xác, kịp thời.

2.4. Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến là các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Các dịch vụ công này cần được triển khai kết nối với hệ thống 1 cửa thông qua nền tảng tích hợp dữ liệu của thành phố Hải Phòng, đảm bảo mục tiêu:

- Xây dựng, nâng cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến của thành phố lên dịch vụ công mức độ 3,4 theo yêu cầu của Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Nâng cấp cổng dịch vụ công thành phố Hải phòng, tích hợp với các dịch vụ công trực tuyến của các sở, ngành, quận, huyện.

- Ưu tiên triển khai các thủ tục hành chính được ghi trong Kế hoạch số 4547/KH-UBND ngày 25/12/2015 của ủy ban nhân dân thành phố về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020.

- Ưu tiên việc xây dựng các Dịch vụ công cấp độ 4 cung cấp trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử để phục vụ người dân và doanh nghiệp theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN giai đoạn 2016-2020.

- Kết nối liên thông các dịch vụ công 3, 4 đã triển khai với hệ thống 1 cửa liên thông thành phố thông qua nền tảng tích hợp dữ liệu.

2.5. Các ứng dụng và cơ sở dữ liệu

- Nhóm ứng dụng quản lý, điều hành:

+ Triển khai tích hợp các hệ thống quản lý văn bản và điều hành đang triển khai tại các đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng.

+ Triển khai, nâng cấp hệ thống thư điện tử của thành phố.

+ Triển khai xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình kết nối các sở, ngành, quận, huyện, phường, xã trong thành phố.

+ Thúc đẩy triển khai các hệ thống quản lý nội bộ trong các đơn vị trong thành phố như: Quản lý nhân sự, tài chính kế toán...

- Nhóm ứng dụng chuyên ngành:

+ Nâng cấp và triển khai mới các ứng dụng chuyên ngành phục hoạt động chung của thành phố. Các ứng dụng chuyên ngành sẽ kết nối trực tiếp với hệ thống thông tin tại các đơn vị trực thuộc thành phố hoặc kết nối, chia sẻ dịch vụ thông qua dịch vụ chia sẻ, tích hợp thông tin của thành phố. Tuân thủ các yêu cầu nghiệp vụ của các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, các yêu cầu về công nghệ và tiêu chuẩn do đơn vị chuyên môn CNTT ban hành.

+ Triển khai hệ thống bảng điện tử, giao thông thông minh, hệ thống bản đồ giao thông, du lịch thành phố Hải Phòng.

- Nhóm ứng dụng kết nối với các bộ, ngành:

Sử dụng các hệ thống thông tin chuyên ngành, đồng bộ từ Trung ương tới địa phương, bao gồm: Hộ chiếu điện tử, Chứng minh thư điện tử, quản lý dân cư (Công an thành phố); Quản lý cấp giấy phép lái xe (Sở Giao thông vận tải); Hệ thống thông tin đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư); Hệ thống thông tin quản lý đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường); Quản lý thông tin Bảo hiểm y tế (Sở Y tế).

- Hệ thống các CSDL:

+ Xây dựng các CSDL dùng chung bao gồm: Dân cư; Cán bộ, công chức; Doanh nghiệp; Thủ tục hành chính.

+ Xây dựng các CSDL chuyên ngành thuộc các sở, ngành của thành phố.

+ Xây dựng CSDL kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng.

+ Xây dựng CSDL thông tin địa lý thành phố Hải Phòng.

+ Đối với các CSDL quốc gia đã hoàn thiện, hệ thống CQĐT sẽ định kỳ đồng bộ thông tin từ các CSDL quốc gia thông qua nền tảng tích hợp chia sẻ dịch vụ (Dịch vụ Web) để cập nhật vào các CSDL tương ứng trong hệ thống CQĐT.

2.6. Nn tảng tích hợp dịch vụ CQĐT của thành phố Hải Phòng (LGSP)

- Nền tảng tích hợp dịch vụ CQĐT của thành phố Hải Phòng (LGSP - Local government service platform) làm nhiệm vụ tích hợp toàn bộ các hệ thống thông tin của các sở, ngành, quận, huyện trong thành phố, các cơ quan Đảng và các hệ thống thông tin của doanh nghiệp, tổ chức khác khi cần thiết đảm bảo việc liên thông thông suốt trong thành phố.

- LGSP cũng sử dụng để kết nối với nền tảng tích hợp dịch vụ quốc gia (NGSP), đảm bảo kết nối thông tin với các Bộ, ngành và các tỉnh khác.

- Các dịch vụ trong nền tảng tích hợp, chia sẻ thông tin của Hải Phòng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong khung kiến trúc CQĐT Việt Nam, cụ thể:

(1) Dịch vụ thư mục.

(2) Quản lý định danh.

(3) Quản lý trao đổi dữ liệu mức tỉnh/thành phố.

(4) Thanh toán điện tử.

(5) Dịch vụ tích hợp.

(6) Quản lý luồng công việc.

(7) Các cổng (Adapter) kết nối nền tảng tích hợp với các thành phần khác bên trong và các hệ thống thông tin bên ngoài thành phố.

2.7. Hạ tầng kỹ thuật:

- Triển khai trung tâm dữ liệu tập trung của thành phố, các CSDL sở, ngành, quận, huyện được lưu trữ tập trung, đảm bảo việc dùng chung cơ sở hạ tầng trang thiết bị.

- Mở rộng mạng truyền số liệu chuyên dùng, xây dựng hệ thống mạng thông tin diện rộng của thành phố, đảm bảo kết nối và truy cập dữ liệu nhanh chóng, thuận tiện giữa các sở, ngành, quận, huyện, phường, xã trong thành phố với trung tâm dữ liệu dùng chung.

- Xây dựng mạng LAN cho các đơn vị chưa có và nâng cấp cho các đơn vị có mạng LAN nhưng thiết bị quá cũ kỹ, lạc hậu, không còn đáp ứng yêu cầu công việc; đảm bảo các thiết bị máy tính cho người dùng cuối như máy tính cá nhân, máy tính xách tay, các thiết bị hỗ trợ cá nhân.

2.8. Chỉ đạo, quản lý, chính sách

- Cụ thể hóa và thể chế hóa các chủ trương, chính sách, quy định về ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn thành phố nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CQĐT của thành phố.

- Tạo các cơ chế để thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển công nghiệp và dịch vụ CNTT.

- Tạo hành lang pháp lý để hình thành các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến mô hình CQĐT.

- Xây dựng Trung tâm Hành chính công của thành phố, làm đầu mối tập trung thực hiện việc hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức để giải quyết và nhận, trả kết quả; tham gia đề xuất các giải pháp nhằm cải cách TTHC, hiện đại hóa hanh chính và thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.


Sơ đồ tổng thể Kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng


III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. MỤC TIÊU

1.1. Mục tiêu chung

Xây dựng hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ thành phố đến xã, phường; tạo lập môi trường điện tử để người dân giám sát và đóng góp cho hoạt động của chính quyền các cấp; thiết lập Cổng Dịch vụ công thành phố kết nối Cổng Dịch vụ công Quốc gia; ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với công cuộc cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh; triển khai thực hiện ứng dụng CNTT kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử); nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng viễn thông, bảo đảm chất lượng đường truyền, bảo đảm an toàn thông tin.

1.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

a) ng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước (CQNN)

- 100% thông tin chỉ đạo, điều hành của các CQNN từ thành phố đến xã, phường, thị trấn được đưa lên mạng (các trang điều hành, cổng thông tin điện tử, thư mục tin trong mạng nội bộ, trừ các văn bản mật theo đúng quy định).

- 100% văn bản thuộc quản lý của thành phố, sở, ngành, quận, huyện và 60% thuộc quản lý của xã, phường, thị trấn được số hóa và trao đổi, lưu chuyển trên môi trường mạng (đảm bảo quy định về an toàn, bảo mật thông tin).

- Hoàn thành xây dựng hệ thống CSDL kinh tế - xã hội thành phố, CSDL dân cư, CSDL thông tin địa lý phục vụ quản lý nhà nước của thành phố.

- 100% sở, ngành, quận, huyện được kết nối vào trục liên thông gửi/nhận văn bản, theo dõi, xử lý hồ sơ công việc trên mạng thông tin của thành phố.

- Tỷ lệ công chức được cung cấp và sử dụng thư điện tử công vụ đạt 100%.

- 100% cơ quan hành chính nhà nước từ thành phố đến cấp xã có sử dụng chữ ký số đối với các văn bản điện tử được phát hành và lưu chuyển trên các hệ thống CNTT của thành phố.

b) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

- 100% cơ quan hành chính nhà nước từ thành phố tới cấp xã có Cổng thông tin điện tử/Trang Thông tin điện tử, cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định. Tất cả các cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của thành phố Hải Phòng đều kết nối, liên thông thông tin với nhau.

- 100% dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 trở lên; 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức 4 đối với những dịch vụ công trực tuyến có thể. Tăng cường tiếp nhận xử lý hồ sơ điện tử.

- 100% bộ phận một cửa của các cơ quan hành chính nhà nước cấp xã có trang bị đầy đủ các thiết bị CNTT và ứng dụng các giải pháp CNTT phù hợp việc tiếp nhận, theo dõi quá trình xử lý, tra cứu, thống kê tổng hợp, trả kết quả hồ sơ yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tất cả các hệ thống một cửa từ thành phố tới cấp xã đều liên thông hồ sơ với nhau.

- Phát triển hệ thống quản lý điện tử đến các bệnh viện trong thành phố; từng bước xây dựng hệ thống thông tin về chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện các chương trình phối hợp chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe từ xa.

- Phát triển hệ thống giao thông thông minh đô thị thành phố.

- Phát triển hệ thống bảng điện tử tại một số khu vực trung tâm, du lịch của thành phố thực hiện mục tiêu tuyên truyền, quảng bá...

II. NHIỆM VỤ

1. Giai đoạn 2016-2017

- Xây dựng và triển khai trục tích hợp dịch vụ (ESB) cho thành phố.

- Xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm 1 cửa điện tử liên thông.

- Nâng cấp và tích hợp các phần mềm quản lý văn bản và điều hành đang triển khai trong thanh phố trên cơ sở đánh giá, lựa chọn trong số 9 phần mềm đang triển khai cơ bản đáp ứng chuẩn quy định để không lãng phí đầu tư.

- Xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu thành phố.

- Xây dựng Hệ thống CSDL dùng chung và CSDL thông tin kinh tế - xã hội Hải Phòng.

- Nâng cấp hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng của thành phố (TSLCD) và mạng cục bộ tại một số đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố phục vụ kết nối liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống phần mềm 1 cửa điện tử liên thông, CSDL dùng chung...

- Xây dựng (nâng cấp) Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) thành phố để có chuyên mục thống kê giải quyết thủ tục hành chính của tất cả các sở, ngành, quận, huyện; người dân có thể tra cứu hiện trạng hồ sơ dịch vụ công. Trang bị mở rộng thêm 2 cổng con:

+ Cổng công chức: Là giao diện để cán bộ, công chức, viên chức truy cập vào hệ thống CQĐT để sử dụng các ứng dụng tác nghiệp.

+ Cổng công dân và doanh nghiệp: Là giao diện để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ra Internet để công dân và doanh nghiệp khai thác sử dụng.

- Nâng cấp Cổng Thông tin hiện thời của thành phố Hải Phòng theo các công nghệ hiện đại, đảm bảo quy định của Bộ thông tin truyền thông và đáp ứng yêu cầu của thành phố Hải Phòng. Nâng cấp các cổng thông tin riêng hiện có để có thể kết nối với cổng thông tin chung theo các tiêu chuẩn của Cổng Thông tin chung của thành phố. Xây dựng Cổng TTĐT cho các xã phường chưa có Cổng TTĐT, kết nối tất cả các Cổng TTĐT với Cổng TTĐT thành phố thông qua trục tích hợp dữ liệu của thành phố.

- Xây dựng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong các lĩnh vực phổ biến, thiết lập Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố trên cơ sở tích hợp tất cả dịch vụ công trực tuyến của các sở, ngành, địa phương tại một địa chỉ duy nhất, sẵn sàng kết nối cổng dịch vụ công quốc gia.

- Bổ sung, nâng cấp trang thiết bị phục vụ triển khai các ứng dụng của hệ thống CQĐT (máy chủ, máy tính, máy in...)

- Nâng cấp và phát triển hệ thống Hội nghị truyền hình thành phố.

- Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức về ứng dụng CNTT trong CQĐT.

- Truyền thông và tập huấn về CQĐT cho công dân và doanh nghiệp.

2. Giai đoạn 2018-2020

- Thiết lập Trung tâm hỗ trợ.

- Nâng cấp hệ thống thư điện tử.

- Xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin và CSDL khác của thành phố:

+ Hệ thống thông tin và CSDL quản lý hành chính thành phố.

+ Hệ thống thông tin và CSDL xây dựng.

+ Hệ thống thông tin và CSDL du lịch, thông tin địa lý.

+ Hệ thống thông tin và CSDL y tế, giáo dục.

+ Hệ thống thông tin và CSDL cư trú.

- Trang bị hạ tầng CNTT cho Trung tâm Hành chính công thành phố.

- Triển khai hệ thống giao thông thông minh của thành phố.

- Xây dựng hệ thống bảng điện tử tại khu vực trung tâm, một số trục đường chính và các khu du lịch của thành phố.

III. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Giải pháp về tổ chức, nhân lực

- Lãnh đạo Công nghệ thông tin (CIO):

+ Thường xuyên kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin thành phố.

+ Thành lập Ban Chỉ đạo thành phố về xây dựng Chính quyền điện tử do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp làm Trưởng ban; Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện là thành viên chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị.

+ Các sở, ngành, quận, huyện phân công cán bộ lãnh đạo trực tiếp làm Giám đốc Công nghệ thông tin (CIO) chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính; đồng thời bố trí cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin phù hợp với kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của ngành, địa phương.

- Về hệ thống chuyên trách công nghệ thông tin:

+ Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin thành phố, tham mưu chuyên trách về công nghệ thông tin của thành phố.

+ Hình thành các Trung tâm thông tin trực thuộc các sở, ngành, quận huyện, tập trung nguồn lực thông tin (chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, thông tin kinh tế, xã hội, hệ thống cơ sở dữ liệu địa phương, chuyên ngành...) phục vụ phát triển của ngành và địa phương; đồng thời bảo đảm kỹ thuật về công nghệ thông tin của toàn ngành và địa phương (quản trị mạng, hệ thống, dịch vụ bảo trì, bảo hành, chuyển giao, tập huấn kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực..,)

+ Quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước thành phố.

2. Giải pháp về môi trường, chính sách

- Xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn kết nối liên thông, các tiêu chuẩn dữ liệu, ứng dụng, hạ tầng đối với các nội dung trong Đề án Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng.

- Ban hành các cơ chế, chính sách ưu tiên, thúc đẩy việc triển khai Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng; chính sách ưu đãi cán bộ chuyên trách CNTT, thu hút nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT; các quy định về vận hành, khai thác, sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin, quy định về đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động của các cơ quan.

- Triển khai các giải pháp giám sát, đánh giá hiệu quả từng giai đoạn triển khai Chính quyền điện tử thành phố. Xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả triển khai Chính quyền điện tử thành phố trong bộ tiêu chí thi đua - khen thưởng của thành phố hàng năm.

- Các sở, ngành, quận, huyện tổ chức xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 và hàng năm tại đơn vị phù hợp với mục tiêu chung của thành phố.

3. Giải pháp tài chính

- Ưu tiên bố trí ngân sách cho xây dựng chính quyền điện tử thành phố.

- Tăng cường tìm kiếm, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và các dự án tài trợ của nước ngoài, đặc biệt là các dự án liên quan đến Chính phủ điện tử. Khuyến khích các ngành, các địa phương đa dạng hóa các nguồn vốn huy động cho ứng dụng công nghệ thông tin ở đơn vị mình.

- Bố trí kinh phí đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin cho những nhiệm vụ trọng tâm, phạm vi ảnh hưởng rộng và đối ứng cho các dự án, đề án có nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, tài trợ của nước ngoài. Các sở, ngành, quận, huyện cân đối kinh phí để bảo đảm thực hiện các dự án trọng điểm và xây dựng cơ sở hạ tầng cho ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị.

- Xây dựng các cơ chế, chính sách xã hội hóa và thuê dịch vụ phù hợp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền điện tử thành phố.

- Tập trung quản lý thống nhất, bám sát mục tiêu của kế hoạch và sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực tài chính.

IV. KHÁI TOÁN KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Đề án trong giai đoạn 2016-2020 dự kiến: 365 tỷ đồng (Ba trăm sáu mươi lăm tỷ đồng);

Dự kiến phân kỳ đầu tư từng năm cho Đề án như sau:

Đơn vị tính: t đồng.

Nguồn vốn

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Cộng

- Vốn đầu tư phát triển

5

109

121

28

27

290

- Vốn chi thường xuyên

2

26

16

11

 

55

- Vốn khác

 

10

10

 

 

20

Cộng:

7

145

147

39

27

365

(Kinh phí thực tế cho các dự án thành phần sẽ được xác định trong bước lập dự án đầu tư).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo CQĐT (hoặc Ban Chỉ đạo CNTT) thành phố:

Tham mưu, giúp UBND thành phố xây dựng các chủ trương định hướng, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Là đơn vị đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện tổ chức triển khai Đề án CQĐT thành phố.

b) Chủ trì, xây dựng kế hoạch, dự án triển khai các nhiệm vụ theo Đề án được duyệt.

c) Chủ trì, xây dựng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn, các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ cho kiến trúc CQĐT.

d) Chủ trì đánh giá mô hình CQĐT các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền để tham mưu lựa chọn mô hình triển khai nhân rộng cho các quận, huyện.

3. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn cán bộ để đáp ứng khả năng quản trị, vận hành và sử dụng có hiệu của hệ thống CQĐT thành phố; đảm bảo biên chế đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT cho các đơn vị, địa phương; đề xuất, báo cáo UBND thành phố về việc xây dựng Trung tâm Hành chính công của thành phố.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành, địa phương hoàn thiện bộ máy nhân sự, xây dựng các quy trình tác nghiệp để thực hiện các giao dịch và giải quyết các thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với các sở, ngành liên quan, tham mưu cho UBND thành phố huy động, khai thác các nguồn lực cho đầu tư, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí cho việc thực hiện Đề án theo lộ trình phù hợp khả năng cân đối ngân sách thành phố.

5. Sở Tài chính:

Đảm bảo việc cân đối bố trí nguồn vốn thực hiện Đề án theo lộ trình; hướng dẫn các đơn vị quản lý và sử dụng nguồn vốn tiết kiệm, hiệu quả, thanh quyết toán theo quy định.

6. Sở Khoa học và Công nghệ:

Phối hợp tham mưu, tư vấn, giám sát việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị cho các dự án CNTT của thành phố, đảm bảo phù hợp với các quy chuẩn công nghệ hiện đại. Đề xuất với thành phố trích nguồn ngân sách khoa học công nghệ hàng năm để triển khai một số nhiệm vụ trong Đề án.

7. Các sở, ban, ngành, quận, huyện:

Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án. Tăng cường tuyên huyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp hình thành thói quen ứng dụng CNTT trong giao tiếp với chính quyền để giải quyết công việc như đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng, trao đổi, đối thoại với các cấp chính quyền qua hệ thống Cổng Thông tin điện tử..../.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2348/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2348/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2016
Ngày hiệu lực17/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2348/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2348/QĐ-UBND 2016 phê duyệt Đề án Chính quyền điện tử Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2348/QĐ-UBND 2016 phê duyệt Đề án Chính quyền điện tử Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2348/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành17/10/2016
        Ngày hiệu lực17/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2348/QĐ-UBND 2016 phê duyệt Đề án Chính quyền điện tử Hải Phòng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2348/QĐ-UBND 2016 phê duyệt Đề án Chính quyền điện tử Hải Phòng

         • 17/10/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/10/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực